Ngày 18 – Các Xe Và Bồn Nước Bằng Đồng

466

I Các vua 7:27-39

27 Hu-ram cũng làm mười chiếc xe bằng đồng, mỗi xe dài hai thước, rộng hai thước, và cao một thước rưỡi. 28 Kiểu của mỗi xe như sau: mỗi xe đều có những tấm đồng gắn vào khung. 29 Trên mỗi tấm đồng gắn vào khung đó có chạm hình các sư tử, các bò đực, và chê-ru-bim. Phía trên và phía dưới các hình của các sư tử và các bò đực lại chạm khắc những tràng hoa. 30 Mỗi xe có bốn bánh bằng đồng và các trục bằng đồng. Ở bốn góc xe lại có bốn cái chân trụ để chịu đựng sức nặng đặt trên xe. Bốn chân trụ nầy được đúc liền với khung xe và ngoài mặt các chân ấy có chạm khắc hình các tràng hoa. 31 Trên mặt xe là một khung tròn làm đế, khung nầy lồi lên nửa thước, và lõm xuống bảy tấc rưỡi. Mặt của thành khung được chạm khắc mỹ thuật. Mặt của thành khung được làm bằng những tấm đồng vuông, chứ không tròn. 32 Dưới các tấm đồng trên thân xe là bốn bánh và các trục bánh xe. Mỗi bánh xe cao bảy tấc rưỡi. 33 Các bánh xe nầy cũng được làm giống như bánh xe của xe chiến mã. Cây trục, vành, căm, và bộ trục đều được đúc cả. 34 Ở bốn góc xe, dưới bốn chân trụ là bốn cái đế được đúc liền với xe. 35 Trên mặt xe cũng có một niền tròn, cao hai tấc rưỡi. Thành của niền và chân của nó được đúc liền với mặt xe. 36 Trên các mặt vuông của khung tròn và trên mặt các tấm đồng ở thân xe ông chạm khắc các hình chê-ru-bim, sư tử và cây chà là. Còn nơi nào có chỗ trống thì ông chạm khắc các tràng hoa chung quanh. 37 Ông làm mười chiếc xe như thế. Tất cả đều được đúc cùng một khuôn, một kích thước, và một kiểu.

38 Đoạn ông làm mười bồn nước bằng đồng; mỗi bồn chứa được tám trăm tám mươi lít. Mỗi bồn như thế cao hai thước. Rồi ông cho đặt chúng trên mười chiếc xe đó, mỗi xe một bồn nước. 39 Xong ông để năm xe ở phía nam của Đền Thờ và năm xe ở phía bắc của Đền Thờ. Ông cũng cho đặt bể nước bằng đồng ở góc đông nam của Đền Thờ.

SUY GẪM:

Câu 27-37:

Hu-ram cũng đúc mười chiếc xe bằng đồng có thể di chuyển được. Những chiếc xe này thực chất để “giữ” và “đứng”. Chúng trông như những chiếc xe có bánh giống như của xe chiến mã và có một bồn nước để phía trên nóc. Khung xe có gắn tấm đồng chạm hình sư tử, bò đực và chê-ru-bim. Phía trên và phía dưới các hình đó chạm khắc những tràng hoa. Trên mặt xe là một khung tròn làm đế, mặt của thành khung xe được làm bằng những  tấm đồng vuông. Chúng được chạm khắc các hình chê-ru-bim, sư tử, cây chà là và các tràng hoa. Bồn nước phía trên xe được đổ đầy nước từ bể nước bằng đồng hoặc có thể đựng huyết của các con sinh tế ở bên ngoài và chuyển vào trong. Những chê-ru-bim một lần nữa khiến chúng ta nhớ lại Vườn Ê-đen và Đền Tạm.

Câu 38,39:

Họ đặt mỗi phía của Đền Thờ năm bồn nước bằng đồng và đặt bể nước bằng đồng ở góc đông nam. Bồn nước có thể chứa đầy nước để cho thầy tế lễ thượng phẩm sử dụng, rửa các sinh tế và huyết làm vấy bẩn Đền Thờ sau khi sinh tế bị giết. Dường như họ sử dụng mười chiếc xe di chuyển được để chở nước từ bể nước bằng đồng đến mười bồn nước.

Tổng quát:

Giờ đây chúng ta không cần đến những bồn nước đó nữa. Bởi Chúa Cứu Thế Giê-su trở nên một sinh tế quý giá nhất và là thầy tế lễ thượng phẩm, Ngài đã mở cho chúng ta con đường đến cùng Đức Chúa Trời. Chúng ta giờ đây có sự dạn dĩ để bước vào nơi thánh khiết bởi huyết và thân thể của Ngài, chúng ta được trở nên mới và có thể bước đi trên con đường sự sống. Bạn có luôn suy nghĩ về huyết của Chúa Cứu Thế cùng với tấm lòng trong sạch khi đến trước mặt Chúa không?

Cầu nguyện:

Xin giúp con hàng ngày suy gẫm về ân sủng cứu chuộc và đồng hành cùng Chúa.

Bình Luận: