Home Thánh Kinh Hàng Ngày Học Kinh Thánh Theo Nhóm: Tuần 3 – Yêu Đức Chúa Trời, Yêu Người Lân Cận

Học Kinh Thánh Theo Nhóm: Tuần 3 – Yêu Đức Chúa Trời, Yêu Người Lân Cận

by Ban Biên Tập
30 đọc

 

 

Sách Lê-vi 19:1-18

Câu chuyện Kinh Thánh (Quan sát Lời Chúa)

1. Có một danh sách liệt kê các luật lệ liên quan đến mối thông công với Đức Chúa Trời.

1) Môi-se phải nói với toàn thể dân Y-sơ-ra-ên điều gì (c.1-2)?

2) Những luật lệ nào dân sự phải tuân giữ để trở nên thánh (c.3-4)?

3) Những luật lệ nào đề cập đến của lễ cầu an (c.5-8)?

2. Tiếp đến, phân đoạn Kinh Thánh nói về những luật lệ liên quan đến cộng đồng.

1) Luật lệ về việc thu hoạch mùa màng như thế nào (c.9-10)?

2) Luật lệ về sự dối trá như thế nào (c.11-12)?

3) Những luật lệ nào được nói đến nhằm bảo vệ người yếu đuối (c.13-14)?

4) Điều gì được đòi hỏi trong việc phán xét (c.15-16)?

5) Luật lệ nói rằng mọi người cần yêu thương người lân cận đã được tóm lược như thế nào (c.17-18)?


Câu chuyện chúng ta (Chia sẻ cuộc sống)

1. Nhiều luật lệ được liệt kê để có được mối thông công với Đức Chúa Trời, tôn kính cha mẹ, giữ ngày Sa-bát, tránh xa khỏi việc thờ lạy hình tượng và không được làm tượng Chúa bằng kim loại, dâng những của lễ cầu an. Tất cả mọi điều này là để bày tỏ tình yêu thương của Đức Chúa Trời và những điều dân sự cần phải thực thi trong đời sống hàng ngày của mình. Ngày hôm nay, có điều luật nào chúng ta phải vâng theo để tỏ ra tình yêu thương của Đức Chúa Trời?

2. Có rất nhiều luật lệ đề cập đến những mối quan hệ trong cộng đồng. Có lòng trắc ẩn và chăm sóc để mọi người có thể được hưởng những quyền lợi căn bản, nhận lãnh trách nhiệm và hoàn thành ngay cả những điều nhỏ nhặt nhất, để bày tỏ sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Vì hội thánh của Chúa Cứu Thế phải hướng tới tiêu chuẩn toàn hảo của sự công chính, những chuẩn mực nào mà dân sự trong giao ước mới cần phải có?

3. Điều răn mới của Chúa là yêu người lân cận. Điều này đòi hỏi một mối thông công mới, sức lực mới, yêu cầu mới và cách mới để yêu thương. Hội thánh giờ đây đang sống trong thời khắc mà tình yêu thương mới của Chúa đã được bày tỏ. Hội thánh cần phải hoàn thành điều răn trong Cựu Ước như thế nào? Hãy chia sẻ với người khác những cách chúng ta có thể yêu thương người lân cận mình.

Tóm tắt

Dân Y-sơ-ra-ên đã được gọi để bày tỏ rằng Đức Chúa Trời thánh đang ngự giữa vòng dân sự. Sự thánh khiết của họ là việc sống vâng phục Đức Chúa Trời và phản ánh Đức Chúa Trời khi hoàn thành trách nhiệm của mình đối với cộng đồng. Yêu Chúa và yêu người khác đều là những trách nhiệm và luật lệ của đời sống vui mừng với Đức Chúa Trời.

Cầu nguyện cùng nhau

1. Xin giúp chúng con bày tỏ tình yêu thương của Đức Chúa Trời trong thái độ quan tâm đúng đắn và qua hành động của chúng con.

2. Xin giúp chúng con năng lực để sống và hoàn thành điều răn yêu thương người khác, cho dù phải trả giá bằng sự vất vả, bằng mồ hôi và nước mắt.

Bình Luận:

You may also like