Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 07 – Chúa Giê-xu – Đấng Ban Sự Sống

Ngày 07 – Chúa Giê-xu – Đấng Ban Sự Sống

by Ban Biên Tập
30 đọc

 


Mác 3:1-19

Người Teo Tay

Lc1 Lần khác, Đức Giê-su đi vào hội đường, gặpNt: gặp tại đó  một người bị teo tay. 2 Họ theo dõi xem Ngài có chữa lành cho người đó trong ngày Sa-bát không để tố cáo Ngài. 3 Ngài bảo người teo tay: “Hãy đứng dậy đến giữa đây.”4 Rồi Ngài hỏi: “Trong ngày Sa-bát nên làm điều thiện hay điều ác? Cứu người hay giết người?” Nhưng họ đều im lặng. 5 Ngài nhìn mọi người quanh mình, lòng tức giận và buồn phiền vì họ quá nhẫn tâm. Ngài bảo người teo tay: “Hãy duỗi tay ra.” Người duỗi ra, thì tay được lành lặn. 6 Những người Pha-ri-si bỏ đi ra liền họp với đảng viên Hê-rốt âm mưu để giết Ngài.

Đoàn Dân Trên Bờ Biển

7 Đức Giê-su và các môn đệ rút về phía bờ biển. Một đoàn dân đông từ các miền Ga-li-lê, Giu-đa, 8 Giê-ru-sa-lem, I-đơ-mia, bên kia sông Giô-đanh, miền xung quanh Ty-rơ và Sy-đôn kéo đến cùng Ngài vì họ đã nghe rất nhiều việc Ngài làm. 9 Vì đông người nên Ngài dặn môn đệ chuẩn bị sẵn một chiếc thuyền con phòng khi bị lấn ép. 10 Vì Ngài đã chữa lành nhiều người, nên những người bệnh tật chen lấn cốt để sờ vào Ngài. 11 Mỗi khi tà linh thấy Ngài, chúng đều quỳ xuống trước mặt Ngài, la lớn: “Thầy là Con Đức Chúa Trời.” 12 Nhưng Ngài nghiêm cấm chúng tiết lộ điều đó.Nt: bày tỏ Ngài

Chúa Chọn Mười Hai Sứ-đồ

13 Đức Giê-su lên núi, gọiGọi đến với Ngài  những người Ngài chọnMuốn  thì họ đến với Ngài. 14 Ngài thiết lập Mười Hai Sứ Đồ,Nhiều bản cổ thêm: mà Ngài gọi là các sứ đồ  cho họ theo bên cạnh Ngài, để Ngài sai đi truyền giảng 15 và ban cho quyền uy đuổi quỷ. 16 Đây là mười hai người Ngài đã lập: Si-môn, Ngài đặt tên là Phê-rơ; 17 Gia-cơ con Xê-bê-đê, và Giăng là em Gia-cơ, Ngài gọi họ là Bô-a-nẹt, nghĩa là con của sấm sét; 18 An-rê, Phi-líp, Ba-thê-lê-mi, Ma-thi-ơ, Thô-ma, Gia-cơ con của An-phê, Tha-đê, Si-môn người thuộc đảng Ca-na-an, 19 và Giu-đa Ích-ca-ri-ốt, là kẻ phản Ngài.

 

SUY GẪM:

C.1-6 Đức Chúa Giê-su làm trọn ý nghĩa thực sự của ngày Sa-bát khi chữa lành cho một người bị teo tay. Ý nghĩa của ngày Sa-bát là làm những điều thiện và đưa người ta đến với sự sống. Với việc người đàn ông duỗi tay ra và tay được lành lặn, Chúa Giê-su đã cho ông tự do và giúp ông được vui mừng trong sự an nghỉ thật. Những người Pha-ri-si gặp Chúa Giê-su là Chúa của ngày Sa-bát, nhưng không bao giờ có được sự vui mừng an nghỉ của Ngài. Thay vào đó, họ mệt mỏi vì âm mưu giết Chúa. Tâm linh chúng ta hãy an nghỉ nơi Chúa Giê-su là Đấng đã cho chúng ta được an nghỉ trong Ngài.

C.7-12 Đức Chúa Giê-su lánh khỏi đám đông khi họ nghe về những việc Ngài đã làm và kéo đến cùng Ngài. Chúa tránh đi chỗ khác để mọi người không nhầm lẫn nghĩ về chức vụ của Ngài chỉ đơn giản là sự chữa lành và đuổi tà linh. Chúa Giê-su không muốn Tin Lành của Nước Đức Chúa Trời bị hiểu sai rằng đó chỉ đơn giản là khiến cho mọi người được thoải mái.

C.13-19 Không ai trong số mười hai môn đệ mà Chúa Giê-su đã lựa chọn là những người thành công và quyền lực. Mặc dù họ chỉ là những người bình thường, thậm chí là yếu đuối (xem 1Cô.1:27), với những nhân cách khác nhau, Chúa Giê-su đã kêu gọi họ và khiến họ trở nên những người rao giảng Tin Lành. Hãy ngợi khen Chúa là Đấng kêu gọi mọi người có xuất thân và tính cách khác nhau để chia sẻ Phúc Âm và vui mừng đáp ứng lời kêu gọi của Chúa Giê-su.

Cầu nguyện Xin khiến cho chúng con có thể trở nên những môn đệ của Chúa và hầu việc để mang đến sự khôi phục cho dân sự của Ngài.

Bình Luận:

You may also like