Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 09 – Hậu Quả Của Những Kẻ Chối Bỏ Ân Sủng Của Đức Chúa Trời

Ngày 09 – Hậu Quả Của Những Kẻ Chối Bỏ Ân Sủng Của Đức Chúa Trời

by Ban Biên Tập
30 đọc

 A-Mốt 2:9-16

9 Thế mà chính Ta đã vì chúng nó tuyệt diệt dân A-mô-rít, là một dân cao lớn như cây tùng, vạm vỡ như cầy sồi, nhưng Ta đã tuyệt diệt dân ấy, cả ngọn lẫn gốc. 10 Chính Ta đã đem các ngươi ra khỏi xứ Ai-cập, dẫn dắt các ngươi suốt bốn mươi năm trong sa mạc, đưa các ngươi vào chiếm đất A-mô-rít. 11 Ta đã lập con cái các ngươi làm tiên tri, thanh niên các ngươi làm người Na-xi-rê, có phải vậy không, hỡi dân Y-sơ-ra-ên?” CHÚA phán hỏi. 12 “Nhưng các ngươi bắt người Na-xi-rê uống rượu, và ra lệnh cho các tiên tri; ‘Đừng nói tiên tri nữa.’ 13 Này Ta sẽ đè bẹp các ngươi tại chỗ. Như chiếc xe gỗ bị đè bẹp xuống, vì chất đầy lúa. 14 Người nhanh nhẹn không trốn thoát được, người mạnh sức không còn sức mạnh nữa, người dũng cảm không cứu được mạng sống mình. 15 Người bắn cung không chống cự nổi, người nhanh chân không thoát khỏi, người cưỡi ngựa không cứu được mạng sống mình. 16 Trong ngày ấy, dũng sĩ can trường nhất cũng quăng vũ khí bỏ chạy.” CHÚA phán vậy.

C.9,10 Đức Chúa Trời dẫn dắt dân sự Ngài đến vinh quang và hủy diệt những kẻ thù nghịch của họ. Ngài cũng ban cho họ miền Đất Hứa. Chúa dẫn dắt họ trong sa mạc, đánh bại vua A-mô-rít, vua Ba-san (xem Phục truyền 2-3), dân Ca-na-an là một dân lớn mạnh (Phục truyền 7:1), và ban cho họ vùng đất của dân A-mô-rít. Thành công đó không phải của Y-sơ-ra-ên nhưng là một ơn huệ của Đức Chúa Trời ban cho họ. Giờ đây ơn huệ mà chúng ta được trở nên địa vị là dân của Chúa cũng là bởi Ngài ban tặng.

C.13-16 Hãy lắng nghe lời cảnh báo từ nơi Đức Chúa Trời rằng Ngài sẽ hủy phá mọi thứ trong quyền năng bởi cớ đã lãng quên ơn huệ của Ngài và bóc lột những người khác. Cũng vậy, những ai chối bỏ ân sủng của Đức Chúa Trời sẽ phải chịu khốn khổ trong Ngày Đoán phạt khi họ không còn ở trong sự bảo vệ và cung ứng của Ngài nữa. Hãy cầm chắc Lời Chúa cho dù bất kỳ hoạn nạn nào xảy đến và đừng bao giờ chối bỏ ân sủng đầy dẫy của Đức Chúa Trời.

Cầu nguyện Xin giúp chúng con sống với địa vị là dân sự Ngài, thánh khiết và vâng phục Lời Ngài.

Bình Luận:

You may also like