Home Chuyên Đề Trận Chiến Thuộc Linh – Phần 1: Nơi Trận Chiến Xảy Ra

Trận Chiến Thuộc Linh – Phần 1: Nơi Trận Chiến Xảy Ra

30 đọc
  • Trận chiến

Sa-tan là hoàng tử và là quyền năng của thế gian này. Công việc của hắn là nỗ lực ngăn cản truyền bá Phúc âm cho thế giới hư mất đang chết này. Hắn ta làm việc này như thế nào? Bằng cách tấn công “Cơ đốc nhân” được sai đi công bố phúc âm bởi Chúa Giê-su. (Tất cả Cơ đốc nhân đều được sai đi).

Chúng ta phải nhận ra Sa-tan đang hành động và hiểu cách hắn hành động để có thể chiến thắng hắn.

Hãy mang lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời, để được đứng vững mà địch cùng MƯU KẾ của ma quỉ. Ê-phê-sô 6:11

Vì chúng ta ĐÁNH TRẬN, chẳng phải cùng thịt và huyết, bèn là cùng chủ quyền, cùng thế lực, cùng vua Chúa của thế gian mờ tối nầy, cùng các thần dữ ở các miền trên trời vậy. Ê-phê-sô 6:12.

Hãy tiết độ và tỉnh thức: KẺ THÙ NGHỊCH anh em là ma quỉ, như sư tử rống, đi rình mò chung quanh anh em, tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được. 1 Phi-e-rơ 5:8.

Từ ba câu Kinh Thánh trên, chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy có một TRẬN CHIẾN THUỘC LINH đang diễn ra.

MƯU KẾ nghĩa là các chiêu trò, Sa-tan lừa dối Cơ đốc nhân, hắn nói dối.

ĐÁNH TRẬN nghĩa là chiến đấu và ngụ ý về một trận đấu, trận chiến, hoặc trận đánh.

KẺ THÙ NGHỊCH nghĩa là kẻ mà chúng ta đang chiến đấu.

  • Cách Sa-tan hành động

Sa-tan tấn công Cơ đốc nhân bằng tâm trí. Hắn gieo trồng trong tâm trí chúng ta những suy nghĩ và ý tưởng trái ngược với ý muốn và kế hoạch của Đức Chúa Trời. Hắn cũng thiết lập ra những hoàn cảnh khiến chúng ta đi theo cách hắn muốn, ngăn cản sự hữu dụng của chúng ta với Chúa.

Chúng ta biết rằng Sa-tan có khả năng tiến vào tâm trí chúng ta qua những tấm gương được dạy trong Kinh Thánh. Hãy xem ví dụ về Phi-e-rơ trong Ma-thi-ơ 16:21-23

Khi Đức Chúa Jêsus tỏ cho môn đồ biết rằng Ngài phải chịu khốn khổ, chết và sống lại. Phi-e-rơ bèn nói với Ngài: “Hỡi Chúa, Đức Chúa Trời nào nỡ vậy! Sự đó sẽ không xảy đến cho Chúa đâu!” Ngài phán cùng Phi-e-rơ rằng: “Ớ Sa-tan, hãy lui ra đằng sau ta! Ngươi làm gương xấu (tảng đá ngáng đường) cho ta…

Sa-tan gieo vào tâm trí Phi-e-rơ ý định chống lại ý muốn và kế hoạch của Đức Chúa Trời.

Chúng ta cũng hãy nhìn vào ví dụ về A-na-nia và Sa-phi-ra trong Công vụ 5:1-11:

A-na-nia và Sa-phi-ra quyết định nói dối về số tiền họ nhận được sau khi bán đi tài sản. Thế là họ chỉ mang một phần tiền cho Phi-e-rơ và nói rằng đó là tất cả những gì họ có. Họ quyết định làm vậy, nhưng hãy xem điều Phi-e-rơ nói trong Công vụ 5:3

“Sao quỉ Sa-tan đã đầy dẫy lòng ngươi, đến nỗi ngươi nói dối cùng Đức Thánh Linh?”

SA-TAN ĐÃ GIEO TRỒNG Ý TƯỞNG TRONG TÂM TRÍ CHÚNG TA!

Cả Phi-e-rơ ở trong ví dụ đầu tiên lẫn A-na-nia và Sa-phi-ra trong ví dụ thứ hai nhận ra rằng chính Sa-tan là kẻ đã gieo trồng những tư tưởng trong tâm trí khiến họ làm theo.

Sa-tan lừa dối họ. Hắn không hiện ra với họ và nói, “Theo ta.” Hắn nguỵ trang chính mình. Những ý tưởng của Sa-tan đến trong tâm trí họ và khiến họ tưởng là ý tưởng riêng mình. Có lẽ bạn chưa từng nhận ra điều này có thể xảy ra và nó đang xảy ra trong cuộc sống bạn. Có thể bạn chưa bao giờ nhìn xa hơn tâm trí mình để xem có kẻ nhúng tay vào điều đã xảy ra.

Sa-tan đứng sau mọi tâm tưởng và hành động ngăn cản công tác của chúng ta cho Đức Chúa Trời!

  • Bạn của Sa-tan sống trong chúng ta

Tại sao Sa-tan thành công khiến chúng ta chống lại ý muốn Chúa? Bởi vì hắn có một người bạn quyền lực sống trong tất cả chúng ta. Người bạn đó chính là BẢN CHẤT TỘI LỖI hay BẢN THÂN chúng ta. Sa-tan gieo trồng tư tưởng và suy nghĩ trong tâm trí cuốn hút Bản Chất Tội Lỗi của chúng ta. Hắn cũng tạo nên những hoàn cảnh phù hợp với Bản Chất Tội Lỗi đó.

Vả, các việc làm của xác thịt (Bản Chất Tội Lỗi) là rõ ràng lắm: ấy là gian dâm, ô uế, luông tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh gổ, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy… Ga-la-ti 5:19-21

Vì Sự Chăm Về Xác Thịt (tâm trí bị kiểm soát bởi Bản Chất Tội Lỗi) NGHỊCH VỚI ĐỨC CHÚA TRỜI, bởi nó không phục dưới luật pháp Đức Chúa Trời, lại cũng không thể phục được. Rô-ma 8:7

THÙ NGHỊCH có nghĩa là thù ghét sâu bên trong hay là tư tưởng xấu xa. TỨC BẢN CHẤT TỘI LỖI CỦA CHÚNG TA KẺ THÙ CỦA CHÚA!

SA-TAN LÀ KẺ THÙ CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI!

BẢN TÁNH TỘI LỖI CỦA CHÚNG TA HAY BẢN TÁNH CHÚNG TA CŨNG GIỐNG NHƯ BẢN TÁNH CỦA SA-TAN!

Sa-tan muốn đánh bại kế hoạch của Chúa. Hắn không có quyền trên Chúa. Hắn đã bị đánh bại bởi Đấng Christ trên Thập Tự Giá. Nếu Sa-tan có thể tác động lên Bản Tánh Tội Lỗi của Cơ đốc, nhân thì hắn có thể đánh bại kế hoạch của Chúa cho người đó.

ĐÂY LÀ CÁCH SA-TAN HÀNH ĐỘNG! Hắn ảnh hưởng lên Bản Tánh của mỗi Cơ đốc nhân bằng cách sử dụng tâm trí cùng với hoàn cảnh.

TRẬN CHIẾN XẢY RA TRONG TÂM TRÍ!!

(Còn tiếp…)

Leon Bates Và Joseph R. Smith
Xuất bản lần đầu năm 1978
Nhà xuất bản Bible Believers’ Evangelistic Association, Inc., Dallas, Texas
Bản dịch của Vietnamese Missionary Institute

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like