Home Chuyên Đề TẠI SAO LẠI LÀ GIÊ-RU-SA-LEM? (PHẦN XII-2)

TẠI SAO LẠI LÀ GIÊ-RU-SA-LEM? (PHẦN XII-2)

by Hong An
30 đọc

PHẦN XII: KHỞI ĐẦU SỰ CỨU CHUỘC

Ấn phẩm này không nhằm mục đích chỉ là một chuyên luận về chính trị hoặc lịch sử. Nhưng khi người ta cố gắng nhìn từ góc độ Kinh Thánh vào tình hình của Nhà nước Do Thái Y-sơ-ra-ên và của thành phố Giê-ru-sa-lem, quốc gia đầu tiên tồn tại hơn 60 năm và Giê-ru-sa-lem tái thống nhất trong hơn 40 năm, người ta không thể bỏ qua lịch sử và tình hình chính trị. Một điều chắc chắn là phép lạ là một thực tế về sự liên tục của Y-sơ-ra-ên, ngay cả trong lịch sử gần đây của nó. Mọi thứ dường như là không thể, nhưng Y-sơ-ra-ên vẫn tiếp tục tồn tại. Bởi vì Chúa đã phán: “Ta sẽ ban đất Ca-na-an cho con, như một phần con sẽ thừa kế,” Y-sơ-ra-ên đang trên đường đến với sự yên nghỉ của mình. Nhưng trước khi sự yên nghỉ đó có thể trở thành hiện thực; nhiều điều sẽ xảy ra, và hầu hết đều sẽ là những chuyện không hay.

Nhưng “khởi đầu sự cứu chuộc”, như cách gọi của các giáo sĩ Do Thái, sự hình thành của một Nhà nước Do Thái và bắt đầu cho sự trở về của người Do Thái với Y-sơ-ra-ên và Giê-ru-sa-lem. Đây là một quá trình không thể đảo ngược. Tiên tri A-mốt 9:15 nói: “…Ta sẽ lại trồng Y-sơ-ra-ên trên đất của họ và họ sẽ không hề bị nhổ khỏi đất mà Ta đã ban,” Đức Giê-hô-va là Đức Chúa Trời ngươi phán vậy…” Y-sơ-ra-ên vẫn cứ sẽ ở đó. Họ sẽ không bị lưu đày nữa. Chỉ có hai lần CHÚA giơ tay ra để đưa dân Y-sơ-ra-ên trở lại vùng đất của mình. Lần đầu tiên là sau sự lưu vong ở Babylon vào khoảng 600-500 trước Công Nguyên, và lần thứ hai là thời điểm hiện tại, sau sự lưu vong bởi ‘La Mã’ gần 2000 năm.

Ê-sai 11:10-12: “…Như tay ta đã nắm được các vương quốc có thần tượng, tượng thần của họ còn hơn cả Giê-ru-sa-lem và Sa-ma-ri, Ta lại chẳng làm cho Giê-ru-sa-lem và thần tượng nó như ta đã làm cho Sa-ma-ri và thần tượng nó sao?” Nhưng khi Chúa đã hoàn thành mọi công việc của Ngài trên núi Si-ôn và tại Giê-ru-sa-lem, Ngài phán: “Ta sẽ trừng phạt những việc làm của lòng tự đại và sự kiêu hãnh của con mắt tự cao của vua A-si-ri…” Ê-xê-chi-ên 39:28 nhân danh Chúa đưa ra lời hứa: “…Họ [Y-sơ-ra-ên] sẽ biết rằng Ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời của họ khi Ta để họ bị lưu đày trong các nước [đã được ứng nghiệm] rồi quy tụ họ lại trong xứ của họ, chẳng để sót một ai…” Như vậy, cuối cùng tất cả người Do Thái sẽ trở về vùng Đất Hứa, trở về Si-ôn.

Y-sơ-ra-ên sẽ vẫn cứ ở tại đây. Họ sẽ không bị nhổ đi nữa. Quá trình cứu chuộc đã bắt đầu. Sự phục hồi quốc gia diễn ra trước, và sau đó sẽ là sự phục hồi tâm linh.
Đấng Mê-si đang đến!
(Còn tiếp…)

Giáo sĩ Willem J. J. Glashouwer
Chủ tịch Cơ Đốc Nhân vì Israel Quốc tế
Chủ tịch danh dự Liên Minh Châu Âu vì Israel
Biên Dịch Cơ Đốc Nhân Vì Israel Quốc Tế

https://www.facebook.com/C%C6%A1-%C4%90%E1%BB%91c-Nh%C3%A2n-V%C3%AC-Israel-Qu%E1%BB%91c-T%E1%BA%BF-108022747211273/photos/a.120082816005266/446757990004412

Bình Luận:

You may also like