Ngày 7 – Kết Cục Dành Cho A-bia-tha và Giô-áp

489

 

I Các vua 2:26-35

26 Vua truyền cho thầy tế lễ A-bia-tha: “Hãy về A-na-tốt, nơi sản nghiệp ngươi, vì ngươi đáng chết. Nhưng hôm nay ta không giết ngươi, vì ngươi có khiêng rương của Chúa Hằng Hữu trước mặt Đa-vít, cha ta, và vì ngươi có chia sẻ những khổ cực mà cha ta đã gánh chịu.” 27 Vậy, Sa-lô-môn đuổi A-bia-tha đi, không cho làm thầy tế lễ truớc mặt Chúa nữa, hầu cho lời của Chúa đã phán tại Si-lô về gia tộc của thầy tế lễ Hê-li được ứng nghiệm. 28 Khi tin nầy đến tai Giô-áp, vì Giôáp đã ủng hộ A-đô-ni-gia, dù ông không ủng hộ Áp-sa-lôm, thì ông liền trốn đến Đền Tạm của Chúa và nắm lấy sừng ở góc bàn thờ. 29 Người ta tâu với vua Sa-lô-môn rằng: “Giô-áp đã trốn đến Đền Tạm của Chúa, và kìa ông ấy đang nắm lấy sừng ở góc bàn thờ.” Sa-lô-môn truyền cho Bê-na-gia, con trai Giê-hô-gia-đa rằng: “Hãy đi, giết hắn đi.” 30 Vậy Bê-na-gia đến Đền Tạm của Chúa và nói với ông: Vua truyền rằng: Ông hãy ra khỏi nơi đó.”
Nhưng Giô-áp đáp: “Không. Ta sẽ chết ở đây.”

Bê-na-gia về tâu lại cho vua: “Tôi có nói với Giô-áp thế nầy, và ông ấy đã đáp lại thế kia.”

31 Vua phán: “Hãy làm y như ông ấy đã nói. Hãy giết ông ấy và đem chôn ông ấy đi. Như thế ta và nhà cha ta sẽ được cất khỏi máu vô tội mà Giô-áp đã làm chảy ra vô cớ. 32 Chúa sẽ báo trả những hành động đẫm máu lại trên đầu ông ấy. Bởi vì, trong khi cha ta là Đa-vít không biết, thì ông ấy đã tấn công và giết chết hai người ngay lành và tốt hơn ông ấy. Đó là Áp-ne, con trai Nê-rơ, chỉ huy quân đội Y-sơ-ra-ên, và A-ma-sa, con trai Giê-the, chỉ huy quân đội Giu-đa. 33 Vậy máu của họ sẽ đổ lại trên đầu của Giô-áp và trên đầu của dòng dõi ông ấy đời đời; nhưng Đa-vít và dòng dõi người, cùng nhà người, và ngôi nước người sẽ được bình an từ nơi Chúa mãi mãi.”

34 Vậy Bê-na-gia, con trai Giê-hô-gia-đa, đi lên, đánh hạ Giô-áp và giết chết ông ta. Người ta chôn ông ta tại nhà ông, gần sa mạc. 35 Vua đặt Bê-nagia, con trai Giê-hô-gia-đa, chỉ huy quân đội thay cho Giô-áp, và vua cũng đặt thầy tế lễ Xa-đốc thay thế chức vụ của A-bia-tha.

 

SUY GẪM:


Câu 26,27:

Đối với A-bia-tha, người đã ủng hộ âm mưu của A-đô-ni-gia và không làm tròn phận sự của mình, Sa-lô-môn đã tước quyền thầy tế lễ và đuổi về quê tại A-Na-ô-mi-tốt. Ông ta đáng chết nhưng được tha mạng vì ông đã cùng cha của Sa-lô-môn là vua Đa-vít trải qua những khổ cực và khiêng rương của Chúa Hằng Hữu. Sự trừng phạt này đã ứng nghiệm lời tiên tri (1Sa-mu-ên 2:27-36). Điều này là kết cục dành cho ông vì ông đã không bảo vệ vị vua mà Đức Chúa Trời đã thiết lập và không sáng suốt trong việc thi hành chức vụ của mình bởi những tham vọng chính trị. Bạn có quan tâm đến những tham vọng ích kỷ của mình hơn là hầu việc Đức Chúa Trời không?

 

Câu 28-30:


Chúng ta không thể hình dung được rằng chính Giô-áp, người đã trơ tráo dùng những lời lẽ độc hại rủa sả Đa-vít, nay lại chạy trốn đến Đền Tạm, nắm lấy sừng bàn thờ và cầu xin tha mạng. Ông ta làm điều này vì có lẽ nghĩ rằng Đa-vít lên kế hoạch giết chết những đầy tớ trung thành của mình không phải để tôn vinh danh Chúa mà vì tham vọng ích kỷ. Ông ta thay đổi để mong đạt được những lợi ích chính trị. Đó là lý do tại sao ông ta có những suy nghĩ sai lạc và phản bội Đa-vít bằng việc lựa chọn đứng về phía A-đô-ni-gia. Có vấn đề nào mà bạn đang cố gò ép bằng những suy xét của con người?

 

Câu 31-35:

 

Nhận lãnh trọng trách xét xử A-bia-tha và Giô-áp là những người thân cận của vua cha Đa-vít là điều không dễ đối với Sa-lô-môn. Nhưng bằng việc xử tử Giô-áp, người đã rủa sả Đa-vít và làm đổ máu người vô tội, vương quốc Đức Chúa Trời được thiết lập như là vương quốc của sự đoán xét. Nước Đức Chúa Trời sẽ không được trao cho những kẻ lựa chọn đi theo cách của loài người; nhưng nước Chúa sẽ được trao cho những ai vâng giữ những điều răn của Ngài.

 

Cầu nguyện:

Xin giúp con sống trong tình yêu và sự kính sợ Chúa, điều khiến con không mắc sai lầm và dao động.

Bình Luận: