Home Chuyên Đề MỌI SỰ ĐỀU TRỞ NÊN MỚI – Phần 7: Bạn Được Cứu

MỌI SỰ ĐỀU TRỞ NÊN MỚI – Phần 7: Bạn Được Cứu

by Sưu Tầm
30 đọc

Được cứu khỏi điều gì?

  • khỏi hậu quả của tội lỗi (Rô-ma 6:23)
  • khỏi cơn giận của Đức Chúa Trời (Rô-ma 1:18).

Bạn cần được cứu bởi bạn từng là tội nhân (1 Ti-mô-thê 1:15).

Trước khi được cứu, bạn từng hư mất (Lu-ca 19:10; Ê-phê-sô 2:12). Bạn có tội trước Chúa (Rô-ma 3:19).

Trước khi bạn có thể được cứu

  • món nợ của bạn với luật pháp Chúa, do tội lỗi gây ra, phải được trả (Rô-ma 3:25)
  • cơn giận của Đức Chúa Trời với tội lỗi bạn phải được xử lý (Rô-ma 3:25).

Nhiều bản dịch hiện đại không dùng từ ‘của lễ chuộc tội’ trong Rô-ma 3:25. Từ này rất quan trọng nếu chúng ta muốn hiểu đúng về sự chết của Chúa Giê-su. ‘Của lễ chuộc tội’ tức là ‘nguôi cơn giận bằng của lễ’.

‘Của lễ chuộc tội’ tức là khi ở trên thập tự giá, mang lấy tỗi lỗi chúng ta, Chúa Giê-su đối diện với cơn giận của Đức Chúa Trời thay cho chúng ta, và thay chúng ta trả giá toàn bộ món nợ của chúng ta do đã phá vỡ luật pháp Chúa.

Tại thập tự giá, Chúa Giê-su khiến cho Đức Chúa Trời thánh khiết nguôi cơn giận bằng của lễ – theo chiều hướng có lợi – cho chúng ta, dù chúng ta là những tội nhân. Chúa xử lý nan đề tội lỗi bằng cách duy nhất có thể thoả mãn sự công chính thánh khiết của Ngài và để Ngài có thể cứu những con người chỉ đáng bị phán xét.

Chính Chúa Giê-su đã làm thành điều này, khi Ngài chết trên Thập tự giá thay cho chúng ta (1 Phi-e-rơ 2:24; Rô-ma 5:6).

Chỉ có một Chúa Cứu Thế (Công vụ 4:12).

Chỉ có một con đường dẫn đến Đức Chúa Trời (Giăng 14:6).

Chỉ có một Đấng Trung Bảo (1 Ti-mô-thê 2:5).

Chúa Giê-su được Đức Chúa Trời ban cho chúng ta để xử lý tội lỗi (Ma-thi-ơ 1:21).

(Còn tiếp)

Peter Jeffery
Xuất bản lần đầu năm 1976
Nhà xuất bản Brytirion, CF31 4DX, Wales, UK
Bản dịch của Vietnamese Missionary Institute

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like