Home Chuyên Đề Ba Mẹ Ơi, Con Xin Hỏi – Phần 21: Con Có Phải Làm Người Tốt Để Được Vào Thiên Đàng?

Ba Mẹ Ơi, Con Xin Hỏi – Phần 21: Con Có Phải Làm Người Tốt Để Được Vào Thiên Đàng?

30 đọc

Nhiều Cơ đốc nhân cho rằng Chúa chưa thật sự cứu mình. Họ nghĩ là Chúa Giê-su đến chỉ để dạy con người cách sống. Nên họ nỗ lực tuân theo Bài Giảng trên Núi. Họ phải yêu thương và sống theo những điều Chúa giảng. Nếu họ sống rất tốt, và rất vâng lời thì họ sẽ được vào thiên đàng. Còn nếu họ không nỗ lực thì họ sẽ thất bại và phải đi hoả ngục.

Điều này không đúng. Chúa Giê-su có khả năng cứu con, và Ngài đang làm điều đó. Ngài không kêu gọi con giúp đỡ, và con cũng không cần phải trở thành một Cơ đốc nhân xuất sắc để được lên thiên đàng. Không phải vì con tốt mà con được cứu. Chính sự tốt lành của Chúa Giê-su cứu con. Phần con phải làm chỉ là tin cậy Ngài. Rồi Ngài sẽ làm mọi thứ cần có để ban cho con sự sống đời đời.

Tất nhiên, khi con là một Cơ đốc nhân, con sẽ yêu Chúa. Con sẽ vâng lời và làm theo điều Chúa dạy. Con vâng lời vì con yêu Chúa. Và con yêu Ngài vì Ngài đã cứu con, chứ không phải vì con cố gắng cứu chính mình. Sứ đồ Phao-lô nói rằng bởi sự thương xót của Chúa mà con được lên thiên đàng. Chúa thương xót con dù con không xứng đáng. Con không thể dùng việc lành của mình để đổi lấy sự thương xót của Chúa.

Nhiều người nghĩ rằng họ phải kiếm lấy sự cứu rỗi. Họ tưởng giống như đi làm vậy. Nếu họ làm lành, Chúa sẽ trả công cho họ. Tiền công đó sẽ là sự sống đời đời trên thiên đàng. Nếu thật vậy, thì con người sẽ được lên thiên đàng bằng công sức của mình. Rồi họ có thể tự hào về con người tốt đẹp của họ. Nhưng điều này sẽ không xảy ra.

Con được cứu bởi ân điển của Chúa. Ân điển là khi ai đó thương xót con dù con không xứng đáng. Sứ đồ Phao-lô nói, “Vả, ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin, mà anh em được cứu, điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình” (Ê-phê-sô 2:8-9). Ông cũng nói, “Nhưng nếu bởi ơn thì chẳng phải bởi việc làm nữa; bằng chẳng, thì ơn không còn phải là ơn” (Rô-ma 11:6).

Kinh Thánh phán, “Áp-ra-ham tin Đức Chúa Trời, và điều đó kể là công bình cho người.” (Rô-ma 4:3). Đức Chúa Trời cũng chấp nhận con. Con chỉ cần tin Chúa Giê-su thôi.

*****

Con có giúp Chúa cứu con bằng cách nghe theo lời Ngài dạy về cách sống và làm theo?

Chúa tặng cho con sự sống đời đời như một món quà. Con cảm thấy thế nào về điều này?

Nguồn: Viện Đào Tạo Môn Đồ Việt Nam

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like