Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 20 – Phân Biệt Những Gì Tinh Sạch Và Không Tinh Sạch

Ngày 20 – Phân Biệt Những Gì Tinh Sạch Và Không Tinh Sạch

by Ban Biên Tập
30 đọc

Sách Lê Vi 20:17-27

17 Nếu một người đàn ông cưới chị hay em gái mình, hoặc một cha khác mẹ hoặc một mẹ khác cha và ăn nằm với nhau, đó là một điều sỉ nhục. Họ phải bị trục xuất khỏi nhân dân. Người đàn ông này đã làm nhục chị em mình và phải mang tội mình.

18 Nếu một người đàn ông nằm với một người đàn bà đang thời kỳ kinh nguyệt và làm lộ ra nguồn máu của người đàn bà và người này cũng để lộ nguồn máu mình ra; cả hai phải bị trục xuất khỏi nhân dân.

19 Đừng gian dâm với chị hay em gái của cha hay mẹ mình, vì như vậy là sỉ nhục một người bà con gần; cả hai người đều phải mang tội.

20 Nếu một người ngủ với vợ của chú hay bác mình thì làm sỉ nhục chú hay bác mình. Họ phải mang tội và sẽ chết tuyệt tự.

21 Nếu một người đàn ông lấy vợ của anh em mình, đó là một điều ô uế. Họ sẽ tuyệt tự.

22 Phải vâng giữ và làm theo tất cả các quy luật và sắc lệnh Ta, để xứ Ta sẽ đem các ngươi vào cư ngụ sẽ không mửa các ngươi ra.

23 Các ngươi đừng sống theo phong tục của các dân tộc Ta sẽ đuổi ra trước mặt các ngươi. Ta ghê tởm họ vì họ đã làm tất cả những việc đó.
24
Nhưng Ta hứa với các ngươi: Các ngươi sẽ chiếm hữu đất hứa; Ta sẽ cho các ngươi đất ấy làm sản nghiệp, là đất tràn trề sữa và mật ong. Ta là CHÚA, Đức Chúa Trời các ngươi, Đấng đã phân cách các ngươi với mọi dân tộc.

25 Vậy, các ngươi phải phân biệt giữa loài thú, loài chim tinh sạch và không tinh sạch. Đừng để cho mình bị ô uế vì bất cứ loài thú, loài chim, loài bò sát nào Ta đã bảo cho các ngươi biết là không tinh sạch.

26 Các ngươi phải thánh cho Ta, Ctd: phải là người thánh cho Ta

vì Ta, CHÚA là thánh và Ta đã phân cách các ngươi khỏi mọi dân tộc để các ngươi thuộc về Ta.27 Người đàn ông hay đàn bà nào hành nghề đồng bóng hay phù thủy giữa các ngươi phải bị xử tử. Các ngươi phải ném đá họ. Máu họ sẽ ở trên họ.


SUY GẪM:

Câu 24,26

Đức Chúa Trời biệt riêng Y-sơ-ra-ên khỏi những dân tộc khác vì muốn làm cho họ trở nên một dân quý giá của Ngài. Đức Chúa Trời để cho các dân tộc khác biết rằng Y-sơ-ra-ên là của riêng Ngài khi Ngài cứu họ ra khỏi Ai Cập, bảo vệ và gìn giữ họ. Những con người thuộc Chúa được chúc phước với miền Đất Hứa làm sản nghiệp,  đượm sữa và mật. Là vật sở hữu của Đức Chúa Trời, tôi có nếm biết sự hướng dẫn và chăm sóc của Chúa mỗi ngày? Chúa muốn dân Ngài sống khác biệt với thế gian.

Câu 17-23

Dân của Đức Chúa Trời phải tránh những phong tục của người ngoại. Mục đích của Ngài là tách Y-sơ-ra-ên khỏi các dân tộc khác, để khiến họ trở nên dân thánh của Ngài và vương quốc thầy tế lễ thuộc về Chúa. Nhưng nếu Y-sơ-ra-ên không sống đời sống tách biệt khỏi thói tục của Ca-na-an, họ sẽ bị loại bỏ. Đức Chúa Trời cảnh báo rằng Ngài sẽ coi họ là ô uế, đuổi họ khỏi cộng đồng thánh của Ngài, tuyệt tự và bị trục xuất khỏi miền đất thánh. Tôi có theo những thói tục ma quỷ của thế hệ này để bị phán xét trong ngày cuối cùng không?

Cầu nguyện: Xin khiến chúng con trở nên dân thánh của Chúa và bày tỏ mình thuộc về Ngài.


Bình Luận:

You may also like