Ngày 21 – Mọi Sự Đều Ứng Nghiệm Bởi Tay Ngài

530

I Các vua 8:12-21

12 Bấy giờ Sa-lô-môn nói: “Chúa đã phán rằng Ngài ngự trong mây dày đặc. 13 Con đã xây cho Ngài một ngôi đền nguy nga tráng lệ, làm một nơi để Ngài ngự đời đời.”

14 Đoạn vua quay lại và chúc phước cho hội chúng Y-sơ-ra-ên, trong khi cả hội chúng Y-sơ-ran đang đứng. 15 Vua nói: “Chúc tụng Chúa, là Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, là Đấng dùng tay Ngài làm ứng nghiệm mọi điều Ngài đã hứa với Đa-vít, cha ta. Ngài có phán rằng: 16 ‘Từ ngày Ta đem dân Y-sơ-ra-ên Ta ra khỏi Ai-cập, Ta không chọn một thành nào trong các chi tộc Y-sơ-ra-ên để xây cất một nhà cho Ta, hầu cho danh Ta sẽ ngự tại đó, nhưng Ta đã chọn Đa-vít để trị vì dân Y-sơ-ra-ên Ta.’ 17 Đa-vít, cha ta, có ý định xây cất một ngôi đền cho danh Chúa, là Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên. 18 Nhưng Chúa có phán với Đa-vít, cha ta rằng: ‘Ngươi có ý tốt khi muốn xây cất một ngôi đền cho danh Ta; 19 nhưng ngươi sẽ không xây đền ấy cho Ta đâu, nhưng con trai ngươi, do ngươi sinh ra, sẽ xây đền ấy cho danh Ta.’ 20 Bây giờ Chúa đã làm thành những lời Ngài đã hứa, vì ta đã đứng thay vào chỗ của Đa-vít, cha ta; ta ngồi trên ngai của Y-sơ-ra-ên, như Chúa đã hứa, và ta cũng đã xây một ngôi đền cho danh Chúa, là Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên. 21 Đây nầy ta đã làm một chỗ để đặt Rương Giao Ước, trong đó có chứa đựng giao ước của Chúa, mà Ngài đã hứa với các tổ phụ chúng ta, khi Ngài đem họ ra khỏi xứ Ai-cập.”

SUY GẪM:

Câu 12,13:

Đức Chúa Trời giữ gìn lời hứa. Sau khi chứng kiến một đám mây dày đặc bao phủ Đền Thờ khiến cho các thầy tế lễ không thể tiếp tục thi hành nghi lễ được, Sa-lô-môn nhớ lại Lời Chúa đã phán rằng Ngài sẽ ngự trong “một đám mây” (Nơi Chí Thánh được bao phủ bởi mây) và tuyên bố việc xây dựng Đền Thờ đã hoàn tất. Ông nhắc lại lời hứa cùng Đa-vít “Ta sẽ lập ngôi nước con vững bền đời đời” (2Sa-mu-ên 7:16) và tuyên bố Đức Chúa Trời sẽ ngự tại nơi đây mãi mãi. Qua việc suy ngẫm Lời Chúa hàng ngày, có thể nhận thấy công việc của Chúa vận hành trong chúng ta và xung quanh chúng ta.

Câu 15-20:

Sa-lô-môn tuyên bố rằng cho dù chính ông xây cất Đền Thờ nhưng mọi sự đều ứng nghiệm bởi tay Đức Chúa Trời. Điều này chỉ được tuyên bố xuất phát từ một người làm việc theo sự chỉ bảo của Chúa, phương cách của Chúa và chờ đợi thời điểm của Chúa. Nếu hành động heo ý riêng và cho rằng đó cũng là ý Chúa, đời sống của chúng ta sẽ đi đến chỗ bị hủy hoại.

Câu 16-19:

Đức Chúa Trời hoàn thành lời hứa rằng một hậu duệ của Đa-vít sẽ xây cất Đền Thờ (2Sa-mu-ên 7:12,13). Ngài gọi người sẽ xây Đền Thờ là “con trai” và qua người đó, ngôi nước của Đa-vít sẽ được thiết lập vững bền mãi mãi (2Sa. 7:14-16). Điều này đã được làm trọn trước nhất qua Sa-lô-môn, nhưng bởi cớ tội lỗi của ông và tội lỗi của những vị vua nối ngôi ông, Đền Thờ bị phá hủy và dân Y-sơ-ra-ên phải chịu cảnh lưu đày. Dân chúng bị lưu đày trở lại quê hương để xây dựng lại Đền Thờ nhưng không thể khôi phục lại vinh quang đã được các tiên tri bày tỏ. Lời hứa chỉ được làm trọn qua sự đến của hậu duệ Đa-vít là Chúa Cứu Thế, Đấng Mê-si.

Cầu nguyện:

Con ngợi khen Đức Chúa Trời, Đấng đã xây dựng Đền Thờ vì sự cứu chuộc của con.

Bình Luận: