Ngày 7 – Lừa Gạt Vị Tiên Tri Đến Từ Giu-đa

613

I Các Vua 13:11-19

11 Thuở ấy cũng có một vị tiên tri già đang sống tại Bê-tên. Các con trai của cụ về thuật lại cho cụ nghe mọi điều người của Đức Chúa Trời đã làm ngày hôm ấy tại Bê-tên; luôn cả những lời người ấy đã nói với vua, họ đều thuật lại cho cha họ nghe hết thảy. 12 Cha họ bảo ho: “Ông ấy đi đường nào?” Các con cụ chỉ cho cụ con đường mà người của Đức Chúa Trời từ Giu-đa đến đang trở về. 13 Cụ bảo các con: “Hãy thắng lừa cho cha.” Họ liền thắng lừa cho cụ và cụ lên cỡi. 14 Cụ đuổi theo người của Đức Chúa Trời và bắt kịp người ấy đang ngồi nghỉ dưới gốc cây sồi. Cụ hỏi: “Có phải ông là người của Đức Chúa Trời từ Giu-đa đến đấy chăng?”
Người ấy đáp: “Thưa chính tôi.”

15 Cụ nói: “Hãy về nhà với tôi và ăn chút bánh.”
16 Nhưng người ấy đáp: “Tôi không thể trở lại với cụ được. Tôi cũng không thể ăn bánh hay uống nước với cụ ở nơi nầy. 17 Vì lời CHÚA đã truyền cho tôi rằng: ‘Ngươi không được ăn bánh, hoặc uống nước, hoặc trở về bằng con đường mà ngươi đã đến.”

18 Bấy giờ cụ nói: “Tôi cũng là một tiên tri như ông. Một thiên sứ đã phán với tôi lời của CHÚA rằng: ‘Hãy đem người ấy trở lại với ngươi, về nhà ngươi, để người ấy ăn bánh và uống nước.” Nhưng cụ chỉ nói gạt ông ấy thôi. 19 Thế là người của Đức Chúa Trời trở lại với cụ, ăn bánh và uống nước trong nhà cụ.

Suy gẫm:

Câu 11-19

Vị tiên tri từng rất kiên quyết vượt qua cám dỗ tiền bạc danh vọng từ hoàng cung lại dễ dàng sa vào bẫy sa-tan, kẻ xuất hiện cũng trong cương vị một vị tiên tri khác. Chúng ta không thể mất tập trung dù trong giây lát. Tất cả chúng ta thảy đều có những yếu đuối. Trong những lĩnh vực nào bạn dễ sa ngã nhất? Có phải trong tình bạn? Có phải trong các mối quan hệ khác phái? Có phải trong tham vọng nổi danh? Có phải trong vật chất, tiền bạc? Hay trong sự yêu mến của những người khác?

Câu 14-19

Vị tiên tri từ Giu-đa được Đức Chúa Trời bảo vệ và mạng sống ông được giữ gìn khỏi tay Giê-rô-bô-am. Trong sự vâng theo Lời Trời, ông muốn quay trở lại Giu-đa. Nhưng qua sự cám dỗ của một tiên tri già tại Bê-tên, ông phá vỡ mạng lệnh của Chúa. Sự ác đến trong vỏ bọc của sự tốt lành. Khi mệt mỏi và đối diện khó khăn, bạn có cảm nhận có một đường tắt để nhanh chóng thoát khỏi tình trạng đó không? Có phải mọi người đều nói với bạn rằng đó là con đường từ Chúa? Khi có điều ấy xảy đến, hãy kiểm nó có trái ngược với Lời Chúa hay không.

Câu 18

Vị tiên tri từ Bê-tên cố gắng làm thành ý định thật của mình qua lời dối trá. Ông muốn biết những lời của vị tiên tri kia có thật sự là lời từ Chúa hay không nhưng cách làm của ông không đúng. Để đạt được mục đích ông thậm chí dùng đến danh Đức Chúa Trời. Vì mưu kế của ông, một tôi tớ trung thành của Đức Chúa Trời phải chết. Khi bạn cố làm một điều gì đó liệu những động cơ và phương tiện của bạn có thành thật trước Chúa? Bạn có đang sử dụng Chúa để hoàn thành những ý định và tham vọng cá nhân?

Cầu nguyện

Dù con ở trong bất cứ hoàn cảnh nào, nguyện con giữ vững Lời của Ngài

Bình Luận: