Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 08 – Gia Đình Thật Của Nước Đức Chúa Trời

Ngày 08 – Gia Đình Thật Của Nước Đức Chúa Trời

by Ban Biên Tập
30 đọc

 

 


Mác 3:20-35

20 Khi Đức Giê-su về đến nhà, dân chúng lại tụ họp đông đảo, đến nỗi Ngài và môn đệ không thể dùng bữa được. 21 Thân nhân Ngài nghe vậy tìm đến canh chừng Ngài, vì họ bảo rằng Ngài bị quẫn trí.

22 Nhưng các chuyên gia kinh luật từ Giê-ru-sa-lem đến lại nói: “Ông ấy bị quỷ Bê-ên-xê-bun ám và cậy trùm quỷ mà trừ quỷ.”
23
Đức Giê-su kêu họ đến, dùng ngụ ngôn giải thích: “Làm sao Sa-tan có thể trừ Sa-tan được? 24 Một nước tự chia rẽ thì nước ấy không sao đứng vững được, 25 một nhà tự chia rẽ thì sẽ không đứng vững được. 26 Nếu Sa-tan tự chống nghịch và chia rẽ thì không tồn tại được nhưng sẽ bị tiêu diệt. 27 Không ai có thể vào nhà một người mạnh để cướp của mà không trói người mạnh kia trước, phải trói nó trước rồi mới cướp được.”

Tội Phạm Đến Đức Thánh Linh

28 “Ta quả quyết với các ông: Mọi tội lỗi loài người phạm đều có thể tha được, kể cả những lời phạm thượng. 29 Nhưng ai phạm thượng chống Đức Thánh Linh thì sẽ chẳng bao giờ được tha mà phải mắc tội muôn đời.” 30 Sở dĩ Ngài nói như vậy vì họ cho rằng Ngài bị tà linh ám.

Mẹ Và Các Em Chúa

31 Mẹ và các em Ngài đến đứng bên ngoài cho người gọi Ngài. 32 Đoàn dân đông ngồi quanh Ngài, họ thưa với Ngài: “Kìa, mẹ và các em Thầy đang ở ngoài kia tìm Thầy.”33 Ngài đáp: “Ai là mẹ Ta? Ai là anh em Ta?”34 Rồi Ngài quay lại nhìn những người ngồi chung quanh, mà bảo: “Đây là mẹ Ta và anh em Ta? 35 Vì người nào làm theo ý Đức Chúa Trời đều là anh em, chị em, và mẹ Ta.”

 

SUY GẪM:

C.20-27 Đức Chúa Giê-su sửa lại những ý nghĩ sai trật về chức vụ của Ngài, mục đích thực sự việc truất ngôi tể trị của Sa-tan và giải phóng chúng ta. Hãy ngợi khen công việc của Chúa Giê-su đã khiến tôi thoát khỏi ách kìm kẹp của Sa-tan.

C.28-30 Đức Chúa Giê-su tha thứ mọi tội lỗi của chúng ta nhưng Ngài không tha thứ cho tội phạm thượng chống lại Đức Thánh Linh và đoán xét kẻ đó cách nặng nề. Tội lỗi phạm thượng chống lại Đức Thánh Linh nghĩa là coi công việc của Chúa Cứu Thế giống như của Sa-tan (3:22) và không nhận biết rằng chức vụ của Ngài đến từ nơi Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Chính vì thế, đối với người có hành động như thế, không tin vào Chúa Giê-su hay không có Thánh Linh trong mình thì tội lỗi của họ không bao giờ được tha thứ. Chúa Giê-su sẵn lòng thứ tha mọi tội lỗi của chúng ta (Thánh Thi 86:5). Hãy xưng nhận tất cả những tội lỗi của mình hầu cho có thể nhận lãnh sự tha thứ.

C.31-35 Những người gần gũi nhất với Chúa Giê-su trong gia đình của Ngài lại không hiểu bản chất thực sự rằng Ngài là ai (3:21) và đặt mình “ra ngoài” và không tin Ngài. Tuy nhiên, các môn đệ của Chúa Giê-su ngồi “sát bên chân” Chúa và dâng cuộc đời mình theo ý muốn của Cha. Chúng ta đáp ứng ra sao trước sứ điệp của Chúa Giê-su?

Cầu nguyện Xin khiến chúng con yêu thương Hội thánh như là thân thể của Chúa Cứu Thế.

Bình Luận:

You may also like