Ngày 22 – Lắng Nghe Từ Chốn Thiên Đàng

806

I Các vua 8:22-32

22 Bấy giờ Sa-lô-môn đứng trước bàn thờ của Chúa, trước mặt toàn thể hội chúng Y-sơ-ra-ên, giơ hai tay lên trời 23 và cầu nguyện rằng:

“Lạy Chúa, là Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, chẳng có thần nào giống như Ngài ở trên trời cao kia hay dưới đất thấp nầy. Ngài giữ giao ước và tỏ tình thương đối với các tôi tớ Ngài là những người bước đi cách hết lòng trước mặt Ngài. 24 Ngài đã giữ giao ước Ngài phán với tôi tớ Ngài là Đa-vít, cha của con. Điều chính miệng Ngài đã hứa thì ngày nay cánh tay Ngài đã thực hiện. 25 Giờ đây, lạy Chúa, là Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, xin Ngài tiếp tục giữ những gì Ngài đã hứa với Đa-vít, cha của con, rằng: ‘Trước mặt Ta, ngươi sẽ không thiếu một kẻ kế vị ngươi để ngồi trên ngôi của Y-sơ-ra-ên, nếu con cháu ngươi biết cẩn thận giữ đúng đường lối chúng, bước đi trước mặt Ta như ngươi đã bước đi trước mặt Ta.’ 26 Vậy nên, lạy Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, cầu xin Ngài thực hiện lời nầy mà Ngài đã hứa với tôi tớ Ngài là Đa-vít, cha của con. 27 Nhưng Đức Chúa Trời thật có ngự trên đất chăng? Ngay cả trời của các từng trời còn chưa thể chứa Ngài được thay, huống chi là ngôi đền con xây cất cho Ngài đây. 28 Lạy CHÚA là Đức Chúa Trời của con, xin đoái đến lời cầu nguyện và nài xin của tôi tớ Ngài; xin đoái nghe lời cầu xin và khẩn nguyện mà tôi tớ Ngài xin dâng lên trước thánh nhan Ngài ngày nay. 29 Nguyện mắt Ngài đêm ngày đoái xem ngôi đền nầy, là nơi Ngài đã phán rằng: ‘Danh Ta sẽ ngự tại đó,’ để Ngài nghe lời cầu nguyện của tôi tớ Ngài hướng về nơi đây cầu khẩn. 30 Xin Ngài lắng nghe lời cầu xin của tôi tớ Ngài và của con dân Ngài mỗi khi họ hướng về nơi nầy mà cầu nguyện. Từ chốn thiên đàng, nơi Ngài ngự, xin Ngài dủ nghe và tha thứ cho. 31 Khi có ai phạm tội nghịch lại người lân cận mình, và người ta bắt kẻ ấy phải thề; nếu kẻ ấy đến và thề trước bàn thờ Ngài trong ngôi đền nầy, 32 thì từ chốn thiên đàng xin Ngài lắng nghe, hành động và phân xử các tôi tớ Ngài; xin Ngài kết án kẻ có tội và bắt nó phải cúi đầu chịu lấy hậu quả tội lỗi mình; và xin Ngài minh oan cho người ngay lành và ban thưởng cho họ vì sự vô tội của họ.


SUY GẪM:

Câu 22,24:

Đức Chúa Trời ngự trị cả nơi thiên đàng rất cao lẫn nơi đất thấp này. Bởi đối với những ai hành động theo lời hứa nguyện, Ngài sẽ giữ lời và tuôn đổ ân sủng trên họ. Đền Thờ chính là chứng cớ hiển nhiên. Nếu chúng ta trung tín, không rời bỏ Chúa, Ngài sẽ trung tín với chúng ta cho đến cuối cùng. Đừng tin tưởng vào khả năng của riêng mình, điều khiến bạn thất bại, nhưng hãy tin cậy nơi Đức Chúa Trời.

Câu 27-30:

Đền Thờ mang ý nghĩa Đức Chúa Trời sẽ ở cùng Y-sơ-ra-ên nhưng đó không phải là nơi duy nhất Chúa ngự vào. Dân Y-sơ-ra-ên đã hiểu lầm rằng chừng nào Đức Chúa Trời còn ngự trong Đền Thờ thì họ sẽ không bao giờ bị từ bỏ. Sa-lô-môn nói rằng, “Ngay cả trời của các từng trời còn chưa thể chứa Ngài được”, nhưng vẫn cầu xin Chúa lắng nghe lời cầu xin của mình “từ chốn thiên đàng” cho dù Ngài hiện diện trong mọi tạo vật. Chúng ta đừng cố gắng giới hạn sự vĩ đại của Đức Chúa Trời trong sự hiểu biết hạn hẹp của loài người.

Câu 24-26:

Sa-lô-môn cầu xin ngôi nước được vững bền đời đời theo như lời hứa cùng Đa-vít (2Sa-mu-ên 7:14-16). Điều cầu xin này cũng mang ý nghĩa ông và dân sự sẽ sống theo Lời Chúa giống như Đa-vít. Đền Thờ và Rương Giao Ước không thể bảo vệ họ an toàn. Điều này trả lời câu hỏi của tất cả những người dân Y-sơ-ra-ên đang bị phu tù tại Ba-by-lôn “Tại sao Đức Chúa Trời từ bỏ ngôi nước của Y-sơ-ra-ên?”

Cầu nguyện:

Lạy Chúa, xin giúp con trung tín trước mặt Ngài, Đấng luôn ở cùng con.
Bình Luận: