Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 18 – Đấng Trung Bảo Của Giao Ước Mới

Ngày 18 – Đấng Trung Bảo Của Giao Ước Mới

by Ban Biên Tập
30 đọc


 

 


Hê-bơ-rơ 8:1-13

Chúa Cứu Thế Là Vị Thượng Tế Của Chúng Ta

1 Đại ý những điều vừa nói là chúng ta có một vị thượng tế như thế, đang ngồi bên phải ngai uy nghiêm trên các tầng trời,
2
và đang phục vụ trong nơi thánh là đền thật do Chúa dựng lên, không do loài người xây cất.3 Mỗi thượng tế đều được lập lên để dâng lễ vật và sinh tế, nên thượng tế này cũng cần dâng một vật gì.4 Nếu chỉ ở dưới đất, thì Ngài không làm thượng tế vì đã có những người dâng tế lễ theo Kinh Luật.5 Họ phục vụ trong một đền thờ nhưng đó chỉ là cái bản sao và hình bóng của những vật trên trời, nên Môi-se đã được nhắc nhở khi sắp dựng đền tạm: “Con hãy cẩn thận làm tất cả mọi sự đúng theo khuôn mẫu đã chỉ cho con trên núi!” 6 Nhưng hiện nay, Đức Giê-su nhận lãnh một chức vụ cao quý hơn của các thượng tế cũng như giao ước mà Ngài là Đấng Trung Gian cao quý hơn giao ước cũ vì giao ước này được lập trên các lời hứa tốt đẹp hơn.7 Vì nếu giao ước thứ nhất đã toàn hảo, thì không cần tìm kiếm giao ước thứ hai.

8 Nhưng Đức Chúa Trời đã hạch tội họ rằng “Chúa phán:

Này, sẽ đến ngày ta lập.

Với nhà Y-sơ-ra-ên

Và nhà Giu-đa

Một giao ước mới.

9 Không theo giao ước

Mà ta đã lập với tổ phụ họ

Trong ngày ta cầm tay họ

Dắt ra khỏi Ai-cập,

Vì họ không tiếp tục giữ giao ước Ta,

Nên ta bỏ mặc họ.

Chúa phán vậy.”

10 Vì đây là giao ước Ta sẽ lập với nhà Y-sơ-ra-ên:“Sau những ngày đó, Chúa phán:Ta sẽ ban Kinh Luật Ta trong trí họ,

Và sẽ ghi khắc vào lòng họ,Ta sẽ làm Đức Chúa Trời của họ.Và họ sẽ làm dân Ta.11 Không ai còn phải dạy cho công dân mình,

Cũng không ai bảo anh chị em mình rằng: ‘Hãy nhận biết Chúa’ nữa, vì tất cả đều sẽ biết Ta, từ kẻ nhỏ nhất đến người lớn nhất.

12 Ta sẽ thương xót các sự bất chính của họ.Và không còn nhớ đến tội lỗi họ nữa.”13 Đã gọi là “giao ước mới,” thì Ngài đã làm cho giao ước thứ nhất thành cũ kỹ, và cái gì cũ kỹ già nua thì sắp tiêu biến đi.

SUY GẪM:

Câu 3-6

Đức Chúa Trời lập Đấng Christ là “Đấng Trung Bảo cho một lời hứa tốt đẹp hơn” và hoàn thiện những luật lệ của đền thờ trên đất, vốn là kiểu mẫu của nơi thánh trên trời. Của lễ hy sinh qua sự chết của Đấng Christ là chức việc của thầy tế lễ thượng phẩm và trổi hơn chức việc của các thầy tế lễ đang phục vụ trong đền tạm trên đất do tay người làm lên. Nhờ đó, ngày nay chúng ta có được sự tha thứ dồi dào và sự hòa thuận với Đức Chúa Trời dưới một giao ước tốt đẹp hơn trong Đấng Christ.

Câu 7-9

Đức Chúa Trời hứa một giao ước cho dân Ngài là dân giữ sự trung tín với giao ước của Chúa. Y-sơ-ra-ên từ bỏ giao ước Chúa ban tại núi Si-nai và không thể tránh khỏi sự trừng phạt. Nên Đức Chúa Trời hứa một giao ước mới để khắc vào bên trong trái tim họ. Giờ đây họ có thể được tha thứ bởi đức tin chứ không bởi con vật hy sinh và có thể làm hòa mối quan hệ với Đức Chúa Trời. Tôi có hạnh phúc khi cứ ở trong Lời Chúa hàng ngày như dân của giao ước mới không?

Câu 10

Không như giao ước của Môi-se khắc trên bảng đá, Đức Chúa Trời muốn đặt giao ước mới trong lòng và trong trí. Điều này để chúng ta nhanh chóng vâng lời và tự nguyện trước Chúa qua sự thay đổi bên trong và để chúng ta có mối quan hệ thân mật với Ngài. Ngợi khen ân sủng tái tạo con người bên trong chúng ta trở nên người mới của Đức Chúa Trời qua chức vụ của Đấng Christ.

Cầu nguyện: Cảm tạ ân sủng Chúa cho con được đến với Ngài với một tấm lòng mới và nguyện con sống bởi giao ước mới.

Bình Luận:

You may also like