Ngày 15 – Nơi Thánh Và Nơi Chí Thánh

1079


I Các vua 6:14-38

14 Vậy Sa-lô-môn xây cất Đền Thờ và hoàn tất công trình xây cất ấy. 15 Vua dùng ván bá hương lát tường trong Đền Thờ, từ nền cho đến trần. Còn mặt nền của Đền Thờ thì vua lát bằng ván gỗ tùng. 16 Vua dùng ván bá hương ngăn mười thước phía trong của Đền Thờ, từ nền cho đến trần, thành một Nơi Cực Thánh, và gọi là Nơi Chí Thánh. 17 Phần chính điện ở phía trước của Nơi Chí Thánh dài hai mươi thước. 18 Tường bên trong của Đền Thờ được lát toàn bằng ván bá hương chạm trổ những hình trái bầu và hoa nở. Chỗ nào cũng là gỗ bá hương chứ không thấy đá. 19 Vua cũng chuẩn bị một Nơi Chí Thánh trong Đền Thờ để đặt rương giao ước của Chúa tại đó. 20 Nơi Chí Thánh đó dài mười thước, rộng mười thước, và cao mười thước. Vua dát toàn Nơi Chí Thánh nầy bằng vàng ròng. Vua cũng dát vàng ròng cho bàn thờ làm bằng gỗ bá hương. 21 Sa-lô-môn dát vàng ròng bên trong của Đền Thờ. Vua cho giăng một dây xích làm bằng vàng ở phía trước Nơi Chí Thánh, là nơi cũng được dát bằng vàng. 22 Vậy vua dát vàng toàn cả phía trong của Đền Thờ cho đến nỗi không còn một chỗ nào là không được dát vàng. Vua cũng dát vàng bàn thờ để trong Nơi Chí Thánh. 23 Trong Nơi Chí Thánh, vua làm hai chê-ru-bim bằng gỗ ô-liu, mỗi chê-rúp cao năm thước. 24 Một cánh của chêrúp dài hai thước rưỡi, cánh kia cũng dài hai thước rưỡi; vậy từ đầu cánh nầy đến đầu cánh kia là năm thước. 25 Chê-rúp thứ hai cũng đo được năm thước. Vì hai chê-ru-bim đều giống nhau về cả kích thước lẫn hình dạng. 26 Chiều cao của một chê-rúp là năm thước; chê-rúp thứ hai cũng vậy. 27 Vua đặt hai chê-rubim với đôi cánh giang ra nầy vào Nơi Chí Thánh của Đền Thờ. Một cánh của một chê-rúp đụng ở tường nầy, một cánh của chê-rúp kia đụng ở tường kia, hai cánh còn lại thì chạm vào nhau ở chính giữa Nơi Chí Thánh. 28 Vua dát cả hai chê-ru-bim bằng vàng. 29 Trên tường chung quanh Đền Thờ, vua chạm hình các chê-ru-bim, các cây kè, và những cành hoa nở, cả trong Nơi Chí Thánh lẫn Nơi Thánh. 30 Vua cũng dát vàng mặt nền của Đền Thờ, cả Nơi Chí Thánh lẫn Nơi Thánh. 31 Lối vào Nơi Chí Thánh, vua làm hai cánh cửa bằng gỗ ô-liu, gắn vào hai trụ cửa có năm cạnh. 32 Trên hai cánh cửa bằng gỗ ô-liu, vua chạm hình các chê-ru-bim, các cây kè, và những cành hoa nở. Vua dát vàng hình các chê-ru-bim và các cây kè bằng vàng cán mỏng. 33 Lối vào Nơi Thánh cũng vậy, vua làm các trụ cửa có bốn cạnh bằng gỗ ô-liu. 34 Vua cũng làm hai cửa bằng gỗ tùng; cửa nầy có hai cánh xoay trên bản lề và cửa kia cũng có hai cánh xoay trên bản lề. 35 Vua chạm hình các chê-ru-bim, các cây kè, và những cành hoa nở trên các cánh cửa, rồi lấy vàng khảm đều vào những đường nét đã chạm. 36 Vua cũng xây cất sân trong của Đền Thờ với ba hàng đá quý được đục đẽo mỹ thuật và một hàng xà ngang bằng gỗ bá hương. 37 Năm thứ tư, vào tháng Di, nền Đền Thờ của

SUY GẪM:

Câu 14-18:

Bên trong Đền Thờ có hai phần chính, phần biệt lập phía trong là Nơi Chí Thánh và phần chính điện là Nơi Thánh. Kích thước của Nơi Chí Thánh (10 thước) bằng một nửa Nơi Thánh (20 thước). Tường được lát bằng ván gỗ bá hương, nền lát bằng gỗ tùng và bức ván ngăn giữa Nơi Thánh và Nơi Chí Thánh cũng là gỗ bá hương.

Câu 23-28:

Bên trong có hai chê-ru-bim làm bằng gỗ ô-liu, một cánh của chê-rúp (cao 5 thước) chạm vào tường bên này, cánh kia chạm vào tường phía bên kia, và hai cánh còn lại chạm vào nhau. Chúng ta có thể vẽ 4 cánh của chê-rúp riêng biệt, mỗi cánh dài 2 thước rưỡi, và được dát vàng.

Câu 29-36:

Trên tường cả Nơi Thánh và Nơi Chí Thánh đều chạm hình chê-ru-bim, các cây kè và những cành hoa nở (c.29), và mặt nền được dát vàng (c.30). Cánh cửa Nơi Chí Thánh làm bằng gỗ ô-liu, hình các chê-ru-bim, các cây kè và những cành hoa nở được dát vàng (c.31,32). Cửa vào Nơi Thánh làm bằng gỗ tùng cũng chạm hình các chê-ru-bim, các cây kè và những cành hoa nở và được khảm vàng (c.33-35). Cuối cùng vua xây cất sân trong của Đền Thờ với ba hàng đá quý được đục đẽo mỹ thuật và một hàng xà ngang bằng gỗ bá hương (c.36).

Cầu nguyện:

Xin khiến con trở nên Đền Thờ bày tỏ vinh hiển của Đức Chúa Trời.

Bình Luận: