Home Dưỡng Linh Tình Yêu Của Chúa – Phần 1: Hiểu Về Tình Yêu Của Chúa

Tình Yêu Của Chúa – Phần 1: Hiểu Về Tình Yêu Của Chúa

by AdrianChua
30 đọc

Tâm trí hữu hạn của con người chúng ta không bao giờ có thể hoàn toàn thấu hiểu và định nghĩa được một Đức Chúa Trời vô hạn. Nếu không ai có thể hiểu được Đức Chúa Trời, thì tình yêu của Ngài cũng vậy, vì Đức Chúa Trời là tình yêu. Nếu chúng ta không bao giờ có thể hiểu đầy đủ về tình yêu đó, thì làm thế nào chúng ta có thể định nghĩa một cách chính xác về nó?

Tuy nhiên, chúng ta hãy thử xem xét hết thảy ý muốn của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh để có cái nhìn thoáng qua về tình yêu thiên thượng của Ngài để tất cả chúng ta có thể học hỏi và tăng trưởng.

Giăng 17:20-25  – “Con không chỉ cầu xin cho những người nầy mà thôi, nhưng cũng cho những người nhờ lời họ mà tin Con nữa, để tất cả đều trở nên một; như Cha ở trong Con và Con trong Cha để họ cũng ở trong Chúng Ta, nhờ đó thế gian tin rằng Cha đã sai Con đến.  Con đã ban cho họ vinh quang mà Cha đã ban cho Con, để họ trở nên một như Chúng Ta là một. Con ở trong họ và Cha ở trong Con, để họ được hiệp nhất trọn vẹn, nhờ đó thế gian biết rằng Cha đã sai Con đến, và Cha đã yêu thương họ như Cha đã yêu thương Con. Cha ơi, Con muốn Con ở đâu thì những người Cha đã ban cho Con cũng ở đó với Con, để họ chiêm ngưỡng vinh quang mà Cha đã ban cho Con; vì Cha đã yêu thương Con từ trước khi sáng thế. Cha công chính ơi, thế gian không biết Cha, nhưng Con đã biết Cha; và những người nầy biết rằng Cha đã sai Con đến.

Chúa Giê-xu đã cầu nguyện những lời quan trọng này ngay trước khi lên đồi Gô-gô-tha, Ngài cầu nguyện rằng vinh quang mà Ngài có nơi Đức Chúa Cha cũng sẽ được ban cho chúng ta, và để chúng ta có thể trở nên một như Ngài và Cha là một.

Kinh Thánh nói rõ rằng chúng ta sẽ “được hiệp nhất trọn vẹn”. Tuy nhiên, sự hiệp một này là vì vinh quang mà Chúa Giê-xu đã ban cho chúng ta. Hãy lưu ý rằng, chính vinh quang từ Đức Chúa Trời sẽ làm cho chúng ta trở nên một chứ không phải nhờ sự hiệp một của chúng ta mới mang lại vinh quang. Vinh quang này là gì mà có thể khiến cho chúng ta trở nên hiệp nhất với Ba Ngôi Đức Chúa Trời?

Xuất Ê-díp-tô Ký 33:17-19 – “Đức Giê-hô-va phán với Môi-se: “Ta sẽ làm điều con cầu xin Ta vì con được ơn trước mặt Ta, và Ta biết đích danh con.” Môi-se thưa: “Xin cho con được chiêm ngưỡng vinh quang của Ngài!” Đức Giê-hô-va phán: “Ta sẽ thể hiện sự toàn hảo của Ta trước mặt con; Ta sẽ công bố danh Giê-hô-va trước mặt con; Ta sẽ làm ơn cho ai Ta muốn làm ơn và thương xót ai Ta muốn thương xót.”” 

Xuất Ê-díp-tô Ký 34:6 – “Đức Giê-hô-va đi qua trước mặt ông và tuyên bố: “Giê-hô-va! Giê-hô-va! Là Đức Chúa Trời nhân từ, thương xót, chậm giận, dư dật ân huệ và thành thực…

Trong Cựu Ước, khi Môi-se cầu xin được nhìn thấy sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, Chúa đã bày tỏ sự tốt lành, lòng nhân từ, tính hay thương xót, giàu ân huệ và lòng trắc ẩn của Ngài, mà về bản chất thì tất cả những điều đó đều là những đức tính và phẩm chất của tình yêu thiên thượng. Vinh quang của Đức Chúa Trời là một điều rất bí ẩn dưới thời của Giao Ước Cũ nay được tỏ ra cho chúng ta trong Giao Ước Mới là tình yêu vĩ đại của Đức Chúa Trời.

1 Giăng 4:8 – “Ai không yêu thương thì không nhận biết Đức Chúa Trời; vì Đức Chúa Trời là tình yêu thương.

1 Giăng 4:16 – “Chúng ta nhận biết và tin vào tình yêu thương của Đức Chúa Trời đối với chúng ta. Đức Chúa Trời là tình yêu thương; ai ở trong tình yêu thương thì ở trong Đức Chúa Trời, và Đức Chúa Trời ở trong người ấy.

Giăng 1:14 – “Ngôi Lời đã trở nên xác thịt, ở giữa chúng ta, đầy ơn và lẽ thật; chúng ta đã ngắm xem sự vinh hiển của Ngài, thật như vinh hiển của Con một đến từ nơi Cha.

Từ tất cả các câu Kinh Thánh này (và còn nhiều câu nữa), thì rõ ràng là vinh quang của Đức Chúa Trời và tình yêu của Ngài là hai mặt của một đồng tiền! Chúng chính là bản chất từ con người và sự hiện diện của Chúa.

Vì vậy, khi chúng ta nói vinh quang của Chúa sẽ đầy dẫy khắp đất (Ha-ba-cúc 2:14), nó cũng có thể hiểu là toàn bộ trái đất sẽ được đầy dẫy tình yêu của Đức Chúa Trời.

Tình yêu là nền tảng của bản chất và tính cách của Đức Chúa Trời. Nó là nền tảng của mọi thứ mà Chúa đã mặc khải cho loài người trong Kinh Thánh. Ngài là một thực thể của tình yêu vô hạn; Con người của Ngài chính là tình yêu được nhân cách hóa. Vậy, để thực sự biết yêu thương, chúng ta phải biết Chúa. Và biết Chúa cũng có nghĩa là đã biết yêu. Đức Chúa Trời và tình yêu là một!

Vì vinh quang của Đức Chúa Trời và tình yêu của Đức Chúa Trời là một, nên việc lớn lên trong tình yêu thương cũng chính là tăng trưởng trong vinh quang Chúa! Chúng ta càng có nhiều tình yêu thương, chúng ta càng thể hiện nhiều sự vinh hiển. Chúng ta càng lớn lên trong tình yêu thương, chúng ta càng trở nên hiệp nhất để bày tỏ sự vinh hiển của Ngài. Chúng ta không thể nào hầu việc Chúa mà không bày tỏ yêu thương. Khi chúng ta phục vụ người khác trong tình yêu thương, chúng ta đang phục vụ vì vinh hiển của Đức Chúa Trời!

Dịch: Eunice Tu

Nguồn: Adrian Chua

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like