Ngày 18 – Ê-li, Chiến Binh Của Chúa

779

I Các Vua 18:1-15

Sứ điệp Của Tiên Tri Ê-li Cho Vua A-háp

1 Sau nhiều ngày, vào năm hạn hán thứ ba, có lời của CHÚA đến với Ê-li rằng: “Hãy đi gặp A-háp. Ta sẽ cho mưa xuống đất trở lại.” 2 Vậy Ê-li đi đến gặp A-háp.

Lúc ấy, nạn đói đang hoành hành tại Sa-ma-ri. 3 A-háp gọi Áp-đia, quan tổng quản hoàng cung đến. Áp-đia rất kính sợ CHÚA. 4 Khi Giê-sa-bên giết hại các tiên tri của CHÚA, thì Áp-đia có đem một trăm tiên tri đi giấu, năm mươi người trong một hang, rồi cung cấp bánh và nước để nuôi họ. 5 A-háp nói với Áp-đia: “Ngươi hãy đi khắp xứ, hãy đến các suối và các khe, may ra chúng ta sẽ tìm được cỏ để giữ cho ngựa và lừa sống, và chúng ta khỏi phải giết các súc vật của chúng ta hết chăng.” 6 Vậy họ chia nhau đi khắp xứ. A-háp đi một hướng, còn Áp-đia đi một hướng khác.

7 Đang khi Áp-đia đi đường thì Ê-li gặp ông. Áp-đia nhận ra ông, liền sấp mặt xuống đất, và hỏi: “Thưa có phải chúa tôi đây là Ê-li chăng?”

8 Ông trả lời: “Chính tôi đây. Hãy đi, nói với chủ của ông rằng Ê-li đang ở đây.”

9 Áp-đia đáp: “Tôi có tội tình gì mà ngài muốn trao tôi vào tay A-háp để giết tôi đi? 10 Như CHÚA là Đức Chúa Trời hằng sống của ngài chứng giám, chẳng có nước nào hoặc vương quốc nào mà chủ tôi không sai người đến kiếm ngài. Khi người ta bảo rằng ngài không có ở đó, thì ông ấy đòi nước đó hoặc vương quốc đó phải thề là họ không có gặp ngài. 11 Nhưng bây giờ ngài bảo tôi: ‘Hãy đi, nói với chủ của ông rằng Ê-li đang ở đây.’ 12 Nhưng vừa khi tôi rời khỏi ngài thì Thần của CHÚA đem ngài đi đến nơi nào tôi không biết. Rồi khi tôi đến nói cho A-háp, ông ấy đến mà không thấy ngài, ông ấy chắc sẽ giết tôi đi, mặc dù tôi đây, là tôi tớ ngài, đã kính sợ CHÚA từ thuở nhỏ. 13 Người ta há không nói cho chúa tôi biết rằng tôi đã làm gì khi Giê-sa-bên giết hại các tiên tri của CHÚA sao, thể nào tôi đã đem giấu một trăm tiên tri của CHÚA, năm mươi người trong một hang, rồi cung cấp bánh và nước để nuôi họ sao? 14 Bây giờ ngài bảo tôi: ‘Hãy đi, nói với chủ của ông rằng Ê-li đang ở đây’, ông ấy chắc sẽ giết tôi.”

15 Nhưng Ê-li đáp: “Có CHÚA Vạn Quân, là Đấng tôi phục vụ, chứng giám, chắc chắn hôm nay tôi muốn gặp chủ của ông.”

Suy gẫm:

1. Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

Câu 1, 15

Như đã phán, Đức Chúa Trời ấn chứng lại một lần nữa rằng Ngài sẽ ban mưa xuống sau vài năm (17:1). Đức Chúa Trời hành động theo như thời và kỳ đã ấn định của Ngài. Suốt thời kỳ Đức Chúa Trời giữ sự im lặng, Giê-sa-bên giết hại của tiên tri của Chúa và biến Ba-anh trở thành thần của xứ và hầu việc thần ấy. Bởi đó, Đức Chúa Trời giữ sự yên lặng và sai đầy tớ Ngài là Ê-li đến với A-háp. Điều này để người ta biết rằng Đức Chúa Trời là CHÚA thật của Y-sơ-ra-ên và là Đấng tể trị thật của Y-sơ-ra-ên.

2. Ngài ban cho tôi bài học gì?

Câu 3, 4

Áp-đia là người kính sợ Chúa và khi Giê-sa-bên khởi sự giết hại các tiên tri của Đức Chúa Trời, ông giấu 100 vị tiên tri trong nơi kín nhiệm. Ông chắc chắn phải rất can trường mạo hiểm chính sự sống mình. Khi những khó khăn đến trong cuộc sống bạn vì cớ đức tin nơi Đức Chúa Trời, bạn sẽ bày tỏ thái độ nào? Bạn có xoay lưng khỏi những hiểm nguy tấn công cộng đồng của bạn không?

Câu 5

Có vẻ như A-háp là người không biết chút gì về nguyên nhân cơn hạn hán. Ông muốn cứu sự sống mình nên đi quanh xứ tìm kiếm các nguồn nước. Con đường duy nhất để được cứu khỏi cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời là chính sự nhân từ thương xót của Chúa. Cách duy nhất là từ bỏ tội lỗi (Ê-sai 59:1-2). Bạn có đang cố gắng tự cứu mình khỏi hoàn cảnh khó khăn bắt nguồn từ tội lỗi của bạn không? Hãy thừa nhận tội lỗi của mình và đón nhận lòng thương xót của Chúa. Đây chính là bước đầu tiên để giải quyết mọi nan đề.

Cầu nguyện

Con nguyện tin cậy nơi Chúa, chịu đựng mọi hoàn cảnh, cho đến khi Ngài dấy lên và bày tỏ chính mình Ngài cho con.


Bình Luận: