Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 13 -Sự Hoàn Thành Lời Đức Chúa Trời

Ngày 13 -Sự Hoàn Thành Lời Đức Chúa Trời

by Ban Biên Tập
30 đọc

I Các Vua 15:25-32

25 Na-đáp con trai Giê-rô-bô-am lên ngôi làm vua của Y-sơ-ra-ên vào năm thứ nhì của triều vua A-sa, vua Giu-đa. Na-đáp trị vì trên Y-sơ-ra-ên được hai năm. 26 Vua làm điều tội lỗi trước mặt CHÚA, đi theo đường lối của cha vua đã làm và đi trong tội lỗi cha vua đã phạm và gây cho cả Y-sơ-ra-ên phạm theo nữa. 27 Ba-ê-sa, con trai A-hi-gia, thuộc chi tộc I-sa-ca lập mưu làm phản vua. Trong khi Na-đáp và cả Y-sơ-ra-ên bao vây Ghi-bê-thôn, là thành thuộc dân Phi-li-tin, thì Ba-ê-sa đã hạ sát vua. 28 Vậy Ba-ê-sa giết Na-đáp vào năm thứ ba triều vua A-sa của Giu-đa, và lên ngôi thế vị. 29 Vừa khi lên ngôi xong, Ba-ê-sa ra lịnh tuyệt diệt mọi người trong gia đình Giê-rô-bô-am. Vua chẳng để trong dòng họ Giê-rô-bô-am một người nào sống sót, cho đến khi đã diệt hết, theo như lời CHÚA đã dùng tôi tớ Ngài là A-hi-gia, người Si-lô, phán trước. 30 Bởi vì những tội lỗi Giê-rô-bô-am đã phạm và đã gây cho Y-sơ-ra-ên phạm theo, và bởi vì vua đã chọc giận CHÚA là Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên. 31 Những việc khác của Na-đáp, và mọi việc vua làm, há chẳng được chép trong sách Sử Ký của Các Vua Y-sơ-ra-ên sao? 32 Giữa A-sa và vua Ba-ê-sa của Y-sơ-ra-ên luôn có chiến tranh với nhau suốt thời sinh tiền của họ.

Suy gẫm:

Câu 29, 30

Ngài hoàn thành Lời được truyền bởi tiên tri A-hi-gia (xem I Các vua 14). Vì Giê-rô-bô-am không chỉ chính mình phạm tội nhưng còn khiến cả dân sự phạm tội theo, dòng dõi nhà Giê-rô-bô-am bị tuyệt diệt và trừng trị nghiêm khắc. Lời Chúa chắc chắn không trở lại luống nhưng. Phân đoạn Kinh Thánh cũng so sánh cơn giận của Đức Chúa Trời đến nhà Giê-rô-bô-am với ân sủng của Chúa trên nhà Đa-vít. Tội của Giê-rô-bô-am và A-bi-giam là gần giống nhau, cả hai đều là thờ thần tượng và cho phép việc dâng của lễ tại những nơi cao. Đức Chúa Trời giáng cơn thạnh nộ trên Giê-rô-bô-am và không cho dòng dõi ông hưởng vương miện nhưng ban phước trên A-bi-giam và cho phép con trai ông kế vị vương quyền vì cớ lời hứa đã lập với Đa-vít. Bản tính tự nhiên không dời đổi của giao ước đã lập với Đa-vít cũng cho chúng ta thấy tính tự nhiên không dời đổi của giao ước đã lập với chúng ta qua Chúa Giê-su Christ. Ngày nay, Đức Chúa Trời vẫn thành tín giữ lời giao ước lập với chúng ta về Chúa Giê-su Christ.

Câu 25-30

Sau khi Na-đáp, con trai Giê-rô-bô-am lên làm vua, ông làm điều ác và khiến dân chúng phạm nhiều tội lỗi. Bởi đó, nội trong hai năm ông bị giết bởi Ba-ê-sa. Toàn bộ nhà Na-đáp đều bị giết. Họ đã nhận lãnh sự trừng phạt thích đáng y như Chúa đã phán. Bạn vẫn đang ở trong sự kính sợ Chúa không?

Câu 26

Khi Na-đáp lên làm vua, ông tiếp tục đi xuống trên con đường tội ác giống như cha mình đã làm và rốt cuộc phải sụp đổ. Bạn cũng đang xuống dốc theo trên con đường tội ác không?

Cầu nguyện

Xin Chúa ban cho con sức mạnh để làm điều lành trong nơi Chúa cho phép.

Bình Luận:

You may also like