Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 12 – Ân Sủng Của Chúa Không Bao Giờ Thay Đổi

Ngày 12 – Ân Sủng Của Chúa Không Bao Giờ Thay Đổi

by Ban Biên Tập
30 đọc

I Các Vua 15:9-24

Vào năm thứ hai mươi triều vua Giê-rô-bô-am của Y-sơ-ra-ên, A-sa lên ngôi làm vua của Giu-đa. 10 Vua trị vì bốn mươi mốt năm tại Giê-ru-sa-lem. Bà nội của vua là Ma-a-ca, con gái của A-bi-sa-lôm. 11 A-sa làm điều ngay lành trước mặt CHÚA, giống như Đa-vít, tổ phụ vua đã làm. 12 Vua loại trừ những đàn ông làm điếm trong các đền miếu ra khỏi xứ, và dẹp bỏ tất cả những hình tượng mà cha ông của vua đã làm. 13 Vua cũng cách chức quốc mẫu của bà nội vua là Ma-a-ca, bởi vì bà có dựng một trụ thờ đáng gớm ghiếc cho nữ thần A-sê-ra. A-sa cho đốn gã trụ thờ đó xuống và đem thiêu rụi trong thung lũng Kít-rôn. 14 Nhưng vua không dỡ bỏ các đền miếu trên những nơi cao. Dù vậy, lòng của A-sa luôn trọn thành với CHÚA suốt đời của vua. 15 Vua đem vào trong Đền Thờ CHÚA những vật thánh của vua cha và của chính vua đã dâng; ấy là bạc, vàng và các khí cụ.

16 Giữa A-sa và Ba-ê-sa, vua Y-sơ-ra-ên, luôn có chiến tranh suốt thời sinh tiền của hai vua. 17 Ba-ê-sa, vua Y-sơ-ra-ên, lên đánh Giu-đa, xây dựng Ra-ma, để không cho ai ra vào nước Giu-đa của vua A-sa được. 18 A-sa bèn lấy tất cả bạc và vàng còn lại trong Đền Thờ CHÚA và trong kho tàng hoàng gia trao cho các tôi tớ mình. Vua A-sa sai họ đến vua Bên Ha-đát, con của Táp-ri-môn, cháu Hê-xi-ôn, vua của A-ram, đang trị vì tại Đa-mách, mà nói rằng: 19 “Xin lập một hiệp ước giữa tôi và vua, giống như giữa phụ thân tôi và phụ thân vua. Kìa, tôi gởi đến vua những lễ vật gồm bạc và vàng. Bây giờ xin vua hãy hủy bỏ hiệp ước giữa vua với Ba-ê-sa, vua Y-sơ-ra-ên đi, để hắn bỏ tôi mà rút về.” 20 Bên Ha-đát nghe theo đề nghị của vua A-sa. Vua sai các tướng chỉ huy quân đội tiến đánh các thành của Y-sơ-ra-ên. Họ chiếm được I-giôn, Đan, A-bên Bết Ma-ca, cả vùng Ki-nê-rết, và toàn địa phận của Nép-ta-li. 21 Khi Ba-ê-sa nghe vậy, vua ngưng việc xây dựng Ra-ma mà rút về trấn thủ ở Tiệt-sa. 22 Vua A-sa liền truyền lịnh cho mọi người ở Giu-đa, không trừ một ai, đến khiêng đi tất cả đá và gỗ mà Ba-ê-sa định dùng để xây cất Ra-ma. Vua A-sa dùng các vật liệu đó mà xây dựng Ghê-ba trong đất Bên-gia-min và Mích-ba. 23 Các công việc khác của A-sa, những thành quả của vua, mọi việc vua làm, những thành vua xây, há chẳng được chép trong sách Sử Ký của Các Vua Giu-đa sao? Khi vua về già, vua bị bịnh ở chân. 24 Vua A-sa an giấc với tổ phụ mình và được chôn với các tổ phụ vua trong thành Đa-vít. Giê-hô-sa-phát, con trai vua, lên ngôi kế vị.


Trong những cuộc chiến tranh không dứt giữa Y-sơ-ra-ên và Giu-đa, Đức Chúa Trời giành thắng lợi cho vua A-sa, người được đón nhận phước từ Chúa. Vua giành thắng lợi trong năm thứ 11 chiến tranh với Xê-rách (xem II Sử 14:8; 16:8) và tiếp tục chiến thắng trong cuộc chiến chống xâm lược của Ba-ê-sa, vua Y-sơ-ra-ên. Những chiến thắng của vua A-sa đối lập hoàn toàn với những thất bại của cha vua, A-bi-giam. A-bi-giam không tuân theo Lời Chúa và đó là lý do tại sao vua bị đánh bại trong các cuộc chiến và mất tất cả những khiên vàng của vua Sa-lô-môn. Nhưng với vua A-sa, người luôn trung tín trong con mắt của Đức Chúa Trời, được ban cho những thắng lợi. Vì Đức Chúa Trời muốn bảo vệ dân Ngài. Do đó, vua A-sa lấy mọi đồ vật vua Ba-ê-sa dùng tại Ra-ma và sử dụng làm bàn thờ. Thay vì bị mất của cải, vua lại được thêm của cải và làm vương quốc mạnh mẽ hơn. Điều chính yếu thấy ở đây là dù không phải mọi hành động của vua A-sa đều đẹp lòng Chúa, nhưng ông vẫn giành nhiều thắng lợi. Lý do ông được ban những thắng lợi đó là vì Đức Chúa Trời nhớ tới lời hứa Ngài lập cùng Đa-vít.

SUY GẪM:

Câu 11:

Ngài đổ xuống ân sủng trên những tội nhân. Một con trai đứng trong sự kính sợ Đức Chúa Trời sinh bởi một người cha gian ác và người hành động trung tín trước mặt Chúa. Đây là kết quả của sự tuôn đổ ân sủng từ Đức Chúa Trời. Lý do khiến vương triều Đa-vít được bảo tồn là vì Đức Chúa Trời đổ xuống phước của Ngài và đặt những vị vua có khả năng để thay đổi. Đừng quên rằng lý do chúng ta có thể sống là dân của Đức Chúa Trời là vì lời hứa và ân sủng của Đức Chúa Trời.

Cầu nguyện:

Nguyện con luôn tỉnh thức để có thể sống trọn đời con trong sự thương xót của Chúa.

Bình Luận:

You may also like