Home Chuyên Đề GIÊ-RU-SA-LEM VÀ NÚI ĐỀN

GIÊ-RU-SA-LEM VÀ NÚI ĐỀN

by Hong An
30 đọc

Phần IV Sự Lựa Chọn Núi Si-ôn

Chúng ta biết điều gì về vị trí lịch sử của Đền Thờ?

Điều chắc chắn là Sa-lô-môn đã xây dựng Đền Thờ tại Giê-ru-sa-lem, trên Núi Mô-ri-a. II Sử-ký 3:1 chép: “… Sa-lô-môn khởi cất đền Đức Giê-hô-va tại Giê-ru-sa-lem, trên núi Mô-ri-a, là nơi Đức GIê-hô-va đã hiện ra cùng Đa-vít, cha người, tại trên chỗ mà Đa-vít đã dọn, tức là trong sân đạp lúa của Ọt-nan, người Giê-bu-sít…”

Vị trí của Đền Thờ, Núi Si-ôn và Núi Mô-ri-a là một và cùng một địa điểm. Sự kết nối giữa Đền Thờ và Núi Si-ôn trở nên rõ ràng trong Sách 1 Ma-ca-bê 14:26, viết rằng: ”Họ đã khắc văn bản [bản miêu tả công lao của Si-môn Ma-ca-bê] vào bảng đồng và đặt trên những tấm bia tại núi Si-ôn”. Trong câu 48 nhắc lại điều này: “Có lệnh truyền là phải khắc văn bản ấy vào bảng đồng và đặt bên ngoài Nơi Thánh, ở nơi mọi người có thể nhìn thấy được”. Đây chính là Núi Mô-ri-a nơi Áp-ra-ham đã chuẩn bị dâng sinh tế là con trai Y-sác cho Đức Chúa Trời, nhưng thay vào đó, Chúa lại cung ứng cho ông con chiên đực làm của lễ thiêu (so sánh Rô-ma 8:32). Sáng thế ký 22:2 và 9-14 nói: “…Đức Chúa Trời phán rằng: Hãy bắt đứa con một ngươi yêu dấu, là Y-sác, và đi đến xứ Mô-ri-a, nơi đó dâng đứa con làm của lễ thiêu ở trên một hòn núi kia mà ta sẽ chỉ cho…” … Họ đến chốn nơi Đức Chúa Trời đã phán dạy; tại đó, Áp-ra-ham lập bàn thờ, chất củi lên, trói Y-sác con mình lại, để lên đống củi trên bàn thờ. Áp-ra-ham bèn giơ tay ra cầm lấy dao đặng giết con mình. Thiên sứ của Đức GIê-hô-va từ trên trời kêu xuống mà rằng: Hỡi Áp-ra-ham, Áp-ra-ham! Người thưa rằng: Có tôi đây. Thiên sứ phán rằng: Đừng tra tay vào mình con trẻ và chớ làm hại chi đến nó; vì bây giờ ta biết rằng ngươi thật kính sợ Đức Chúa Trời, bởi cớ không tiếc với ta con ngươi, tức con một ngươi. Áp-ra-ham nhướng mắt lên, xem thấy sau lưng một con chiên đực, sừng mắc trong bụi cay, bèn bắt con chiên đực đó dâng làm của lễ thiêu thay cho con mình. Áp-ra-ham gọi chỗ đó là Giê-hô-va Di-rê. Bởi cớ ấy, ngày nay có tục ngữ rằng: Trên núi của Đức Giê-hô-va sẽ có sắm sẵn…”

Bởi vậy, đây chính là ngọn núi Áp-ra-ham đã gọi “Giê-hô-va Di-rê. Bởi cớ ấy, ngày nay có tục ngữ rằng: Trên núi của Đức Giê-hô-va sẽ có sắm sẵn…” (Sáng thế ký 22:14). Tại đây Chúa đã cung ứng cho Áp-ra-ham những gì ông cần cho thân thể, hồn và linh, giống như Mên-chi-xê-đéc, Thầy tế lễ – Vua của Sa-lem, đã ban cho ông những gì ông cần cho thân thể, hồn và linh.

Núi Mô-ri-a là Núi Si-ôn, hay Núi Đền chính là trung tâm của Giê-ru-sa-lem. Bởi Ân điển Chúa chọn, là nơi tiêu biểu cho vị trí của Đền Thờ. Đây không phải là nơi mà con người đáp ứng các nhu cầu của Đức Chúa Trời như rất nhiều đền thờ các thần khác thường hay làm. Nhưng Đây là nơi Đức Chúa Trời đáp ứng các nhu cầu của dân sự Ngài (1 Các Vua 8:31-53).

Nhưng vì sao Đền Thờ lại ngự ở đây? Môi-se đã nói đến “…một nơi Đức Giê-hô-va sẽ chọn để danh Ngài ở…” (Phục truyền luật lệ ký 16,2, 11,15), làm rõ rằng địa điểm này đươc chọn bởi Đức Chúa Trời. Thời gian dài đã trôi qua trước khi Chúa bày tỏ lựa chọn của Ngài cho vua Đa-vít như Sa-lô-môn chép lại: “…Từ ngày ta đã đem Y-sơ-ra-ên ra khỏi Ê-díp-tô, ta không chọn thành nào trong các chi phái Y-sơ-ra-ên đặng cất tại đó một cái nhà cho danh ta ngự; nhưng ta đã chọn Đa-vít để người trị vì dân Y-sơ-ra-ên ta. Vả, Đa-vít, cha ta, có ý cất một cái đền thờ cho danh Giê-hô-va, là Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên. Nhưng Đức Giê-hô-va có phán với Đa-vít, cha ta, rằng: khi ngươi có ý xây đền cho danh ta, thì lấy làm thậm phải; song ngươi sẽ chẳng cất đền thờ ấy đâu, bèn là con trai ngươi, do lòng ngươi sinh ra, sẽ cất đền cho danh ta… [Và bây giờ] ta đã dọn một chỗ để hòm, trong hòm có sự giao ước của Đức Giê-hô-va, tức là giao ước mà Ngài đã lập với tổ phụ chúng ta, khi Ngài đem họ ra khỏi xứ Ê-díp-tô…” (1 Các Vua 8:16-21; 2 Sa-mu-ên 7:1-17).

Sa-lô-môn có thể là người hoàn tất việc xây dựng Đền Thờ, tuy nhiên Đa-vít đã chuẩn bị mọi thứ cần thiết, như ông đã giải thích cho Sa-lô-môn: “…Nay ta đã chịu hoạn nạn mà sắm sửa cho đền của Đức Giê-hô-va mười vạn ta-lâng vàng, một trăm vạn ta-lâng bạc; còn đồng và sắt thì không thể cân được, vì nó nhiều quá; ta lại dự bị gỗ và đá và con cũng sẽ thêm vào đó… Hãy chỗi dậy và làm, Đức Giê-hô-va sẽ ở cùng con…” (I Sử ký 22:14-16).

( Còn tiếp…)

Giáo sĩ Willem J.J. Glashouwer (Editor 17 November 2016)

Chủ tịch Cơ Đốc Nhân vì Israel Quốc tế

Chủ tịch danh dự Liên Minh Châu Âu vì Israel

Biên dịch: Cơ Đốc Nhân Vì Israel Quốc Tế

Bình Luận:

You may also like