Home Chuyên Đề TẠI SAO LẠI LÀ GIÊ-RU-SA-LEM? (PHẦN XII-17)

TẠI SAO LẠI LÀ GIÊ-RU-SA-LEM? (PHẦN XII-17)

by Hong An
30 đọc

Con vua Đa-vít (Tiếp theo)
Rõ ràng là mọi người dân Y-sơ-ra-ên trong thời đó đều biết rằng Chúa Jesus thuộc dòng dõi Vua Đa-vít, vì trong nhiều lần khác nhau, người ta gọi Ngài là “Con vua Đa-vít”. Người ăn xin mù ở gần Giê-ri-cô kêu lên: “…Lạy Jesus, Con vua Đa-vít, xin thương xót con…” (Lu-ca 18:38).

Nhưng có lẽ họ không biết hoặc không nhận ra rằng Ngài là ‘Con của Đa-vít’ qua hai dòng dõi. Một là dòng dõi của Mẹ Ngài là Mary; hai là dòng dõi của cha nuôi của Ngài, Giô-sép. Một dòng là trực tiếp từ con trai của Đa-vít là Sa-lô-môn, (Ma-thi-ơ 1:7), trong khi dòng kia đến từ Na-than, (Lu-ca 3:31), một trong những người con trai khác của Đa-vít (I Sử 3:5, 14:5).
Na-than này có thể đã có tham vọng ngồi vào ngai vàng của cha mình là Đa-vít, nhưng ông không phải là sự lựa chọn của Đức Chúa Trời (II Sa-mu-ên 12:24; I Các Vua 1:28-31, 2:1-4). Sa-lô-môn là vị vua cuối cùng cai trị một nước Y-sơ-ra-ên thống nhất (Nê-hê-mi 13:26, I Các vua 11:1-8). Sau ông, đất nước bị chia cắt thành hai vương quốc, một vương quốc gồm mười bộ tộc, được gọi chung là Y-sơ-ra-ên và hai bộ tộc còn lại, được gọi chung là Giu-đa. Y-sơ-ra-ên sống ở Sa-ma-ri và có thành phố Sa-ma-ri làm thủ đô. Giu-đa sống ở khu vực Giu-đê với Giê-ru-sa-lem là thủ đô. Cái tên Na-than, con trai Đa-vít, xuất hiện trong dòng dõi của Ma-ry, và Sa-lô-môn trong dòng dõi của Giô-sép.

Chúa Jesus không thể là con ruột của Giô-sép, vì dòng dõi đó đã bị phá vỡ. Trong dòng dõi đó, chúng ta thấy một vị vua tên là Giê-cô-nia, là người mà Chúa phán rằng con cháu ông sẽ không được ngồi trên ngai vàng của vua cha Đa-vít. Giê-rê-mi 22:27-30: “…Còn mảnh đất mà linh hồn chúng khao khát trở về, thì sẽ không được trở về.” Vậy có phải Giê-cô-nia nầy là chiếc bình vỡ nát bị khinh thường không? Chiếc bình mà không ai ưa thích cả? Tại sao vua ấy và cả dòng dõi nó bị quẳng đi, bị ném vào trong một xứ mà chúng chưa từng biết? Hỡi đất, đất, đất! Hãy nghe lời của Đức Giê-hô-va. Đức Giê-hô-va phán thế nầy: “Hãy ghi nhận người nầy như là kẻ tuyệt tự…”

Vì vậy, mặc dù người Do Thái có thể đã cho rằng Chúa Jesus có quyền hợp pháp đối với ngai vàng của cha Ngài là Đa-vít thông qua cha nuôi Giô-sép, nhưng thực ra được thiết lập thông qua Ma-ry, mẹ của Ngài bởi vì Ngài có quyền đến với ngai vàng với tư cách là hậu duệ của Đa-vít thông qua con trai của ông là Na-than.
(Còn tiếp…)

Giáo s
ĩ Willem J. J. Glashouwer
Ch
tch Cơ Đốc Nhân vì Israel Quc tế
Ch
tch danh d Liên Minh Châu Âu vì Israel
Biên D
ch Cơ Đốc Nhân Vì Israel Quc Tế.

https://www.facebook.com/C%C6%A1-%C4%90%E1%BB%91c-Nh%C3%A2n-V%C3%AC-Israel-Qu%E1%BB%91c-T%E1%BA%BF-108022747211273/photos/a.120082816005266/538179024195641

Bình Luận:

You may also like