Home Chuyên Đề Ba Mẹ Ơi, Con Xin Hỏi – Phần 54: Tại Sao Đức Chúa Trời Lại Dễ Tức Giận Trong Thời Môi-se?

Ba Mẹ Ơi, Con Xin Hỏi – Phần 54: Tại Sao Đức Chúa Trời Lại Dễ Tức Giận Trong Thời Môi-se?

30 đọc

Trong Tân Ước, sứ đồ Giăng viết, “Đức Chúa Trời là sự yêu thương” (1 Giăng 4:18). Và Phao-lô nói, “Nhưng từ khi lòng nhân từ của Đức Chúa Trời, là Cứu Chúa chúng ta, và tình thương yêu của Ngài đối với mọi người ta đã được bày ra” (Tít 3:4). Nhưng Cựu Ước thường miêu tả Chúa là vị thần nóng giận. Dường như Chúa lúc nào cũng tức giận vậy. Cứ khi nào dân Israel than phiền, Chúa lại tức giận và trừng phạt họ.

Cơn giận lớn nhất của Ngài là ở núi Si-nai. Sau khi dân Israel làm ra một con bê bằng vàng và thờ phụng nó. Sau đó Môi-se bảo dân Israel, “Tại Hô-rếp, các ngươi cũng đã chọc giận Đức Giê-hô-va; nên Ngài nổi thạnh nộ toan diệt các ngươi” (Phục truyền luật lệ ký 9:8). Chúa tức giận đến nỗi Ngài bảo Môi-se, “Hãy để mặc ta diệt chúng nó, và xóa tên chúng nó khỏi dưới trời” (câu 14). Môi-se lại bảo dân Israel, “Vì ta sợ cơn thạnh nộ và tức giận của Đức Giê-hô-va đã nổi phừng lên, đặng diệt các ngươi. … Đức Giê-hô-va cũng nổi nóng phừng cùng A-rôn, đến đỗi muốn giết người” (câu 19-20).

Một số người nghĩ Chúa là một vị thần nóng giận, trừng phạt và báo thù trong Cựu Ước. Rồi Ngài trở thành Chúa của tình yêu, thương xót, và nhân từ trong Tân Ước. Nhiều người hỏi, “Tại sao Chúa lại thay đổi vậy?”

Ngài không hề thay đổi. Chúa phán, “Vì ta là Đức Giê-hô-va, ta không hề thay đổi” (Ma-la-chi 3:6). Giô-na miêu tả Đức Chúa Trời trong Cựu Ước, “Tôi biết rằng Ngài là Đức Chúa Trời nhân từ, thương xót, chậm giận, giàu ơn, và đổi ý không xuống tai vạ” (Giô-na 4:2). Chúa luôn yêu thương và nhân từ trong Cựu Ước.

Rồi Đức Chúa Trời và Con Trai của Ngài là Chúa Giê-su vẫn tức giận trong thời Tân Ước. Ngài vẫn trừng phạt kẻ độc ác. Phao-lô nói rằng Chúa Giê-su sẽ trở lại, “từ trời hiện đến với các thiên sứ của quyền phép Ngài, giữa ngọn lửa hừng, báo thù những kẻ chẳng hề nhận biết Đức Chúa Trời, và không vâng phục Tin Lành của Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta. Họ sẽ bị hình phạt hư mất đời đời, xa cách mặt Chúa và sự vinh hiển của quyền phép Ngài” (2 Tê-sa-lô-ni-ca 1:7-9)

Vậy tại sao Chúa lại tức giận trong thời của Môi-se? Dân sự cứng lòng, phản nghịch đã khiến Ngài tức giận. Môi-se giải thích, “Hãy nhớ lại, chớ quên rằng, trong đồng vắng ngươi đã chọc giận Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi. Từ ngày ra khỏi xứ Ê-díp-tô cho đến chốn nầy, ngươi thường phản nghịch cùng Đức Giê-hô-va” (Phục truyền luật lệ ký 9:7).

*****

Đức Chúa Trời trong thời Cựu Ước luôn nhân từ, yêu thương đúng không?

Có phải Chúa đôi khi vẫn tức giận trong thời Tân Ước?

Nguồn: Viện Đào Tạo Môn Đồ Việt Nam

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like