Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 20 – Ngôi Lời Sự Sống Trở Nên Xác Thịt

Ngày 20 – Ngôi Lời Sự Sống Trở Nên Xác Thịt

by Ban Biên Tập
30 đọc

 I Giăng 1:1-10

Ngôi Lời Sự Sống

1 Điều vẫn có từ ban đầu, điều chúng tôi đã nghe, điều mắt chúng tôi đã thấy, điều chúng tôi đã chiêm ngưỡng và tay chúng tôi đã sờ về Ngôi Lời sự sống. 2 Vì sự sống đã xuất hiện, chúng tôi đã thấy và làm chứng về sự sống ấy. Chúng tôi loan báo cho anh chị em sự sống vĩnh phúc vốn ở với Chúa Cha và đã xuất hiện cho chúng tôi thấy. 3 Điều chúng tôi đã thấy và nghe, chúng tôi loan báo cho anh chị em để anh chị em cũng được thông công với chúng tôi. Và sự thông công của chúng tôi là với Đức Cha và với Con Ngài, Chúa Cứu Thế Giê-su. 4 Chúng tôi viết điều này để niềm vui của chúng ta được trọn vẹn.

Đức Chúa Trời Là Sự Sáng

5 Đây là lời chúng tôi đã nghe từ Ngài và chúng tôi loan truyền cho anh chị em rằng: Đức Chúa Trời là ánh sáng; trong Ngài không hề có một chút tối tăm nào. 6 Nếu chúng ta nói mình được thông công với Ngài mà vẫn sống trong tối tăm, chúng ta nói dối và không làm theo chân lý. 7 Nhưng nếu chúng ta sống trong ánh sáng cũng như Ngài vẫn hằng ở trong ánh sáng thì chúng ta được thông công với nhau và huyết Đức Giê-su, Con Ngài, thanh tẩy mọi tội lỗi chúng ta.

8 Nếu chúng ta nói rằng mình không có tội thì chúng ta tự lừa dối mình và chân lý không ở trong chúng ta. 9 Nếu chúng ta xưng tội lỗi mình thì Ngài là Đấng thành tín và công chính sẽ tha thứ tội lỗi chúng ta và thanh tẩy chúng ta sạch mọi điều bất chính. 10 Nếu chúng ta nói rằng mình đã không phạm tội, chúng ta làm cho Ngài trở thành kẻ nói dối và lời Ngài không ở trong chúng ta.
SUY GẪM:

C.1-4 Đức Chúa Trời là Ngôi Lời vẫn có từ lúc ban đầu. Ngài không sáng tạo vũ trụ rồi bỏ mặc, nhưng Ngài bước vào đời sống chúng ta và cho phép chúng ta kinh nghiệm về Ngài. Đức Chúa Trời vẫn đang mời gọi chúng ta bước vào mối thông công với Ngài qua Ngôi Lời.

C.9,10 Đức Chúa Trời là thành tín, công chính và tha thứ cho những ai xưng tội lỗi mình. Chúa không chỉ tha thứ khi chúng ta xưng tội, mà Ngài còn cất bỏ gốc rễ tội lỗi và tuyên bố chúng ta đã được công chính. Đức Chúa Trời đã sai Con Một là Chúa Cứu Thế Giê-su, Đấng Cứu Rỗi, đến thế gian, và Ngài làm trọn lời hứa về sự cứu chuộc dành cho những ai tin Ngài có thể được sạch mọi điều bất chính. Bạn có điều gì mà vẫn đang cố che giấu Chúa? Ngài tha thứ cho tất cả những ai xưng nhận tội lỗi và thanh tẩy chúng ta.

C.5,8 Những ai ở trong mối thông công gần gũi với Đức Chúa Trời bước đi trong ánh sáng và kết quả. Sứ đồ Giăng đang kêu gọi những ai tuyên bố rằng mình ở trong mối thông công với Chúa nhưng vẫn còn sống trong tối tăm và dối trá sẽ không thể nhận biết chân lý. Bạn có đang sống một đời sống phản ánh phẩm cách của Đức Chúa Trời?

Cầu nguyện Xin giúp chúng con tha thứ cho những người khác bởi cớ Ngài đã tha thứ cho chúng con.

Bình Luận:

You may also like