Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 17 – Đấng Christ Được Tôn Cao Trên Thiên Đàng

Ngày 17 – Đấng Christ Được Tôn Cao Trên Thiên Đàng

by Ban Biên Tập
30 đọc

 

 


Hê-bơ-rơ 7:20-28

20 Hơn nữa, còn có lời thề. Các vị tế lễ khác nhậm chức chẳng có lời thề, 21 nhưng Ngài được lập làm vị tế lễ với lời thề khi Đức Chúa Trời bảo Ngài:“Chúa đã thề. Và không bao giờ đổi ý
Con làm vị tế lễ đời đời…”

22 Vì lời thề đó, Đức Giê-su trở thành đấng bảo đảm cho một giao ước tốt hơn.23 Mặt khác, số vị tế lễ thật nhiều, vì phải chết nên không thể nào tiếp tục nhiệm vụ. 24 Còn Đức Giê-su tồn tại đời đời nên giữ chức vị tế lễ mãi mãi. 25 Do đó, Ngài có thể cứu rỗi hoàn toàn những người nhờ Ngài mà đến với Đức Chúa Trời vì Ngài hằng sống để cầu thay cho họ.

26 Phải là vị thượng tế như thế mới thích hợp với chúng ta, một đấng thánh khiết, toàn thiện, không ô uế, tách biệt với những người tội lỗi, vượt cao hơn các tầng trời;

27 không giống các thượng tế khác cần phải hằng ngày dâng các sinh tế trước vì tội mình, sau vì tội dân. Ngài làm việc này một lần đủ cả, dâng hiến chính bản thân làm sinh tế.

28 Vì Kinh Luật cứ lập những người yếu kém làm thượng tế, nhưng lời thề đến sau Kinh Luật thì lập Con Ngài làm thượng tế, là Đấng được toàn hảo đời đời.

SUY GẪM:

Câu 20-22

Đức Chúa Trời thề lập Đấng Christ làm thầy tế lễ đời đời. Chức thầy tế lễ của Đấng Christ được lập với một lời thề muôn đời không đổi và trở thành sự đảm bảo cho một giao ước tốt hơn. Tức là Đấng Christ dâng của lễ hy sinh hoàn hảo bằng chính thân Ngài để ban cho chúng ta sự đảm bảo về tặng phẩm tha thứ muôn đời của Đức Chúa Trời. Tôi có sự tin  quyết về sự thật rằng Đức Chúa Trời tha thứ tôi vì cớ Chúa Giê-su không? Tạ ơn Chúa, Đấng đảm bảo một hy vọng và một giao ước tốt hơn cho con.

Câu 23-25

Đấng Christ luôn sống để cầu thay cho chúng ta như thầy tế lễ thượng phẩm đời đời. Các thầy tế lễ Lê-vi làm chức việc mình, xong thảy đều đã chết, nhưng Đấng Christ sống luôn luôn để cầu thay cho những ai đến với Đức Chúa Trời. Bởi điều này, chúng ta có thể mau chóng đến với Đức Chúa Trời cách trực tiếp. Tôi có có con đường tội lỗi đầy đau khổ nào không? Chúa hiện đang sống và có thể cứu tôi cách trọn vẹn; gánh lấy mọi lỗi lầm và yếu đuối của tôi để tôi đến trước Ngài.

Câu 26

Đấng Christ thánh khiết, không chỗ trách được, không ô uế, tách biệt khỏi những tội nhân và được tôn cao trên các tầng trời. Bởi đó, Ngài đáp ứng nhu cầu của chúng ta là nhu cầu cần được cứu khỏi mọi vi phạm và tội lỗi. Hãy tin cậy rằng Ngài khiến chúng ta trong sạch bởi Lời quyền năng của Ngài và dẫn dắt tôi để khiến tôi trở nên thánh khiết, không chỗ trách được giống như Ngài (Ê-phê-sô 1:4).

Cầu nguyện: Tạ ơn ân điển Chúa đã cứu con bằng của lễ một lần bởi chính thân Ngài và con nguyện sống bởi ân điển này.

Bình Luận:

You may also like