Home Dưỡng Linh Hàng Kết Thúc

Hàng Kết Thúc

by Ban Biên Tập
30 đọc

 

 

Thật thích thú khi thấy Kinh-thánh dùng từ ngữ tài chánh để hình dung ra các sự thật tâm linh. Đây là một ví dụ. Bạn có biết mặt nào là trọng yếu nhất trong kinh doanh không? Nó không phải là tiền thu vào như lắm người nghĩ. Nhiều doanh nhân lâm vào cảnh phá sản trong khi đang sống một cuộc đời sang trọng trên số tiền đã thu được. Mặt trọng yếu là lợi tức. Tính đơn giản, lợi tức là tổng số thu nhập trừ đi tất cả các chi phí. Chúa Cứu-thế Giê-su đã dùng từ ngữ này trong một câu hỏi nổi tiếng của Ngài: “Sẽ ích lợi gì nếu một người được cả thế gian mà mất đi linh hồn? Hay người sẽ lấy gì để đánh đổi linh hồn mình lại?” (Mác 8:36-37, KJV). Nói một cách khác Chúa chúng ta đã bảo rằng, bạn có thể đạt mọi thu nhập đến trong đời sống như sức khỏe, giầu có, uy thế xã hội và vẫn còn bị phá sản tâm linh.

Như đã nói, các chi phí làm bớt đi phần thu nhập. Một trong những chí phí lớn lao nhất của kinh doanh là tiền công giá. Kinh-thánh nói,”Tiền công của tội-lỗi là sự chết” (Rô-ma 6:23). “Tiền công” hay những tốn phí của tội lỗi xóa sạch đi lợi nhuận. Trừ phi tội-lỗi được chúng ta thanh toán ngay trong dời sống của mình, bằng không hàng kết thúc về tâm linh sẽ là sự hư mất đời đời. Trên bảng cân số vĩnh hằng, đó là một sự thua lỗ.

Trong Rô-ma 6:23, câu Kinh-thánh nói tiếp rằng, trong khi tiền công của tội lỗi là sự chết thì, “sự ban cho của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời trong Đức Chúa Jêsus Christ, Chúa chúng ta.” Khi chúng ta tiếp nhận đấng Cứu-thế Christ, trọn phần của cột thiếu nợ được hủy bỏ bởi huyết Ngài và với một quà tặng miễn phí, đấng Christ đổ vào phần hiện có sự công chính của riêng Ngài. Sứ đồ Phao-lồ viết, “Lời: “người được kể là công chính” không phải được ghi lại chỉ vì một mình Ngài mà thôi, nhưng cũng vì chúng ta nữa, là những người Đức Chúa trời sẽ kể là công chính – vì chúng ta tin vào Đấng đã làm cho Đức Giê-su, Chúa chúng ta, từ chết sống lại, Ngài bị nộp cho chết vì tội lỗi chúng ta và được làm cho sống lại để chúng ta được xưng công chính.” (Rô-ma 4:23-25 NIV)

Một số Cơ-đốc nhân lớn tiếng trong lời ngợi khen về Đức Chúa Trời giống như Kinh-thánh cổ võ (Hỡi các dân, hãy vỗ tay; Hãy lấy tiếng thắng trận mà reo mừng cho Đức Chúa Trời. –Thi-thiên 47:1). Những người này có lẽ đã có được khải thị về việc phủ che của sự công chính của đấng Cứu-thế. Nếu có một sự thật tâm linh ở trên các sự thật khác để làm cho người ta lớn tiếng vui mừng thì chính là điều này. Hãy thực hiện đi!Bill Bright

Tin tức bài vở cộng tác xin gởi về tintuc@hothanh.com

Bình Luận:

You may also like