Ngày 11 – Ngụ Ngôn Về Hạt Giống Và Hạt Cải

1925

 

 

Mác 4:26-34

 

Ngụ Ngôn Về Hạt Giống

26 Ngài lại bảo: “Nước Đức Chúa Trời cũng ví như một người kia gieo hạt giống xuống đất. 27 dù ngủ hay thức, dù ngày hay đêm, hạt giống cứ mọc lên, đâm chồi nẩy lộc thể nào người ấy cũng không hay biết. 28 Vì đất tự nó sinh hoa màu, trước hết là cây non, lớn lên trổ hoa, rồi kết hạt. 29 Khi lúa chín, người choNt: đem liềm  gặt hái ngay vì đã đến mùa thu hoạch.”

 

Ngụ Ngôn Về Hạt Cải

30 Ngài lại bảo: “Chúng ta nên ví Nước Đức Chúa Trời với gì, hay nên dùng ngụ ngôn nào để trình bày? 31 Nước Đức Chúa Trời ví như trường hợp hạt cải, lúc gieo xuống đất thì nhỏ hơn hết thảy các loại hạt trên đất. 32 Nhưng khi gieo rồi, hạt mọc thành cây, lớn hơn mọi thứ rau, cành lá sum sê đến nỗi chim trời có thể làm tổ dưới tàn cây.” 33 Ngài dùng nhiều ngụ ngôn như thế để dạy Đạo tùy theo khả năng tiếp nhận của họ. 34 Ngài chẳng dạy họ điều gì mà không dùng ngụ ngôn, nhưng khi ở riêng Ngài giải thích tất cả cho các môn đệ.

 

SUY GẪM:

Câu 26 – 29 :

Nước Đức Chúa Trời đến với chúng ta qua Chúa Cứu Thế Giê-su ngay cả khi chúng ta không nhận biết điều đó vì Nước Chúa có quyền năng của sự sống. Một hạt giống có thể mọc lên vì sự sống ở trong nó. Giống như vậy, Nước Đức Chúa Trời sẽ nhân lên ba chục, sáu chục, một trăm cho dù gặp trở ngại. Chúng ta hãy cùng nhau chia sẻ Lời Chúa trong sự trông đợi quyền năng của Phúc Âm sẽ hành động trong tấm lòng của những ai được nghe đến.

Câu 30 – 32:

Nước Đức Chúa Trời, khởi đầu giống như một hạt cải, sẽ lớn lên và trở thành nơi an nghỉ thật cho những ai nương dựa vào. Giờ đây dường như đúng khi nói rằng chỉ có một số ít người theo Chúa Giê-su, nhưng khi Chúa Giê-su được sống lại và phục sinh trong vương quyền của một vị Vua, tất cả thế gian sẽ nhận biết sự vĩ đại của Nước Chúa. Chúng ta có hy vọng trong lời hứa vĩ đại này không? Có thể chúng ta chỉ bắt đầu với một điều nhỏ bé, tầm thường, nhưng đừng từ bỏ sự trông cậy rằng một ngày kia, vô số người sẽ đến và tiếp nhận Phúc Âm.

Câu 33 – 34

Đức Chúa Giê-su không dạy dỗ đám đông, nhưng Ngài quan tâm đến những ai tin và đi theo Ngài. Khi chúng ta đáp ứng Tin Lành với sự trung tín theo Chúa Giê-su, Đức Chúa Trời sẽ bày tỏ cho chúng ta những điều người khác không thể nhìn thấy. Hãy cùng nhau suy gẫm Lời Chúa với tấm lòng thiết tha, mong mỏi.

Cầu nguyện

Xin Chúa giúp con trông mong đến một ngày Vương quốc Ngài sẽ được hoàn thành qua đầy tớ khiêm nhường của Ngài.

Bình Luận: