Home Chuyên Đề Ba Mẹ Ơi, Con Xin Hỏi – Phần 32: Tại sao đi tới chỗ đồng cốt và thầy bói là sai?

Ba Mẹ Ơi, Con Xin Hỏi – Phần 32: Tại sao đi tới chỗ đồng cốt và thầy bói là sai?

30 đọc

Con có thể thấy một tấm biển ở hội chợ ghi: COI BÓI BỞI MADAME ZOLA. Nếu người đó đứng ở cửa và bảo, “Ê! Đến đây. Ta sẽ cho cháu biết vận mệnh miễn phí.” Con nên làm gì? Hay nếu bà của con qua đời và một người đồng cốt nói rằng bà ấy có thể nói chuyện với linh hồn của bà con thì sao? Và nếu người đó nói mình sẽ cho con biết lời nhắn từ bà của con thì sao? Con nên làm gì?

Con cần nhanh chóng rời đi. Đừng có liên hệ với những thầy bói hay những người đồng cốt hoặc những người coi chỉ tay. Từng có một vị vua độc ác tên là Ma-na-se. Kinh Thánh kể rằng, “người xem bói; ếm chú, dùng pháp thuật, ham theo những kẻ cầu vong và thầy phù thủy: người làm điều ác thái quá tại trước mặt Đức Giê-hô-va đặng chọc giận Ngài” (2 Sử ký 33:6).

Tiên tri Ê-sai nói rằng, “Nếu có ai bảo các ngươi: Hãy cầu hỏi đồng bóng và thầy bói … thì hãy đáp rằng: Một dân tộc há chẳng nên cầu hỏi Đức Chúa Trời mình sao? Há lại vì người sống mà hỏi kẻ chết sao? Hãy theo luật pháp và lời chứng! Nếu dân chẳng nói như vậy, chắc sẽ chẳng có rạng đông cho nó” (Ê-sai 8:19-20).

Ngày nay, hầu hết những người đồng cốt và thầy bói đều lừa đảo. Họ không hề có quyền lực. Họ chỉ giả vờ biết tương lai của con. Họ chỉ giả vờ biết cách liên lạc với linh hồn người chết. Nhưng vài người trong số họ thì có năng quyền thực sự. Nhưng điều đó không có nghĩa rằng họ có lợi cho con. Thực ra họ rất nguy hiểm. Ngày xưa, luật pháp nói rằng, “Khi nào một người nam hay nữ làm đồng cốt, hay là bói khoa, thì hẳn sẽ bị xử tử” (Lê-vi ký 20:27).

Tại sao họ lại rất nguy hiểm? Bởi vì họ khiến cho dân sự của Chúa bị ô uế (bẩn thỉu và dơ dáy) trong tâm linh. Môi-se cảnh báo, “Các ngươi chớ cầu đồng cốt hay là thầy bói; chớ hỏi chúng nó, e vì chúng nó mà các ngươi phải bị ô uế” (Lê-vi ký 19:31). “Cầu” ai đó có nghĩa là hỏi họ câu hỏi. Tại sao họ lại khiến cho dân sự bị ô uế? Bởi vì họ lấy quyền năng từ ma quỷ.

Có một lần một thầy bói đi theo Phao-lô và Si-la, làm phiền họ. Cho nên họ đã đuổi quỷ ra khỏi người đó, và cô ta không thể bói được nữa. Lu-ca viết, “Một ngày kia, chúng ta đi cầu nguyện, gặp một đứa đầy tớ gái bị quỉ Phi-tôn ám vào, hay bói khoa, làm lợi lớn cho chủ nó.” Phao-lô nói, “Ta nhân danh Đức Chúa Jêsus Christ mà truyền mầy ra khỏi người đàn bà nầy. Chính giờ đó, quỉ liền ra khỏi” (Công vụ 16:16, 18).

*****

Tại sao Kinh Thánh cảnh báo con về thầy bói và đồng cốt?

Liệu thầy bói và đồng cốt có quyền lực thật không? Và quyền lực đó lấy từ đâu ra?

Nguồn: Viện Đào Tạo Môn Đồ Việt Nam

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like