Ngày 3 – Chúng Ta Phải Làm Gì

433

I Các Vua 12:1-11

1 Rô-bô-am đến Si-chem, vì cả Y-sơ-ra-ên đã đến Si-chem để lập ông lên làm vua. 2 Khi Giê-rô-bô-am con của Nê-bát nghe điều đó, vì khi ấy ông còn ở Ai-cập, là nơi ông đã trốn khỏi Sa-lô-môn, thì ông từ Ai-cập trở về. 3 Người ta phái người đến mời ông đến. Vậy Giê-rô-bô-am và toàn thể hội chúng Y-sơ-ra-ên đến nói với Rô-bô-am: 4 “Phụ vương của vua đã đặt trên chúng tôi một ách nặng nề. Vậy bây giờ xin vua hãy làm nhẹ bớt lao dịch nặng nhọc của phụ vương vua và ách nặng nề mà phụ vương vua đã đặt trên chúng tôi, thì chúng tôi sẽ phục vụ vua.”

5 Rô-bô-am đáp với họ: “Hãy về đi, ba ngày sau hãy trở lại gặp ta.” Vậy dân chúng ra về.

6 Bấy giờ vua Rô-bô-am họp các đại thần cao niên, là những người đã phục vụ dưới triều của Sa-lô-môn, cha vua, khi tiên vương còn sống. Vua hỏi: “Các ngươi bảo ta phải trả lời với dân nầy thế nào đây?”

7 Họ tâu với vua: “Nếu ngày nay vua quyết định làm đầy tớ cho dân nầy và phục vụ họ, dùng lời tử tế nhã nhặn đối đáp với họ, thì họ sẽ làm tôi của vua mãi mãi.”

8 Nhưng vua chẳng coi những lời khuyên của các đại thần cao niên ra gì. Vua bàn luận với những người trẻ, là những người lớn lên đồng thời với mình, và đang phục vụ vua. 9 Vua hỏi họ: “Các ngươi bảo chúng ta phải trả lời thế nào với dân nầy, là những người đã nói với ta rằng: ‘Xin hãy làm cho nhẹ bớt cái ách mà phụ vương của vua đã đặt trên chúng tôi?”

10 Những người trẻ lớn lên đồng thời với vua tâu: “Xin vua hãy nói với dân nầy, là những người đã nói với vua: ‘Phụ vương của vua đã bắt chúng tôi mang một ách nặng nề, bây giờ xin vua hãy làm cho ách chúng tôi được nhẹ bớt,’ thì vua hãy nói với họ rằng, ‘Ngón tay út của ta còn lớn hơn cái lưng của cha ta.’ 11 Nầy, nếu cha ta đã đặt một ách nặng nề trên các ngươi, thì ta sẽ chất thêm ách các ngươi nặng hơn nữa. Cha ta trừng phạt các ngươi bằng roi, nhưng ta sẽ trừng phạt các ngươi bằng bọ cạp.”


SUY GẪM:

Câu 4:

Toàn hội chúng Y-sơ-ra-ên đã đến với Giê-rô-bô-am và nói nếu ông giảm nhẹ ách nặng nề của họ, họ sẽ tôn ông làm vua. Đòi hỏi này nghe có vẻ rất hợp lý. Họ lầm tưởng mình có quyền quyết định ai sẽ làm vua. Nhưng chính Chúa mới là Đấng lựa chọn ai sẽ làm vua Y-sơ-ra-ên. Mọi thứ dân sự cần làm chỉ là chấp nhận vị vua ấy. Đức Chúa Trời đã ban Chúa Giê-su làm vua của chúng ta. Bạn có đang công nhận Chúa Giê-su là vua và chấp nhận những nguyên tắc, luật lệ của Ngài?

Câu 7:

Các đại thần lớn tuổi từng hầu việc Sa-lô-môn khuyên Giê-rô-bô-am nên làm đầy tớ cho dân chúng mà phục vụ. Đây có vẻ là lời khuyên ngu xuẩn đối với những ai muốn chiếm đoạt vương quyền, song lại chính xác là mục đích của Đức Chúa Trời cho một vị vua. Cùng một mục đích ấy khi Chúa Giê-su đến làm vua trên đất này (Mác 10:45). Cách mà người của Đức Chúa Trời sống khác với cách sống của con người trong thế gian. Bạn có làm những lựa chọn theo những nguyên tắc của Đức Chúa Trời? Địa vị chúng ta hiện được đặt để là vì sự phục vụ người khác. Bạn có đang phục vụ mọi người cách phải lẽ trong địa vị và công việc của mình không?

Câu 11:

Những người trẻ tuổi đồng lớn lên cùng Giê-rô-bô-am nói với ông phải chất lên dân chúng một ách thậm chí nặng nề hơn. Họ nói với ông hãy cai trị nhân dân bởi quyền lực chuyên chế và đàn áp. Sử dụng sức mạnh của bạn để áp bức và đàn áp người khác để ý muốn mình được thành không phải là nguyên tắc của vương quốc Đức Chúa Trời. Bạn có đang khích lệ người khác qua việc dạy dỗ Thánh Kinh? Hay bạn đang cố giải quyết mọi nan đề của mình bởi “nguyên lý sức mạnh”?

Cầu nguyện:

Trong mọi điều con quyết định, nguyện con luôn theo những nguyên tắc của vương quốc Đức Chúa Trời.

Bình Luận: