Home Chuyên Đề Bài Giảng : Nước Cha Được Đến (Phần 1/3)

Bài Giảng : Nước Cha Được Đến (Phần 1/3)

by Hong An
30 đọc

“Vì nước Đức Chúa Trời chẳng tại sự ăn-uống, nhưng tại sự công-bình, bình-an, vui-vẻ bởi Đức Thánh-Linh vậy.” [Rô-ma 14:17] VIE1925

Khi Chúa Giê-xu dạy các môn đồ của Ngài lời cầu nguyện tuyệt vời được gọi là “Bài Cầu Nguyện Chung”, thì Ngài bắt đầu: “Lạy Cha chúng tôi ở trên trời; Danh Cha được thánh; Nước Cha được đến; Ý Cha được nên, ở đất như trời!” (Ma-thi-ơ 6:9-10 ; xem thêm câu 11-14).

Ngài có ý gì khi cầu nguyện cho “ nước Cha được đến”? Chúng ta có đang cầu nguyện cho một Vương quốc thuộc linh trong lòng mỗi người không? Điều này chắc chắn là một phần của Vương quốc đó. Phao-lô nói: “Vì nước Đức Chúa Trời chẳng tại sự ăn-uống, nhưng tại sự công-bình, bình-an, vui-vẻ bởi Đức Thánh-Linh vậy.” (Rô-ma 14:17) Khi được sanh lại, một người nhận được Đức Thánh Linh “ấy là trong Ngài mà anh em đã tin và được ấn-chứng bằng Đức Thánh-Linh là Đấng Chúa đã hứa” (Ê-phê-sô 1:13) Và như vậy, Hội Thánh là một hình trạng của Vương quốc Đức Chúa Trời, một cộng đồng gồm những người nhờ đức tin vào Đấng Christ và sự ngự trị của Đức Thánh Linh mà phục vụ Đấng Christ trên thế giới này.

Bởi lời nói và việc làm sẽ giúp thiết lập các dấu hiệu về Vương quốc Đức Chúa Trời sẽ đến, giống như chính Ngài đã làm trong suốt năm tháng trên đất. Ngài gọi những phép lạ của chính Ngài là “những dấu hiệu của Nước Trời” là sự sáng trong bóng tối, những tấm gương và dấu chỉ cho biết Nước Trời đang gần đến. Người bệnh được chữa lành, người chết sống lại, người đói được ăn, người mù được sáng mắt, người điếc được nghe… và, hơn hết, tội lỗi đã được tha thứ.

“Chúa Giê-xu có phải là Chúa Cứu Thế đã được hứa ban cho không?”

Khi Giăng Báp-tít, người đã bị vua Hê-rốt cầm tù, bắt đầu nghi ngờ về việc Chúa Giê-xu có thực sự là Đấng Mê-si-a mà dân Y-sơ-ra-ên đang mong đợi hay không, thì ông sai các môn đồ đến gặp Chúa Giê-xu cùng với câu hỏi : “Thầy có phải là Đấng phải đến, hay là chúng tôi còn phải đợi đấng khác chăng? Ma-thi-ơ 11:3 ; (xem thêm câu 4-6). Câu trả lời mà Chúa Giê-xu đáp lại là một trích dẫn trực tiếp từ Ê-sai (xin xem Ê-sai 29: 18-19; 35: 5-6; 61: 1-2). Nếu bạn tra cứu Ê-sai 35, bạn sẽ thấy rằng phần trích dẫn đi vào tầm nhìn tiên tri về một tạo vật mới.

“Bấy giờ, những kẻ mù sẽ mở mắt, những kẻ điếc sẽ rỗng tai. Bấy giờ, kẻ què sẽ nhảy như con nai, lưỡi kẻ câm sẽ hát. Vì có những dòng nước trào lên trong đồng vắng, và những suối chảy ra trong nơi sa-mạc. Cát nóng sẽ biến ra hồ, ruộng khô sẽ biến thành suối nước. Hang chó đồng đã ở sẽ trở nên vùng sậy và lau.” (Ê-sai 35:5-7)

Nhưng ngay trước khi nói điều này, Ê-sai đã nói: “Khá vững lòng, đừng sợ nữa! Đây nầy, Đức Chúa Trời các ngươi sẽ lấy sự báo-thù mà đến, tức là sự báo-trả của Đức Chúa Trời. Chính Ngài sẽ đến và cứu các ngươi!” (Ê-sai 35:4b) Điều mà Giăng thực sự hỏi là: “Ngài có phải là Vua, Đấng Mê-si-a, Đấng sẽ phán xét những kẻ vô thần và sau đó thiết lập Vương Quốc hòa bình không?”

Chúa Giê-xu đã không khước từ điều này!

“Ba Giai Đoạn của Nước Trời – Nước Đức Chúa Trời là gì? “

Nước Đức Chúa Trời ở đâu? Và Nước Đức Chúa Trời như thế nào? Về cơ bản, bất cứ nơi nào Đức Chúa Trời (qua Chúa Giê-xu) trong năng quyền, thì Nước Trời hiện diện. Vì vậy, khi Chúa Giê-xu còn ở trên đất, giai đoạn đầu tiên của Nước Trời đã hiện diện. Khi Chúa Giê-xu lên Trời, Ngài nói với các môn đồ rằng nhờ Đức Thánh Linh trong họ, Ngài sẽ bày tỏ những dấu chỉ của Nước Trời giống như Ngài đã cho họ thấy trên đất qua họ. Vì vậy, giai đoạn thứ hai của Vương quốc là giai đoạn của Hội Thánh, Vương quốc vô hình trong tâm hồn con người. Và giai đoạn thứ ba của Vương quốc sẽ bắt đầu khi Chúa Giê-xu trở lại trái đất và thiết lập Vương quốc của Ngài trên toàn thế giới.

“Nước Trời hiện diện trong Chúa Giê-xu!”

Chúa Giê-xu đã trả lời một câu hỏi về thời điểm Vương quốc của Đức Chúa Trời sẽ đến bằng cách nói rằng, “Nước Đức Chúa Trời không đến cách rõ-ràng, [không thể tính ngày tháng bằng một số công thức], và người ta sẽ không nói: Ở đây, hay là: Ở đó; vì nầy, nước Đức Chúa Trời ở trong các ngươi.” (Lu-ca 17:20b-21) “Trong các ngươi” cũng có thể được dịch là “ở giữa các ngươi”. Cả hai bản dịch đều đúng, vì cả hai nghĩa đều đúng. Dù Chúa Giê-xu ở đâu, Nước Trời ở đó; và các dấu chỉ của Nước Trời sẽ hiện diện. Hãy xem xét tất cả các phép lạ đã xảy ra trong suốt cuộc đời của Ngài. Nước Trời đã thực sự hiện diện, bởi vì Ngài đã đích thân ở đó. Lời Kinh Khánh này cũng có nghĩa là khi Chúa Giê-xu ở trong bạn bởi Đức Thánh Linh của Ngài, thì Nước Trời cũng hiện diện trong bạn. Do đó, Ngài nói rằng các dấu hiệu và phép lạ cũng sẽ đồng hành với những kẻ tin (xin xem Mác 16: 17-18), đến mức họ sẽ làm được những điều lớn lao hơn cả Ngài đã làm! (xin xem Giăng 14:12).

(Còn tiếp…)                               

Phỏng theo cuốn sách “Tại sao là Y-sơ-ra-ên?” Chương 11.

Diễn giả Willem J.J. Glashouwer – Chủ tịch Hội Cơ Đốc Nhân vì Israel Quốc Tế

Bình Luận:

You may also like