Ngày 27 – Hoạt Động Thương Mại Và Sự Cưỡng Bức Lao Động Không Khôn Ngoan

351

I Các Vua 9:10-24

10 Cuối hai mươi năm, là thời gian Sa-lô-môn đã xây xong hai công trình kiến trúc, tức là Đền Thờ cho Chúa và cung điện hoàng gia, 11 vì vua Hi-ram của Ty-rơ đã cung cấp cho Sa-lô-môn gỗ bá hương, gỗ tùng, và vàng tùy ý vua muốn, nên vua Sa-lô-môn đã ban cho Hi-ram hai mươi thành trong địa phận Ga-li-lê. 12 Nhưng khi Hi-ram đến Ty-rơ để quan sát các thành mà Sa-lô-môn đã ban cho mình, thì vua ấy chẳng hài lòng. 13 Hi-ram nói: “Những thành mà anh cho tôi là những thành gì vậy, thưa anh?” Vậy họ gọi xứ đó là Ca-bun cho đến ngày nay. 14 Dầu vậy Hi-ram cũng gởi cho vua một trăm hai mươi ta-lâng vàng. 15 Đây là ký thuật về việc cưỡng bách lao động mà vua Sa-lô-môn đã trưng dụng dân công để xây đền cho Chúa, cung điện cho vua, các công sự phòng thủ, tường thành Giê-ru-sa-lem, Hát-so, Mê-ghi-đô, Ghê-xe 16 (Pha-ra-ôn là vua của Ai-cập đã đi lên chiếm lấy Ghê-xe, phóng hỏa đốt thành, tiêu diệt dân Ca-na-an cư ngụ trong thành, rồi ban thành ấy làm của hồi môn cho con gái mình, là vợ Sa-lô-môn. 17 Vì thế Sa-lô-môn phải xây lại thành Ghê-xe), phần dưới của thành Bết Hô-rôn, 18 Ba-lát, Tát-mốt trong đồng hoang, thuộc địa phận của vua, 19 và tất cả những thành làm kho tiếp liệu, những thành cho đạo quân có các xe chiến mã, những thành cho kỵ binh, và tất cả những gì Sa-lô-môn muốn xây cất, ở Giê-ru-sa-lem, ở Li-ban, và trong mọi xứ dưới vương quyền của vua. 20 Tất cả những người còn sót lại của các dân A-mô-rít, Hê-tít, Phê-rê-sít, Hê-vít, và Giê-bu-sít, tức là những người không phải dân Y-sơ-ra-ên. 21 Họ là con cháu của những người mà dân Y-sơ-ra-ên không thể tuyệt diệt, còn sót lại trong xứ. Sa-lô-môn bắt những người ấy làm nô dịch để cung cấp nhân công lao động, và họ làm như vậy cho đến ngày nay. 22 Nhưng dân Y-sơ-ra-ên thì Sa-lô-môn không bắt ai làm nô lệ. Họ là quân lính, quan quyền, tướng lãnh, sĩ quan, và những người chỉ huy các đạo quân có các xe chiến mã và kỵ binh. 23 Sau đây là con số quan chức mà Sa-lô-môn đặt lên để cai quản những người thực hiện các công trình xây cất của vua: năm trăm năm mươi người. 24 Sau khi công chúa Pha-ra-ôn từ thành Đa-vít dọn lên ở trong cung điện mà Sa-lô-môn đã xây cất cho nàng, vua bèn cho xây cất các công sự phòng thủ. 25 Mỗi năm ba lần Sa-lô-môn lên dâng của lễ thiêu và của lễ cầu bình an trên bàn thờ mà vua đã xây cho Chúa, vua dâng hương trước mặt CHÚA. Như vậy, vua đã hoàn tất công trình xây cất Đền Thờ. 26 Vua Sa-lô-môn cũng cho đóng một đoàn tàu tại Ê-xi-ôn Ghê-be, gần Ê-lốt, nơi bờ Hồng Hải, thuộc xứ Ê-đôm. 27 Hi-ram sai các tôi tớ và đoàn tàu của mình, tức những thủy thủ thông thạo hàng hải, đi cùng các tôi tớ của Sa-lô-môn. 28 Họ đến Ô-phia và đem về bốn trăm hai mươi ta-lâng vàng, rồi đem giao nộp cho Vua Sa-lô-môn.

SUY GẪM:

Câu 10-14:

Trước khi xây dựng Đền Thờ, với việc giao thương với vua Hi-ram, hai nước giao hảo hoà bình (Shalom) (5:7-12 và vua Hi-ram nhận được 20 thành trong địa phận Ga-li-lê theo như thoả thuận vì vua đã giúp việc xây dựng. Tuy nhiên vua Hi-ram không hài lòng với những thành được nhận và không hề che giấu thái độ bất mãn đó. Ông gọi những thành đó là “Vùng đất Ca-bun” nghĩa là nơi chẳng có gì. Sa-lô-môn không chỉ giao thương gian lận mà còn xé bỏ ranh giới vùng Đất Hứa mà vua được nhận (4:21). Đó là hành động chuyên chế mà chỉ những người vô ơn không còn nhớ đến ân sủng của Đức Chúa Trời nữa thì mới có thể làm vậy. Bạn có đối xử với những người khác một cách thiếu công bằng khiến cho mọi người gọi nước Đức Chúa Trời là nơi chẳng có gì (Cabul)? Hãy kiểm tra liệu bạn có đang tích trữ cho riêng mình với ân sủng mà Chúa ban cho hay không.

Câu 15-19

Sa-lô-môn đã dùng vũ lực cưỡng bức nhân công xây dựng Đền Thờ, cung điện của ông và những thành khác cùng các công sự phòng thủ. Mặc dù việc này nhằm mục đích tăng cường quân sự nhưng cũng được coi như việc củng cố quyền cai trị. Ông xây dựng bất kỳ cái gì mình muốn trong vùng đất đai của mình. Càng xây dựng nhiều bao nhiêu, giá trị của vua Sa-lô-môn càng được nâng cao đồng thời ách nặng nề càng chất thêm cho dân chúng. Chúng ta không còn thấy một vị vua khiêm nhường chăm sóc dân sự (5:14) và cho phép những người gái điếm đến để xin được phân xử công bằng nữa. Bạn có đang mang đến sự đau đớn cho những người lân cận, cho Đức Chúa Trời và chìm đắm trong việc thâu tóm quyền lực cho riêng mình?

Câu 20-22:

Ông đã không tuyệt diệt dân Ca-na-an mà để họ làm nô dịch. Đây là hành động đáng báo động của những người đã từng là nô lệ được trả tự do, giờ đây lại trở nên bất tuân và bắt người khác làm nô lệ cho mình.

Cầu nguyện:

Xin khiến con luôn giống như thuở ban đầu và cho đến cuối cùng vẫn công bằng và yêu kính Đức Chúa Trời cùng những người khác.

Bình Luận: