Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 2 – Sự Đoán Phạt Được Tiên Tri Trước Và Ân Sủng

Ngày 2 – Sự Đoán Phạt Được Tiên Tri Trước Và Ân Sủng

by Ban Biên Tập
30 đọc

ICác Vua 11:26-43

26 Giê-rô-bô-am, con trai Nê-bát, người Ép-ra-im, ở Xê-rê-đa, là một tôi tớ của Sa-lô-môn; mẹ ông là một góa phụ, tên là Xê-ru-ha; ông nổi lên chống lại vua. 27 Sau đây là lý do tại sao ông nổi lên chống lại vua. Sa-lô-môn xây dựng các công sự phòng thủ, xây lại những chỗ đã hỏng quanh tường thành Đa-vít, là thành của phụ thân vua. 28 Thấy Giê-rô-bô-am là người trẻ, có khả năng và chăm chỉ, Sa-lô-môn bèn lập ông lên chỉ huy lực lượng dân công của chi tộc Giô-sép.

29 Cũng độ ấy, khi Giê-rô-bô-am vừa ra khỏi Giê-ru-sa-lem, thì tiên tri A-hi-gia, người Si-lô, đón gặp ông giữa đường. A-hi-gia đang mặc một chiếc áo choàng mới. Trong lúc chỉ có hai người đang ở ngoài đồng, 30 A-hi-gia lấy chiếc áo choàng mới đang mặc xé ra làm mười hai mảnh. 31 Đoạn ông nói với Giê-rô-bô-am: “Hãy lấy mười mảnh cho ông. Chúa là Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên phán vậy: ‘Nầy, Ta sắp xé vương quốc từ tay của Sa-lô-môn và ban cho ngươi mười chi tộc. 32 Nhưng vì cớ tôi tớ Ta là Đa-vít, và vì cớ Giê-ru-sa-lem là thành Ta đã chọn trong tất cả các chi tộc của Y-sơ-ra-ên, Ta sẽ giữ lại cho nó một chi tộc. 33 Bởi vì nó đã lìa bỏ Ta, thờ phượng Át-tạc-tê, nữ thần của dân Si-đôn, Kê-mốt, thần của dân Mô-áp, và Minh-côm, thần của dân Am-môn.Nó đã không đi theo các đường lối Ta, không làm những việc ngay lành trước mắt Ta, không giữ những luật lệ và mạng lịnh của Ta như Đa-vít, cha nó, đã làm.
34
Dù vậy, Ta sẽ không cất cả vương quốc khỏi nó, nhưng sẽ cho nó được trị vì trọn đời nó, vì cớ tôi tớ Ta là Đa-vít, người Ta đã chọn, và là kẻ đã vâng giữ các điều răn và luật lệ của Ta; 35 nhưng Ta sẽ cất vương quốc khỏi con nó và ban cho ngươi mười chi tộc. 36 Còn con nó thì Ta sẽ cho một chi tộc, hầu cho tôi tớ Ta là Đa-vít có thể luôn có một ngọn đèn trước mặt Ta tại Giê-ru-sa-lem, là thành Ta đã chọn để đặt danh Ta. 37 Ta sẽ lập ngươi và ngươi sẽ trị vì trên tất cả, như lòng ngươi muốn. Ngươi sẽ làm vua trên Y-sơ-ra-ên. 38 Nếu ngươi nghe theo mọi điều Ta truyền cho ngươi, đi trong các đường lối Ta, làm điều công chính trước mắt Ta bằng cách vâng giữ các luật lệ và các điều răn Ta, như Đa-vít, tôi tớ Ta đã làm, thì Ta sẽ ở với ngươi, Ta sẽ lập cho nhà ngươi được vững bền, như Ta đã lập cho Đa-vít, và Ta sẽ ban Y-sơ-ra-ên cho ngươi. 39 Như thế Ta sẽ sửa phạt các con cháu của Đa-vít, nhưng không phải mãi mãi đâu.” 40 Biết vậy Sa-lô-môn liền tìm cách giết Giê-rô-bô-am; nhưng Giê-rô-bô-am vội vàng chạy trốn qua Ai-cập, đến với vua Si-sắc của Ai-cập, và cứ ở mãi tại Ai-cập cho đến khi Sa-lô-môn băng hà.;

41 Các việc khác của Sa-lô-môn, tất cả những gì vua làm, và sự khôn ngoan của vua, há chẳng được chép trong sách Sử Ký của Sa-lô-môn sao? 42 Thời gian Sa-lô-môn trị vì tại Giê-ru-sa-lem trên toàn dân Y-sơ-ra-ên là bốn mươi năm. 43 Sa-lô-môn an giấc cùng các tổ phụ mình và được chôn trong thành của Đa-vít, cha vua. Rô-bô-am, con trai vua, lên ngôi kế vị.


SUY GẪM:

Câu 26-28

Giê-rô-bô-am là một đầy tớ trong hoàng cung Sa-lô-môn nhưng dấy lên chống lại vua. Một kẻ đầy tớ phản bội Sa-lô-môn, cũng giống như Sa-lô-môn phản bội Đức Chúa Trời dầu ông đã từng rất đẹp lòng Chúa. Hãy kiểm tra coi bạn có viện cớ hầu việc Đức Chúa Trời mà thật ra đang kế hoạch chống nghịch Ngài hay không.

Câu 29-33:


Mười chi phái trong vương quốc của Sa-lô-môn được trao cho Giê-rô-bô-am. Như đã được cảnh báo trước (11:11-13), điều này xảy ra vì Sa-lô-môn và dân sự từ bỏ đường lối của Đa-vít mà đi thờ cúng thần tượng. Những thần tượng ngăn trở chúng ta vâng phục Chúa. Cũng vậy, nếu chúng ta chỉ vâng lời Đức Chúa Trời theo tư dục, chúng ta cũng biến Chúa thành một kiểu thần tượng (xem Cô-lô-se 3:5).

Câu 34-36:

Bất kể tội lỗi của Sa-lô-môn, nhờ sự vâng phục của Đa-vít, họ được ban thêm một cơ hội. Đức Chúa Trời hứa rằng Giê-ru-sa-lem, nơi Ngài chọn để đặt Danh Ngài, sẽ thuộc về dòng dõi Đa-vít đời đời. Lời hứa này được ứng nghiệm trọn vẹn trong Chúa Giê-su Christ, Đấng được sai đến để xây dựng vương quốc của Đức Chúa Trời cho một dân tộc Y-sơ-ra-ên phá đổ giao ước cùng Chúa. Trước khi chúng ta biết Đấng Cứu Thế, chúng ta cũng giống như những người thờ ơ với Đức Chúa Trời, nhưng bởi ân sủng, chúng ta được mời vào hưởng vương quốc.

Câu 40:

Sô-lô-môn cố giết Giê-rô-bô-am. Ông không xem đây là một cơ hội ăn năn nhưng phá hỏng kế hoạch định trước của Đức Chúa Trời. Không chấp nhận sự sửa phạt đến với chúng ta thì không phải sự ăn năn thật.

Cầu nguyện:

Con nguyện vâng phục Ngài trọn vẹn và hết lòng như Đa-vít, không giống như Sa-lô-môn chỉ vâng phục Chúa một phần.

Bình Luận:

You may also like