Ngày 8 – Tiếng Gọi Của Sự Chết

639

I Các Vua 13:20-34

20 Đang khi họ ngồi ở bàn ăn thì có lời của CHÚA đến với vị tiên tri đã đưa người kia trở lại. 21 Cụ nói lớn với người của Đức Chúa Trời đã đến từ Giu-đa rằng: “CHÚA phán như vầy: Bởi vì ngươi đã bất tuân lời CHÚA, không vâng giữ mạng lịnh mà CHÚA là Đức Chúa Trời của ngươi đã truyền cho ngươi. 22 Ngươi đã đi trở lại, ăn bánh và uống nước trong nơi mà Ngài đã bảo ngươi: ‘Không được ăn bánh và không được uống nước,’ cho nên thây của ngươi sẽ không được nằm chung trong hang mộ của tổ phụ ngươi.”

23 Sau khi người của Đức Chúa Trời dùng bữa xong, họ thắng con lừa của cụ tiên tri đã đem ông trở lại để ông cỡi đi về. 24 Ông ra đi chẳng bao lâu thì có một con sư tử ra đón ông ở dọc đường, giết chết ông, bỏ xác ông nằm bên đường; con lừa vẫn đứng bên cạnh, cả con sư tử cũng đứng bên xác chết nữa. 25 Có người đi ngang qua đó thấy xác người nằm bên đường, với con sư tử đứng bên cạnh, thì đi vào trong thành, là nơi cụ tiên tri già cư ngụ, thuật lại cho mọi người hay. 26 Khi vị tiên tri già là người đã đem vị tiên tri kia trở lại nghe thế thì bảo: “Đó là người của Đức Chúa Trời đã bất tuân lời Chúa. Cho nên Chúa đã bó ông ấy cho sư tử, sư tử đã vồ và giết chết ông ta y theo lời của Chúa đã truyền cho ông.” 27 Cụ liền bảo các con: “Hãy thắng lừa cho cha.” Họ liền thắng lừa cho cụ. 28 Cụ ra đi và thấy xác người chết bên đường, với con lừa và con sư tử đứng bên cạnh. Con sư tử không ăn xác người chết và cũng không cắn xé con lừa. 29 Vị tiên tri già lấy xác của người Đức Chúa Trời, đặt trên lưng lừa, rồi đem về thành mình, để than khóc và chôn cất. 30 Cụ đặt xác người ấy vào hang mộ của chính mình. Người ta than khóc vị tiên tri ấy. Cụ khóc rằng: “Than ôi, người anh em hỡi!”31 Sau khi chôn cất người ấy, cụ nói với các con mình: “Khi cha chết, các con hãy chôn cha trong hang mộ mà người của Đức Chúa Trời đã được chôn. Hãy để hài cốt cha nằm bên cạnh hài cốt người ấy. 32 Vì những lời người ấy vâng lịnh CHÚA nói nghịch lại bàn thờ ở Bê-tên, và nghịch lại các đền miếu trên những nơi cao trong các thành ở Sa-ma-ri, chắc chắn sẽ xảy ra.”33 Sau việc đó, Giê-rô-bô-am cũng không xây bỏ đường lối tội lỗi của mình, nhưng cứ tiếp tục bổ nhiệm những người từ mọi thành phần trong dân làm thầy tế lễ cho các đền miếu trên những nơi cao. Hễ ai muốn làm thầy tế lễ thì vua phong làm thầy tế lễ cho các đền miếu trên những nơi cao. 34 Việc nầy đã trở thành một tội trọng của nhà Giê-rô-bô-am, khiến cho nó sụp đổ và bị tuyệt diệt khỏi mặt đất.

Suy gẫm:

Câu 24, 26

Vị tiên tri bất tuân mạng lệnh của Đức Chúa Trời đã chết như điều ông được cảnh báo. Con sư tử giết chết vị tiên tri mà không giết con lừa, và sư tử cùng lừa đứng bên cạnh xác chết không phải là một tai nạn nhưng cho thấy đây thật sự là cơn giận của Đức Chúa Trời. Vâng theo Lời Chúa hay không định đoạt sống hay chết. Giê-rô-bô-am và Y-sơ-ra-ên ở miền Bắc được cảnh báo phải sống theo Lời Đức Chúa Trời.

Câu 29-31

Vị tiên tri già thấy vị tiên tri kia chết và nhận ra rằng đó là tiên tri thật của Đức Chúa Trời. Ông cũng vô cùng hối tiếc vì cớ tiên tri kia chết bởi ông và vô cùng buồn rầu. Vị tiên tri già đặt vị tiên tri đã chết vào trong mộ của chính mình và đau thương buồn bã như thể người chết là anh em của mình. Có sai lầm nào bạn đã phạm hay điều gì đó bạn làm khiến một người anh em bị đoán phạt không?

Câu 32

Vị tiên tri già cam chắc rằng mọi thứ sẽ xảy ra đúng như vị tiên tri mới qua đời đã nói. Lời công bố của ông trở thành một tiếng nói mà tất cả mọi người, luôn cả Giê-rô-bô-am, không muốn nghe. Dầu vậy, ông vẫn rao truyền cơn giận của Đức Chúa Trời. Bạn có đức tin rằng Lời Chúa sẽ thành sự thật không? Bạn có đang rao truyền sứ điệp này cho những người xung quanh bạn không?

Câu 33, 34

Dầu sau chuyện này, Giê-rô-bô-am tiếp tục phạm tội lập bất kể người nào làm thầy tế lễ. Đó là vì thái độ ngoan cố ông không chịu từ bỏ. Bởi điều này nhà người sẽ sụp đổ. Khi tội lỗi bạn được chỉ ra, bạn có nhanh chóng từ bỏ nó không?

Cầu nguyện

Nguyện ngày hôm nay con sống hoàn toàn tin cậy nơi Lời của Đức Chúa Trời

Bình Luận: