Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 09 – Ngụ Ngôn Người Gieo Giống

Ngày 09 – Ngụ Ngôn Người Gieo Giống

by Ban Biên Tập
30 đọc


Mác 4:1-12

Ngụ Ngôn Người Gieo Giống

1 Một lần khác, Đức Giê-su khởi sự giảng dạy nơi bờ biển. Một đoàn dân rất đông tụ tập quanh Ngài nên Ngài phải xuống ngồi trên một chiếc thuyền đậu dưới nước, còn cả đám đông ở trên bờ. 2 Ngài dùng ngụ ngôn dạy họ nhiều điều; trong lúc dạy, Ngài bảo họ rằng: 3 “Hãy nghe đây! Một nông dân đi ra gieo giống. 4 Khi gieo, có hạt rơi trên đường mòn, chim đến ăn hết. 5 Hạt khác rơi vào nơi có đá, chỉ có ít đất nên liền mọc ngay. Vì đất không được dày, 6 lúc mặt trời mọc lên, thì bị sém nắng và không có rễ nên phải khô héo. 7 Hạt khác nữa rơi nhằm chỗ gai góc, gai mọc rậm lên làm nghẹt ngòi không kết hạt được. 8 Còn hạt rơi vào nơi đất tốt thì lớn lên, nẩy nở ra và kết quả, một hạt ra ba chục, hạt khác sáu chục, và hạt khác một trăm.” 9 Rồi Ngài bảo: “Ai có tai để nghe, hãy lắng nghe!”

Mục Đích Của Ngụ Ngôn

10 Khi còn lại một mình Đức Giê-su, mười hai sứ đồ và những người khác hỏi Ngài về ngụ ngôn ấy. 11 Ngài đáp: “Sự huyền nhiệm Nước Đức Chúa Trời đã được ban cho các con. Nhưng đối với người ngoài thì dùng ngụ ngôn mà dạy mọi sự. 12 Để:
‘Họ xem thì vẫn xem mà không thấy, nghe thì vẫn nghe mà không hiểu, e họ hối cải và được tha tội chăng.’ ”
SUY GẪM:


C.1,2,10-12 Đức Chúa Giê-su dùng nhiều ngụ ngôn khác nhau để minh họa cho sự huyền nhiệm của Nước Đức Chúa Trời. Sự huyền nhiệm chỉ ra rằng lời tiên tri chưa được ứng nghiệm bởi vì giờ chưa đến. Chúa Giê-su kể những câu chuyện ngụ ngôn để những người nhận lãnh với đức tin có thể hiểu và được cứu rỗi, nhưng còn những ai chối từ Ngài thì không thể hiểu ý nghĩa của ngụ ngôn, vì thế họ không nhận được sự cứu rỗi. Hãy nương cậy Đức Thánh Linh, Đấng sẽ dẫn dắt chúng ta đến sự hiểu biết trọn vẹn về Nước Đức Chúa Trời với thần linh của sự khôn ngoan và đắc thắng. Hãy mở đôi tai thuộc linh của bạn để có thể hiểu được tốt hơn ý nghĩa của Kinh Thánh.

C.3,9 Đức Chúa Giê-su nói rằng “Ai có tai để nghe, hãy nghe!” khi ngài dạy dỗ về những sự huyền nhiệm của Nước Đức Chúa Trời. Điều này nghĩa là không chỉ nghe sứ điệp về Nước Đức Chúa Trời bằng đôi tai thuộc thể của mình nhưng phải lắng nghe bằng đôi tai thuộc linh và tấm lòng vâng phục. Còn chúng ta thì sao? Chúng ta có chú tâm đến những đoạn Kinh Thánh thích hợp với quan điểm của mình và tảng lờ những đoạn khác vì nó nói rằng chúng ta phải từ bỏ mọi điều của thế gian?

C.4-8 Câu chuyện ngụ ngôn so sánh hạt giống không thể phát triển được vì gieo trên đường mòn, gieo nơi có đá, trong chỗ gai góc với hạt giống được gieo nơi đất tốt đã nẩy nở và kết quả ra ba chục, sáu chục và một trăm. Tấm lòng của tôi giống loại hạt giống được gieo ở đâu?

Cầu nguyện Xin Chúa giúp con vâng phục Lời Ngài và có đức tin kết quả.


Bình Luận:

You may also like