Ngày 6 – Sự Quở Trách Từ Đức Chúa Trời

458

I Các Vua 13:1-10

1 Do lời Chúa sai bảo, một người của Đức Chúa Trời đi từ Giu-đa đến Bê-tên, nhằm lúc Giê-rô-ô-am đang đứng cạnh bàn thờ để dâng hương. 2 Theo lời Chúa sai bảo, người ấy la lên chống lại bàn thờ rằng: “Hỡi bàn thờ! Bàn thờ! Chúa phán như vầy: ‘Một con trai tên Giô-si-a sẽ được sinh ra cho nhà Đa-vít. Người ấy sẽ dâng trên ngươi sinh tế là những thầy tế lễ của các đền miếu trên những nơi cao, tức những kẻ đã dâng hương cho ngươi, và xương người sẽ được thiêu đốt trên ngươi.” 3 Trong ngày ấy, người của Đức Chúa Trời cho một dấu lạ, mà rằng: “Đây là dấu lạ để chỉ rằng Chúa đã phán bảo: ‘Bàn thờ sẽ bị nứt ra, và tro trên bàn thờ sẽ bị đổ xuống.”

4 Khi vua nghe người của Đức Chúa Trời la lên chống lại bàn thờ ở Bê-tên, thì vua Giê-rô-bô-am từ bàn thờ giơ tay ra truyền: “Hãy bắt nó!” Nhưng cánh tay giơ ra chỉ vào người ấy liền bị khô cứng, không co lại được nữa. 5 Bàn thờ nứt ra, và tro trên bàn thờ đổ xuống, đúng y như dấu lạ mà người của Đức Chúa Trời đã vâng theo lời Chúa truyền bảo.
6 Vua bèn nói với người của Đức Chúa Trời: “Bây giờ xin ông làm ơn cầu thay với CHÚA là Đức Chúa Trời của ông, xin ông cầu nguyện cho tôi để tay tôi được phục hồi trở lại.” Vậy người của Đức Chúa Trời cầu thay với CHÚA, và cánh tay của vua được phục hồi như trước.

7 Đoạn vua nói với người của Đức Chúa Trời: “Xin mời ông đến nhà tôi dùng bữa và tôi có món quà xin tặng ông.”
8 Nhưng người của Đức Chúa Trời nói với vua: “Dù vua có cho tôi đến nửa nước tôi cũng không đi với vua, tôi sẽ không ăn bánh hoặc uống nước ở nơi nầy. 9 Vì lời CHÚA đã truyền bảo tôi như thế: ‘Ngươi không được ăn bánh, hoặc uống nước, hoặc trở về bằng con đường mà ngươi đã đến.” 10 Vậy người ấy ra về bằng con đường khác, không trở lại con đường mà người ấy đã đến Bê-tên.

Suy gẫm:

Câu 2

Ngài phán rằng Ngài sẽ giết các thầy tư tế dâng của lễ trước bàn thờ. Lời tiên tri này ứng nghiệm qua vua Giô-si-a của Giu-đa (2 Các Vua 23:15, 19, 20). Đức Chúa Trời phán xét những kẻ không vâng theo Lời Ngài mà làm mọi điều họ muốn. Ngài sẽ đặc biệt phán xét những kẻ làm hư hoại người khác trong sự thờ phượng Đức Chúa Trời

Câu 3, 5

Ngài cho thấy một dấu lạ để họ tin rằng lời tiên tri sẽ ứng nghiệm. Đây là cách để bảo vệ vị tiên tri và đồng thời thúc giục Giê-rô-bô-am từ bỏ tội lỗi. Qua dấu lạ này, bàn thờ gãy làm đôi, tro trên bàn thờ rơi xuống bày tỏ Đức Chúa Trời không mảy may chấp nhận của lễ dâng tại Bê-tên. Do đó, bàn thờ tại Bê-tên cuối cùng phải đổ sập. Đức Chúa Trời công bố sự hủy diệt trên bất cứ kẻ nào bóp méo hình ảnh của Ngài và cố sức đoạt lấy vinh hiển từ Ngài.

Câu 9, 10

Đức Chúa Trời ra lệnh cho vị tiên tri không được phép ăn, uống bất cứ thứ gì và trở về theo một con đường khác. Điều này cho thấy Đức Chúa Trời ghét thần tượng như thế nào và bày tỏ rằng dân sự Ngài không được phép ăn hay uống bất kể thứ gì chung với thần tượng. Nó mang ý nghĩa hoàn toàn tách biệt và phân cách tuyệt đối

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

Câu 8-10

Vua sợ hãi và muốn cho vị tiên tri một vị trí cao trọng, nhưng vị tiên tri không nhận và ra đi. Làm vậy để ông có thể giữ vững mạng lệnh Chúa đã truyền cho mình. Sự đối đãi vương giả là một cạm bẫy trá hình mà chúng ta cần phải cảnh giác


Bình Luận: