Home Chuyên Đề Ba Mẹ Ơi, Con Xin Hỏi – Phần 20: Sanh lại nghĩa là gì?

Ba Mẹ Ơi, Con Xin Hỏi – Phần 20: Sanh lại nghĩa là gì?

30 đọc

Chúa Giê-su nói, “nếu một người chẳng sanh lại, thì không thể thấy được nước Đức Chúa Trời” (Giăng 3:3). “Sanh lại” có nghĩa là gì? Khi Chúa Giê-su nói điều này với Ni-cô-đem thì ông hỏi Chúa, “Người đã già thì sanh lại làm sao được? Có thể nào trở vào lòng mẹ và sanh lần thứ hai sao?” (Giăng 3:4).

Ni-cô-đem đã hiểu sai ý Chúa Giê-su. Đấy không phải là điều Chúa Giê-su nói đến. Con được sanh lại khi Đức Thánh Linh bước vào trong con và đổ đầy sự sống của Chúa: “Đức Chúa Trời đã sai Thánh Linh của Con Ngài vào lòng con.” Và “ấy là Thần Linh làm cho sống” (Ga-la-ti 4:6 và Giăng 6:63).

Được cứu còn hơn cả chỉ tin vào điều gì đó. Còn hơn cả tin là Đức Chúa Trời tồn tại và Chúa Giê-su chết cho con. Được cứu là khi con mở lòng đón nhận Đức Thánh Linh. Rồi Ngài sẽ đến với quyền năng biến đổi và kết nối con với Chúa Cha. Sứ đồ Phao-lô đã nói thế này, “Còn ai kết hiệp với Chúa thì trở nên một tánh thiêng liêng cùng Ngài” (I Cô-rinh-tô 6:17). Khi con kết hiệp với Chúa, con có sự sống của Ngài trong con, đó là sự sống đời đời.

Nhiều người tưởng tượng Chúa đang nhìn xuống từ thiên đàng rất xa. Họ tưởng Ngài hoàn toàn xa cách với con người. Rồi khi con trao tấm lòng mình cho Chúa, Ngài ghi tên con vào Sách Sự Sống––và con được cứu. Còn khi con phạm tội “huỷ hợp đồng,” thì Chúa sẽ xem điều con làm, xóa tên con đi, và đi làm việc khác. Không phải như vậy!

Khi con mở lòng với Chúa, Đức Chúa Trời sẽ sai Đức Thánh Linh đến ngự trong con. Ngài sẽ sai Thần Linh của Con Ngài đem sự sáng và sự sống mới trong lòng con. Khi đó con sẽ được “sinh ra trong Thánh Linh” (Giăng 3:8). Đức Thánh Linh ngự trong con, và linh hồn con được kết hợp với Ngài.

Kinh Thánh nói, “Nếu Đấng Christ ở trong con … thì Đức Thánh Linh sẽ ban sự sống” (Rô-ma 8:10). Vậy điều gì mang đến sự cứu rỗi? Có phải là khi con tin Chúa và yêu Ngài không? Đúng vậy, những điều này đã mở cửa để mời Đức Thánh Linh ngự vào lòng. Ngài làm cho linh hồn con trở nên sống động, và ban cho con sự sống đời đời. Nhớ là Đức Thánh Linh ban sự sống.

Điều ngược lại cũng đúng, “nếu ai không có Thánh Linh của Đấng Christ, thì người ấy chẳng thuộc về Ngài” (Rô-ma 8:9).

*****

Người được “sanh lại” hay “sanh ra trong Thánh Linh” là người thế nào? Điều gì làm cho con có sự sống đời đời?

Nguồn: Viện Đào Tạo Môn Đồ Việt Nam

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like