Home Dưỡng Linh Ân Điển Của Đức Chúa Trời Dành Cho Mọi Người, Ngay Cả Cho Chính Bạn

Ân Điển Của Đức Chúa Trời Dành Cho Mọi Người, Ngay Cả Cho Chính Bạn

by Rick Warren
30 đọc

Link bài đọc: https://youtu.be/dnpeQ-e9Wac

“Lời hứa được chắc chắn cho cả dòng dõi Áp-ra-ham, chẳng những cho dòng dõi dưới quyền luật pháp, mà cũng cho dòng dõi có đức tin của Áp-ra-ham.” (Rô-ma 4:16b)

Ân điển của Đức Chúa Trời không thiên vị ai. Bất chấp tình trạng hiện tại của bạn, quá khứ của bạn, và các tội lỗi bạn đã phạm, Đức Chúa Trời vẫn yêu bạn.

Ân điển của Chúa dành cho mọi người. Và ân điển của Chúa cũng dành cho bạn. 

Không ai biết bạn rõ hơn chính mình. Điều đó có nghĩa là bạn biết mọi lý do có thể tưởng tượng được tại sao Chúa sẽ không muốn cho bạn ân điển của Ngài. Bạn biết tội lỗi kín đáo của mình.  Bạn biết lầm lỗi của mình. Bạn biết những yếu đuối của mình. Nhưng sứ điệp vô cùng lớn lao của Kinh Thánh là ân điển Đức Chúa Trời vẫn có sẵn cho bạn.

Rô-ma 4:16 nói rằng: “Lời hứa được chắc chắn cho cả dòng dõi Áp-ra-ham, chẳng những cho dòng dõi dưới quyền luật pháp, mà cũng cho dòng dõi có đức tin của Áp-ra-ham.” (BTT). Trong khúc Kinh Thánh này, người Do Thái là những người sống dưới luật pháp của Môise. Câu này nhắc chúng ta rằng ân điển của Đức Chúa Trời có sẵn cho tất cả chúng ta, không phải chỉ riêng cho người Do Thái sống dưới luật pháp Môi-se. Nó cũng nhắc nhở chúng ta rằng ân điển của Chúa có sẵn cho những người bước đi gần gũi với Chúa – và những người cảm thấy rất xa Ngài.

Mọi người đều đến với Đức Chúa Trời cùng một cách như Áp-ra-ham. Mặc dù ông là tổ phụ của dân tộc Do Thái và là tộc trưởng lớn nhất trong Cựu Ước, Kinh Thánh nói rằng ông đến với ân điển Đức Chúa Trời bằng đức tin.

Khi Kinh Thánh nói rằng ân điển của Đức Chúa Trời có sẵn cho tất cả, nó không đòi hỏi những điều kiện trước nào.  Điều đó có nghĩa là ân điển của Chúa có sẵn cho bạn hoặc là bạn đi nhà thờ thường xuyên, còn mới mẻ về phương diện tâm linh, giàu, nghèo, cao, thấp, hoặc thế nào đi nữa. Ân điển của Đức Chúa Trời có sẵn cho bạn qua đức tin.

Trong sinh hoạt hàng ngày của bạn ngày hôm nay, bạn sẽ không bao giờ gặp một người nào mà Chúa Jesus không chết thay cho họ – dù bạn bước vào chỗ thối nát đến đâu hay tấm gương mà bạn nhìn vào. 

Trọng tâm của Cơ-đốc giáo đó là khi Đức Chúa Trời sai Con Ngài chết trên thập tự giá, Ngài làm điều đó cho hết thảy mọi người.

Có nghĩa là cho bạn nữa.

Nguồn: Rick Warren

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like