Home Chuyên Đề MỌI SỰ ĐỀU TRỞ NÊN MỚI – Phần 8: Bạn Được Tha Thứ

MỌI SỰ ĐỀU TRỞ NÊN MỚI – Phần 8: Bạn Được Tha Thứ

by Sưu Tầm
30 đọc

Mọi tội lỗi đều chống nghịch Đức Chúa Trời (Thi thiên 51:4).
Tội lỗi vi phạm luật pháp của Đức Chúa Trời (1 Giăng 3:4).
Do đó chỉ có Đức Chúa Trời mới có thể tha thứ tội lỗi (Lu-ca 23:34).
Đức Chúa Trời vui lòng tha thứ (Thi thiên 86:5)

Bởi Chúa Giê-su đã chết thế cho chúng ta và trả trọn tiền công của tội lỗi, nên giờ Đức Chúa Trời có thể tha thứ cho chúng ta (1 Giăng 1:9)

Đức Chúa Trời tha thứ cho chúng ta thông qua Chúa Giê-su, là Đấng

  • chết để mua lấy sự tha thứ cho chúng ta (Ê-phê-sô 1:7)
  • sống lại từ cõi chết để ban cho chúng ta sự tha thứ (Công vụ 5:31).

Trong Đấng Christ tội lỗi của chúng ta được tha thứ (1 Giăng 2:12)

  • tội lỗi bị xoá bỏ (Ê-sai 44:22)
  • Chúa chẳng còn nhớ đến tội lỗi (Giê-rê-mi 31:34)
  • tội lỗi bị lấy ra khỏi chúng ta (Thi thiên 103:12).

Sự cứu chuộc còn hơn cả sự tha thứ tội lỗi

Tạ ơn Chúa về sự tha thứ cho những tội nhân, nhưng phúc âm trao cho chúng ta còn nhiều hơn thế!

Chúa tha mọi tội lỗi của chúng ta – quá khứ, hiện tại và tương lai – nhưng hơn cả, Ngài tiếp nhận chúng ta vào gia đình Ngài. Ngài khiến chúng ta trở thành những người đồng thừa kế mọi sự giàu có của thiên đàng với Đấng Christ. Ngài trở thành Cha chúng ta và chúng ta, bởi được nhận làm con, mà có thể gọi Ngài là ‘Cha’.

Đó chính là sự cứu chuộc vinh hiển mà chúng ta có trong Chúa Giê-su Christ. Điều này còn lớn hơn sự tha thứ rất nhiều.

(Còn tiếp)

Peter Jeffery
Xuất bản lần đầu năm 1976
Nhà xuất bản Brytirion, CF31 4DX, Wales, UK
Bản dịch của Vietnamese Missionary Institute

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like