Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 24 – Cảnh Báo Về Men Của Người Pha-ri-si

Ngày 24 – Cảnh Báo Về Men Của Người Pha-ri-si

by Ban Biên Tập
30 đọc

 

 

 

Mác 8:14-26

Men Của Người Pha-ri-si

14 Các môn đệ quên đem bánh theo, trong thuyền chỉ có một cái bánh. 15 Ngài răn dạy họ: “Hãy thận trọng, đề phòng men của người Pha-ri-si và của đảng Hê-rốt.” 16 Họ bàn cãi với nhau tại mình không có bánh. 17 Biết điều đó, Ngài bảo họ: “Sao các con bàn cãi vì không có bánh? Sao các con còn chưa chịu biết, chưa chịu hiểu mà cứ cứng lòng thế? 18 Sao có mắt mà không thấy, có tai mà không nghe? Các con chẳng nhớ gì sao? 19 Khi Ta phân phát năm cái bánh cho năm ngàn người, các con thu được bao nhiêu giỏ đầy bánh thừa?” Họ thưa: “Mười hai giỏ!” 20 “Còn khi Ta phân phát bảy cái bánh cho bốn ngàn người, các con thu được bao nhiêu giỏ đầy bánh thừa?” Họ thưa: “Bảy giỏ!” 21 Ngài bảo họ: “Vậy mà các con chưa hiểu sao?”

Đức Giê-su Chữa Lành Người Mù Ở Bết-sai-đa

22 Đức Giê-su và môn đệ vào thành Bết-sai-đa, người ta đem đến cho Ngài một người mù, xin Ngài đặt tay chữa lành. 23 Ngài nắm tay người mù dắt ra khỏi làng, phun nước miếng vào mắt và đặt tay trên người anh rồi hỏi: “Anh có thấy gì không?” 24 Người mù ngước nhìn, và thưa rằng: “Tôi thấy người ta như cây cối đi qua đi lại.” 25 Ngài lại đặt tay trên đôi mắt anh; anh ngước nhìn lên, mắt liền được sáng, thấy rõ mọi vật. 26 Ngài bảo anh về nhà và dặn rằng: “Đừng trở vào trong làng.”


SUY GẪM:

C.14-21 Đức Chúa Giê-su biết được ý tưởng của các môn đệ khi họ lo lắng vì không mang theo đủ bánh ăn và cảnh báo họ hãy cẩn thận về men của người Pha-ri-si và của đảng Hê-rốt. Chúa muốn một lần nữa cảnh báo những người vô tín đó, những người đã chối từ tin nhận Chúa Giê-su cho dù được chứng kiến nhiều dấu kỳ phép lạ. Tuy nhiên, các môn đệ không hiểu điều Chúa ám chỉ và vẫn tiếp tục lo lắng vì thiếu bánh ăn. Chúng ta có sống đời sống vô tín tương tự như cách mà các môn đệ đã hành động? Hãy chú tâm đến giọng nói của Chúa Giê-su khi Ngài bảo “Vậy mà các con chưa hiểu sao?”

C.22-26 Chúa Giê-su chữa lành cho người mù qua một quá trình gồm có hai bước. Không phải là bởi Ngài không đủ năng lực để chữa lành người mù ngay lập tức, nhưng Ngài muốn dạy dỗ các môn đệ để khiến họ hiểu Ngài cách trọn vẹn – qua từng bước một. Hãy cầu nguyện rằng Chúa Giê-su sẽ mở đôi mắt của tôi và sẽ mở mắt của những người mà Ngài đã chọn.

Cầu nguyện Xin mở mắt chúng con để hướng về Ngài trong ân sủng đầy trọn và sống vì Vương quốc của Ngài.

Bình Luận:

You may also like