Ngày 1 – Cuộc Nổi Dậy Của Ha-đát Và Rê-xôn

440

I Các Vua 11:14-25

Những Người Chống Sa-lô-môn

14 Chúa bèn dấy lên một người nghịch lại Sa-lô-môn, đó là Ha-đát, người Ê-đôm. Người ấy thuộc hoàng tộc của dân Ê-đôm. 15 Số là khi Đa-vít ở Ê-đôm, thì Giô-áp, quan Tổng Binh, đi lên chôn xác những người chết, ông diệt mọi người nam ở Ê-đôm. 16 Vì Giô-áp và tất cả những người Y-sơ-ra-ên đi theo ông đã ở lại đó sáu tháng, cho đến khi họ diệt hết mọi người nam trong Ê-đôm. 17 Nhưng Ha-đát với một số người Ê-đôm, là tôi tớ của cha ông, chạy trốn qua Ai-cập. Khi ấy ông chỉ là một cậu bé. 18 Họ chạy từ Ma-đi-an đến Pha-ran, đoạn họ bắt một số người Ma-đi-an theo mình, rồi đi đến Ai-cập, vào ra mắt Pha-ra-ôn, vua của Ai-cập. Vua ấy cấp cho ông nhà ở, thực phẩm và ruộng đất.

19 Ha-đát được ơn lớn trước mặt Pha-ra-ôn, nên vua gả em vợ cho ông, tức là em gái của hoàng hậu Tác-bê-ne. 20 Em gái của Tác-bê-ne sinh cho ông một con trai, tên là Ghê-nu-bát. Đó là đứa con được dứt sữa trong cung điện của Pha-ra-ôn. Ghê-nu-bát lớn lên giữa cung điện của Pha-ra-ôn, và giữa các con của Pha-ra-ôn.

21 Khi Ha-đát ở Ai-cập nghe tin Đa-vít đã về an giấc cùng các tổ phụ của mình, và Giô-áp, quan Tổng Binh của vua đã chết, thì Ha-đát đến xin Pha-ra-ôn: “Xin vua cho phép tôi trở về quê hương của tôi.”

22 Nhưng Pha-ra-ôn đáp với ông: “Ngươi ở với ta có thiếu gì sao mà nay lại muốn trở về xứ sở của ngươi?”

Ông đáp: “Thưa không thiếu chi hết. Nhưng xin vua hãy cho phép tôi đi.”

23 Chúa cũng dấy lên một người chống nghịch khác, người ấy là Rê-xôn, con trai của Ê-li-gia-đa; Rê-xôn là người đã bỏ chủ mình là vua Ha-đa-rê-xe của xứ Xô-ba để trốn thoát. 24 Khi vua của Xô-ba bị Đa-vít đánh bại, thì Rê-xôn thu lượm một số người theo mình và làm thủ lãnh của đám tàn quân đó. Họ kéo chạy đến Đa-mách, chiếm lấy thành ấy, rồi ông tự tôn làm vua ở Đa-mách. 25 Suốt thời của Sa-lô-môn, Rê-xôn luôn luôn là kẻ chống nghịch Y-sơ-ra-ên, ngoài sự quấy nhiễu của Ha-đát đã có. Ông chống nghịch Y-sơ-ra-ên và cai trị vùng A-ram.TỔNG QUÁT:

Khi Sa-lô-môn lên ngôi, ba người chống đối ông là Giô-áp, Si-mê-i và Sa-đốc bị loại bỏ và vương quốc ông được thiết lập, nhưng khi ông xoay lưng khỏi Chúa Đấng thật sự là vua và bắt đầu thờ thần tượng, những kẻ chống đối khác là Ha-đát, Rê-xôn và Giê-rô-bô-am lại nổi lên nghịch cùng ông. Sự an ninh của Sa-lô-môn và Y-sơ-ra-ên không phụ thuộc sự khôn ngoan của ông hay sức mạnh quân sự nhưng phụ thuộc đức tin của họ nơi Đức Chúa Trời. Hãy nhớ rằng tất cả mọi người theo bạn hiện nay đều có thể trở thành mối đe dọa trong giây lát nếu bạn xoay lưng lại với Đức Chúa Trời.


SUY GẪM:

Câu 15-22:

Đức Chúa Trời trực tiếp bảo vệ Ha-đát người Ê-đôm, người sẽ dấy lên nghịch lại Sa-lô-môn. Kinh Thánh cho chúng ta biết việc ông sống sót và những việc làm của ông chống lại Sa-lô-môn đến từ lựa chọn cá nhân của ông. Tuy nhiên Đức Chúa Trời lấy đó làm phương tiện để kỷ luật dân sự của Ngài và cho chúng ta một ấn tượng rằng Ngài sử dụng những cảm xúc của con người. Quan tổng binh Giô-áp của Y-sơ-ra-ên ở tại Ê-đôm trong sáu tháng và giết hết thảy mọi người ở đó nhưng không thể giết được một “cậu bé” người được Pha-ra-ôn nuôi dưỡng an toàn tại Ai-cập. Việc này nhắc chúng ta nhớ việc một Pha-ra-ôn khác đã nuôi dưỡng Môi-se trong cung điện mình để “cứu” Y-sơ-ra-ên. Có thể chúng ta không biết tường tận, nhưng có những con người Đức Chúa Trời sử dụng để kỷ luật chúng ta nếu cần thiết. Mọi thứ đều có thể sử dụng như một công cụ để Đức Chúa Trời sửa trị chúng ta.


Câu 23-25:

Rê-xôn cũng là một người xót lại trong một nước bị Đa-vít hủy diệt, tuy nhiên ông trở thành lãnh tụ của một nhóm người kiểm soát Đa-mách và trở thành đối thủ của Sa-lô-môn. Một lần nữa Đức Chúa Trời sử dụng sự thù hận để nghịch lại Y-sơ-ra-ên. Một số người xung quanh bạn có vẻ như cái gai trong mắt nhưng có thể là cách Đức Chúa Trời đang sử dụng để thức tỉnh bạn khỏi lòng tham muốn.

 

Cầu nguyện:

Xin Chúa giúp con hiểu ý nghĩa sự kỷ luật Ngài mang đến trên con.

Bình Luận: