Home Chuyên Đề Ba Mẹ Ơi, Con Xin Hỏi – Phần 47: Tại Sao Đức Chúa Trời Bảo Áp-ra-ham Giết Y-sác

Ba Mẹ Ơi, Con Xin Hỏi – Phần 47: Tại Sao Đức Chúa Trời Bảo Áp-ra-ham Giết Y-sác

30 đọc

Kinh Thánh nói, “Khi mọi việc kia đã xong, thì Đức Chúa Trời thử Áp-ra-ham; Ngài phán rằng: Hỡi Áp-ra-ham! Người thưa rằng: Có tôi đây. Đức Chúa Trời phán rằng: Hãy bắt đứa con một ngươi yêu dấu, là Y-sác, và đi đến xứ Mô-ri-a, nơi đó dâng đứa con làm của lễ thiêu ở trên một hòn núi kia mà ta sẽ chỉ cho. Áp-ra-ham dậy sớm, thắng lừa, đem hai đầy tớ và con mình, là Y-sác, cùng đi” (Sáng thế ký 22:1-3).

“Họ đến chốn Đức Chúa Trời đã phán dạy; tại đó, Áp-ra-ham lập bàn thờ, chất củi lên, trói Y-sác con mình lại, để lên đống củi trên bàn thờ. Áp-ra-ham bèn giơ tay ra cầm lấy dao đặng giết con mình. Thiên sứ của Đức Giê-hô-va từ trên trời kêu xuống mà rằng. … Đừng tra tay vào mình con trẻ và chớ làm chi hại đến nó; vì bây giờ ta biết rằng ngươi thật kính sợ Đức Chúa Trời, bởi cớ không tiếc với ta con ngươi, tức con một ngươi” (câu 9-12).

Hầu hết mọi người đều học bài học này: Áp-ra-ham yêu Chúa đến nỗi ông sẵn sàng dâng điều quý giá nhất ông có là Y-sác. Nhưng họ vẫn thấy hơi sợ khi ông sẵn sàng giết con trai mình, và thiêu rụi thân thể cậu. Nhưng hãy nhớ là Y-sác không bị hề bị nguy hiểm dù Áp-ra-ham có làm gì. Nếu Áp-ra-ham từ chối dâng con mình thì Y-sác sẽ sống. Kể cả nếu Áp-ra-ham sẵn lòng dâng con mình thì Chúa vẫn đảm bảo là Y-sác sẽ sống.

Và chúng ta học được một bài học khác: “Bởi đức tin, Áp-ra-ham dâng Y-sác trong khi bị thử thách: người là kẻ đã nhận lãnh lời hứa, dâng con một mình, là về con đó mà Đức Chúa Trời có phán rằng: Ấy bởi trong Y-sác mà ngươi sẽ có một dòng dõi lấy tên ngươi mà kêu. Người tự nghĩ rằng Đức Chúa Trời cũng có quyền khiến kẻ chết sống lại; cũng giống như từ trong kẻ chết mà người lại được con mình” (Hê-bơ-rơ 11:17-19). Áp-ra-ham tin rằng Chúa có thể khiến Y-sác sống lại sau khi bị dao tổn thương––ngay cả sau khi thân thể của cậu đã bị thiêu thành tro bụi.

Chúa đang thử Áp-ra-ham. Con còn có thể nghĩ rằng Ngài muốn biết Áp-ra-ham có yêu Ngài hơn con mình. Nhưng Chúa đã biết câu trả lời cho câu hỏi đó. Chúa biết mọi điều. Ngài thử Áp-ra-ham để chỉ cho hàng triệu tín hữu đến từ nhiều thế hệ thấy tấm lòng ông. Chúa thử Áp-ra-ham vì cớ con! Áp-ra-ham đã có tình yêu lớn lao cho Chúa đức tin lớn trong Chúa.

*****

Y-sác có thể có nhiều con cháu kiểu gì nếu Áp-ra-ham giết Y-sác?

Chúa có thực sự lên kế hoạch để Áp-ra-ham giết Y-sác không? Tại sao con lại nghĩ vậy?

Nguồn: Viện Đào Tạo Môn Đồ Việt Nam

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like