Home Dưỡng Linh Âm Nhạc Đúng

Âm Nhạc Đúng

by Ban Biên Tập
30 đọc

 

 

Hãy bắt chước tôi, cũng như chính mình tôi bắt chước Đấng Christ vậy (1Cô-rinh-tô 11:1)

Khoảng thời gian trước đây, tôi nói chuyện với bạn thân về một người mà cả hai chúng tôi đều quen, “Ông ấy đã chịu nhận Đấng Cứu-thế chưa?” Bạn tôi trả lời: “Người đó biết đầy đủ mọi lời nhưng chưa có đúng âm nhạc.

Những gì trong khắp thế-gian này mà chúng ta gọi là Cơ Đốc Nhân phái truyền đạo, chính-thống, hay tái-sinh, đều là những con người có được lời nhưng không có đúng âm nhạc. Hội thánh của thế kỷ đầu tiên thật mạnh mẽ đã đảo ngược được cả một đế quốc La-mã xấu xa. Thế nhưng ngày nay trong xứ sở này với hơn 60 triệu người trưởng thành xưng nhận là được tái sanh như Cơ Đốc Nhân nhưng chúng ta lại có ảnh hưởng không đáng kể trên cái xã hội suy đồi của mình. Tại sao? Tôi tin rằng có hai lý do:

Thứ nhất, chúng ta chưa học được yêu thương theo đúng cách. Nếu đột nhiên tình yêu của Đấng Cứu Thế tỏa sáng qua mỗi một tín nhân đã tái sanh ở đất nước này, thì những đám đông chắc sẽ chạy đến với Ngài và những thay đổi cách mạng sẽ có trong xã hội chúng ta. Thí dụ, nếu mọi người chồng đạo Tin Lành bắt đầu yêu vợ mình giống như Đấng Cứu Thế yêu Hội-Thánh (Êphêsô 5:25), thì tỉ lệ ly dị của Cơ Đốc Nhân sẽ hạ xuống con số không.

Thứ hai, quá ít Cơ Đốc Nhân biết và nương cậy vào năng quyền của Đức Thánh Linh. Nếu muốn thế kỷ hiện tại có kết quả như trong thế kỷ thứ nhất, chúng ta cần đi trở lại và học sách Công-vụ hầu cho hiểu biết đúng hơn những gì đã xảy ra. Phao-lô nói: “Vậy, tôi lấy điều đó khuyên anh em: hãy bắt chước tôi.” (1 CôrinhTô 4:16). Nếu chúng ta sống theo mẫu mực của Phao-lô, chúng ta sẽ thấy kết quả của Phao-lô. Ông có đồng một Thánh Linh như chúng ta. Ông cũng nói: “Hãy bắt chước tôi, cũng như chính mình tôi bắt chước Đấng Christ vậy” (1 Cô-rinh-tô 11:1).

Sứ-đồ Phi-e-rơ đã nói, “Anh em đã được kêu gọi đến sự đó, vì Đấng Christ cũng đã chịu khổ cho anh em, để lại cho anh em một gương, hầu cho anh em noi dấu chân Ngài; Ngài chưa hề phạm tội, trong miệng Ngài không thấy có chút chi dối trá; Ngài bị rủa mà chẳng rủa lại, chịu nạn mà không hề hăm dọa, nhưng cứ phó mình cho Đấng xử đoán công bình;” (1 Phierơ 2:21-23). Đức Giê-su đã luôn luôn ở trong sự kiểm soát trọn vẹn của Thánh Linh. Hãy nhớ rằng trong sách Công-vụ có sự nhấn mạnh lớn lao về Đức Thánh Linh là Đấng ít khi được nhắc tới tại nhiều Hội Thánh ngày nay ngoại trừ trong các cuộc nghi lễ. Khi chúng ta bắt đầu yêu như Chúa Giê-su yêu cũng như bắt chước Chúa và các môn-đồ Ngài, nương cậy vào quyền năng của Đức Thánh Linh thay vì tựa nơi sức riêng của mình, thì chúng ta sẽ thấy một cơn bùng nổ về tâm linh trong thế giới này.

Xin chúng ta hãy làm cho những ngày ấy đến mau chóng bằng đức tin và sự vâng lời của mình.

Bill Bright

Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like