Ngày 17 – Các Trụ Và Bể Nước Bằng Đồng

426

 

I Các vua 7:13-26

13 Vua Sa-lô-môn sai người mời Hu-ram ở Ty-rơ về. 14 Ông là con một góa phụ thuộc chi tộc Nép-ta-li, cha ông là một người Ty-rơ, một chuyên viên làm đồ đồng. Hu-ram là một người có tài khéo, kinh nghiệm và có kiến thức về nghệ thuật và kỹ thuật làm đồ đồng. Ông đến với vua Sa-lô-môn và làm mọi việc vua giao cho ông.

15 Hu-ram đúc hai trụ đồng, mỗi trụ cao chín thước; chu vi mỗi trụ là sáu thước, nếu lấy dây mà đo. 16 Ông cũng đúc hai đầu trụ bằng đồng, để đặt trên đầu hai trụ. Chiều cao của đầu trụ nầy là hai thước rưỡi, chiều cao của đầu trụ kia cũng hai thước rưỡi. 17 Ông cũng làm một lưới bằng đồng gắn trên đầu mỗi trụ, lưới ấy do những dây chuyền đồng kết lại, các dây chuyền nầy được đúc theo hình các đóa hoa. Có bảy dây chuyền cho đầu trụ nầy và bảy dây chuyền cho đầu trụ kia. 18 Hu-ram cũng đúc hai hàng trái thạch lựu bằng đồng, gắn bên ngoài lưới bằng đồng, ở trên đầu trụ, để tô điểm cho đầu trụ đẹp đẽ. Ông làm như vậy cho mỗi đầu trụ. 19 Các đầu trụ đặt trên các trụ dựng nơi tiền đình đều được đúc theo hình hoa huệ, lớn hai thước. 20 Ở ngoài mặt, trên chóp mỗi đầu trụ, gần lưới bằng đồng, ông cho đúc một hàng hai trăm trái thạch lựu, gắn quanh đầu trụ. 21 Rồi ông dựng hai trụ ấy nơi tiền đình của Đền Thờ. Ông dựng một trụ bên phải và đặt tên là Gia-kin, ông dựng một trụ bên trái và đặt tên là Bô-ách. 22 Mỗi đầu trụ đặt trên chóp trụ đều có hình hoa huệ. Vậy công việc làm hai trụ đồng được hoàn tất.

23 Hu-ram cũng đúc một bể nước tròn, bằng đồng, đường kính của miệng bể là năm thước; bể nước nầy cao hai thước rưỡi, với chu vi là mười lăm thước nếu lấy dây mà đo. 24 Ông cũng cho đúc hai hàng hình các trái bầu quanh mép bể, cứ nửa thước là mười trái. Ông cho đúc như thế cùng một lượt với khi đúc bể. 25 Bể nước bằng đồng nầy được đặt trên lưng mười hai con bò đứng quay đuôi vào nhau. Ba con nhìn về hướng bắc, ba con nhìn về hướng tây, ba con nhìn về hướng nam, và ba con nhìn về hướng đông. 26 Thành bể dày bằng bề ngang của mặt bàn tay, và mép bể giống như mép chén có hình hoa huệ. Bể nầy chứa được bốn mươi bốn ngàn lít nước.

SUY GẪM:

Câu 13,14:

Sa-lô-môn mời một người tên là Hu-ram ở Ty-rơ, con trai một goá phụ thuộc chi tộc Nép-ta-li. Ông là một người có tài khéo, kinh nghiệm và kỹ thuật làm đồ đồng. Có lẽ phân đoạn này được nói quá kỹ lưỡng là để bày tỏ rằng Sa-lô-môn đã thuê một người sống trên vùng đất ngoại bang, nhưng không phải là người ngoại, để làm những việc vinh quang. Có thể ông cũng nhắc nhở Hu-ram về Bết-sa-lê-ên, người đã dựng Đền Tạm trong đồng vắng (Xuất Hành 31:2,3). Cho dù sống trên thế gian này, chúng ta đã nhận được sự khôn ngoan, khéo léo và tài năng từ Chúa để thực hiện công việc của vương quốc Ngài. Hãy suy nghĩ đến mối liên quan giữa công việc của bạn với công việc của Nước Đức Chúa Trời.

Câu 15-22:

Hu-ram làm hai chiếc cột lớn bằng đồng dựng nơi tiền đình của Đền Thờ. Cột cao 9 mét, đầu trụ cao 2,5 mét, tổng cộng là 11,5 mét. Các đầu trụ đúc hình hoa huệ lớn 2 mét. Có hai hàng trái thạch lựu bằng đồng, gắn bên ngoài tấm lưới bằng đồng, ở trên đầu trụ để tô điểm cho đầu trụ đẹp đẽ. Hai cột này được đặt tên nghĩa là “hùng mạnh” và “quyền lực”, với tên “Gia-kin và Bô-ách”. Hai chiếc cột bằng đồng nơi Đền Thờ có ý bày tỏ sự vững bền và mạnh mẽ đều ở dưới sự cai quản của Đức Chúa Trời. Những trái thạch lựu và hoa huệ có thể khiến người ta nghĩ đến sự ban cho dư dật từ nơi Ngài. Bạn và hội thánh có trở thành đền thờ vững bền và mạnh mẽ trong việc sử dụng những ân tứ và sự khôn ngoan do Chúa ban cho?

Cầu nguyện:

Xin khiến con không so sánh chính mình với những người khác, mà sử dụng tài năng cùng sự khôn ngoan mà Chúa đã ban cho con.

Bình Luận: