Truyền Giáo Qua KT – Bài Vấn Đáp Đầu Tiên

544

 

Chỗ đứng của một người trong Chúa hoàn toàn không tùy thuộc vào tôn giáo, hội thánh, thành viên giáo phái, tình trạng hôn nhân hay điều gì đó mà chúng ta thường nghĩ. Đây là điều chúng ta có thể kết luận được từ việc tra cứu Kinh Thánh cẩn thận. Chúng ta không chối bỏ giá trị của việc dự phần trong hội thánh của một người, nhưng chắc là còn có những thứ khác quan trọng hơn. Quyết định của chính bạn sẽ làm nên sự thay đổi cho cuộc đời bạn ngay bây giờ và mãi sau này.

Chúng tôi mong rằng bài vấn đáp này sẽ giúp bạn và Chúa sẽ ban phước cho bạn mỗi ngày qua Kinh Thánh, Lời của Chúa.

Vấn Đáp Của Chúa Về Cõi Đời Đời

Vấn đề lớn nhất của đời sống mà bạn phải đối diện là điều gì sẽ xảy ra cho bạn trong cõi đời đời. Các điều kiện trong cõi đời đời của Chúa có lẽ rõ ràng và có triển vọng hơn là bạn nghĩ. Kinh Thánh không làm cho chúng ta bị lẫn lộn nhưng chỉ dẫn rõ ràng một vị trí tốt đẹp cho chúng ta trước Chúa trong hiện tại và trong cõi vĩnh hằng. Việc tra cứu này giúp bạn xác định cho chính mình chân lý và ý nghĩa của Kinh Thánh. Những câu hỏi dưới đây sẽ thách thức chính bạn tự kết luận cho cá nhân mình.


1. Rô-ma 5:8 Nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội, thì Đấng Christ vì chúng ta chịu chết.


– Điều gì khiến Đức Chúa Trời sai Con Một của Ngài xuống thế gian ?

Tình yêu thương lớn của Đức Chúa Trời dành cho chúng ta đã khiến Ngài sai Con Một của Ngài chết cho chúng ta.

Ngài sai Chúa Giê-su xuống thế gian để kết án tội nhân.


2. Rô-ma 3:23 Vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời.


a. – Điều gì nói về mọi người trên trần gian này?

Phần lớn loài người sống đúng theo tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời.

Một số người sống đúng theo tiêu chuẩn của Chúa.

Không một người nào đạt được tiêu chuẩn của Chúa.


b. – Điều gì nói về bạn?

Tôi sống tốt trước mặt Chúa, sống tốt hơn nhiều người

Tôi hơi không hoàn toàn một chút.

Tôi là một tội nhân như mọi người khác.


3. Rô-ma 6:23 Vì tiền công của tội lỗi là sự chết; nhưng sự ban cho của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời trong Đức Chúa Giê-su Christ, Chúa chúng ta.


a. Điều gì nói về kết quả tội lỗi của chúng ta?

Tội lỗi là chuyện nhỏ, ai cũng làm mà.

Chúa phán rằng tiền công của tội lỗi là sự chết.


b. Điều gì là hy vọng cho sự sống đời đời?

Nhận lấy sự sống đời đời như là một tặng phẩm của Đức Chúa Trời ban cho qua Chúa Giê-su Christ.

Sống mà không phạm tội.


4. Rô-ma 5:6 Thật vậy, khi chúng ta còn yếu đuối, Đấng Christ đã theo kỳ hẹn chịu chết vì kẻ có tội.


– Tại sao Chúa Giê-su chịu chết trên cây thập tự?

Chúa đã chịu chết thay chúng ta, những tội nhân.

Chúa chết vô ích, chúng ta có thể sống đúng theo chuẩn mực của Đức Chúa Trời.


5. Giăng 14:6 Đức Chúa Giê-su đáp rằng: Ta là đường đi, lẽ thật, và sự sống; chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha.


a. Chúa Giê-su tuyên bố Ngài là gì?

Chúa Giê-su là con đường duy nhất để chúng ta có thể đến với Đức Chúa Trời.

Chúa Giê-su là một trong nhiều con đường đến với Đức Chúa Trời.


b. Điều gì nói về Chúa Giê-su và bạn?

Tôi có đường riêng cho mình để đến với Đức Chúa Trời.

Tôi không cần con đường nào để đến với Chúa cả.

Tôi cần phải có Chúa Giê-su là con đường cho mình để đến với Đức Chúa Trời.


6. 1 Giăng 1:8-9 Ví bằng chúng ta nói mình không có tội chi hết, ấy là chính chúng ta lừa dối mình, và lẽ thật không ở trong chúng ta. Còn nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta, và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác.


a. Chúng ta nên làm gì với tội lỗi của bạn và của tôi?

Chẳng làm gì cả. Những điều đó đâu có ảnh hưởng gì đến Chúa.

Chối bỏ chúng, tin rằng chúng ta đủ tốt lành đối với Chúa.

Xưng nhận chúng trước Đức Chúa Trời, nhận ra trách nhiệm của mình.


b. Hai việc gì Chúa Giê-su sẽ làm nếu bạn xưng nhận tội lỗi của mình với Ngài?

Chúa sẽ tha thứ mọi tội của tôi.

Chúa sẽ làm sạch mọi tội của tôi

Chúa sẽ chẳng làm gì cả bởi vì Ngài chẳng quan tâm đến tội lỗi của tôi.


7. 2 Cô-rinh-tô 5:15 Ngài đã chết vì mọi người, hầu cho những kẻ còn sống không vì chính mình mà sống nữa, nhưng sống vì Đấng đã chết và sống lại cho mình.


– Điều gì nói về những người tin Chúa trong sự tha thứ và trong đời sống mới?

Quyết định này sẽ chẳng ảnh hưởng gì đến lối sống của chúng ta bây giờ và trong tương lai cả.

Đấng Christ đã chết cho chúng ta để chúng ta sống cho Ngài.


8. Giăng 1:12 Nhưng hễ ai đã nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài


a. Hai điều gì là cần thiết để trở thành con cái Đức Chúa Trời?

Đạt sự công chính bởi làm việc lành.

Tin Chúa Giê-su là Cứu Chúa duy nhất của mình.

Nhận Chúa Giê-su làm Chúa, làm Chủ đời sống mình.


b. Bạn đã làm hai việc này chưa? Chúa đã cho bạn quyền trở nên con cái Ngài chưa? Nếu chưa, tại sao vậy?


9. Khải huyền 3:20 Nầy, ta đứng ngoài cửa mà gõ; nếu ai nghe tiếng ta mà mở cửa cho, thì ta sẽ vào cùng người ấy, ăn bữa tối với người, và người với ta.


– Theo ý của bạn: Chúa Giê-su đang muốn nói điều gì?

Ngài đang sống đầy năng quyền và đang gõ cửa lòng tôi.

Chúa Giê-su chẳng là ai. Điều này chẳng có ý nghĩa gì với tôi cả.

Có thể Ngài đang gõ nhưng mà tôi thì không nghe được tiếng của Ngài.

Chẳng có cách gì Chúa bước vào đời sống của tôi được đâu.

Tôi nghe tiếng Ngài và mở cửa. Chúa Giê-su, xin hãy bước vào!


10. Công vụ 2:40-41 Phi-e-rơ lại lấy nhiều lời giảng nữa mà giục lòng và khuyên lơn chúng rằng: Các ngươi khá cứu mình thoát khỏi giữa dòng dõi gian tà nầy! Vậy, những kẻ nhận lời đó đều chịu phép báp-têm; và trong ngày ấy, có độ ba ngàn người thêm vào Hội thánh.


– Điều gì xảy ra cho những người được cứu bởi đức tin trong Chúa Giê-su Christ?

Họ sẽ được cứu khỏi hình phạt hầu đến trên những người chưa tin.

Họ chẳng làm gì, trở về nhà và chẳng có gì thay đổi.

Họ được báp-têm như là sự công bố đức tin của họ trong Đấng Christ.

Họ trở nên thành viên của một nhóm tín hữu.


Hãy yêu cầu người đưa cho bạn giấy này xin học tiếp theo một bộ sáu bài học tương tự (miễn phí), tựa đề Những Người Biết Chúa Giê-su.


GOSPEL FOR VIETNAM – goodnewsforvietnam@gmail.com

Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận: