Ngày 2 – Kế Hoạch Khôn Ngoan Đánh Bại Âm Mưu Xấu Xa

438

I Các vua 1:11-27
11 Bấy giờ Na-than nói với Bát-sê-ba, mẹ Sa-lô-ôn rằng: “Bà há không nghe hoàng tử A-đô-ni-gia, con trai Ha-ghít, đã tự xưng làm vua mà chúa Đa-vít chúng ta không hay biết gì sao? 12 Vậy bây giờ hãy lại đây để tôi bày kế cho, hầu có thể cứu mạng bà và mạng Sa-lô-môn, con trai bà. 13 Hãy đi lập tức đến gặp vua Đa-vít và tâu với vua rằng: Tâu hoàng thượng: ‘Há chẳng phải hoàng thượng đã thề với đứa tớ gái của hoàng thượng rằng: Con ngươi là Sa-lô-môn chắc chắn sẽ kế vị ta để làm vua, nó sẽ ngồi trên ngai ta sao? Thế mà sao bây giờ A-đô-ni-gia lại làm vua?’ 14 Rồi đang khi bà còn ở đó tâu với vua thì tôi sẽ theo sau bà và xác nhận lời bà.” 15 Thế là Bát-sê-ba đến gặp vua trong ngự phòng. Vua đã già yếu lắm. Có A-bi-sắc, người Su-nem đang hầu hạ vua. 16 Bát-sê-ba sấp mình phủ phục trước mặt vua. Vua hỏi: “Ngươi muốn gì?” 17 Bà tâu: “Tâu hoàng thượng, hoàng thượng đã có thề với tiện thiếp trước mặt CHÚA là Đức Chúa Trời của hoàng thượng rằng: Con trai ngươi là Sa-lô-môn sẽ kế vị ta để làm vua, nó sẽ ngồi trên ngai ta. 18 Nhưng bây giờ thình lình A-đô-ni-gia đã trở thành vua, mà chúa của tiện thiếp là hoàng thượng chưa hay biết gì cả. 19 A-đô-ni-gia đã dâng sinh tế bằng bò, thú mập, và thật nhiều chiên. Hoàng tử đã mời tất cả các hoàng tử khác, luôn cả thầy tế lễ A-bia-tha, quan Tổng Binh Giô-áp, nhưng tôi tớ của hoàng thượng là Sa-lô-môn thì không được mời. 20 Tâu hoàng thượng, mọi mắt của cả nước Y-sơ-ra-ên đang nhìn vào hoàng thượng chờ xem hoàng thượng bảo cho họ biết ai sẽ ngồi trên ngai để kế vị hoàng thượng. 21 Nếu không, rồi đây khi hoàng thượng đã trở về an giấc cùng các tổ phụ mình, thì Sa-lô-môn con trai tiện thiếp và chính tiện thiếp sẽ bị xem như những kẻ tội đồ.” 22 Đang khi bà còn tâu với vua thì tiên tri Na-than bước vào. 23 Người ta tâu với vua: “Có tiên tri Na-than đến đây.” Khi tiên tri đến trước mặt vua, ông quỳ sấp mặt xuống đất bái kiến vua. 24 Tiên tri Na-than tâu: “Tâu hoàng thượng, chúa của hạ thần, có phải hoàng thượng đã nói rằng: ‘A-đô-ni-gia sẽ kế vị ta để làm vua, và nó sẽ ngồi trên ngai ta chăng?’ 25 Vì hôm nay hoàng tử đã đi xuống dâng sinh tế bằng bò, thú mập, và rất nhiều chiên. Hoàng tử cũng đã mời tất cả các con của hoàng thượng, quan Tổng Binh Giô-áp, và thầy tế lễ A-bia-tha. Bây giờ họ đang ăn uống trước mặt hoàng tử và chúc mừng rằng: ‘Vua A-đô-ni-gia vạn tuế!’ 26 Nhưng hoàng tử không có mời hạ thần, là tôi tớ của hoàng thượng, hay thầy tế lễ Xa-đốc, hay Bê-na-gia con trai Giê-hô-gia-đa, hay tôi tớ của hoàng thượng là Sa-lô-môn. 27 Phải chăng việc nầy là do hoàng thượng, chúa của hạ thần, đã sắp đặt như vậy, mà hoàng thượng không muốn cho bầy tôi của hoàng thượng biết trước ai sẽ ngồi trên ngôi của hoàng thượng, chúa của hạ thần, để kế vị hoàng thượng chăng?”


SUY GẪM:
Câu 11-14:

Tiên tri Na-than phát hiện thấy A-đô-ni-gia đang toan tính chiếm ngôi vua và nói cho Bát-sê-ba biết tin tức nghiêm trọng này. Ông biết rằng nếu A-đô-ni-gia đoạt được quyền hành thì mạng sống của Bát-sê-ba và Sa-lô-môn sẽ gặp nguy hiểm. Vì thế ông đã khuyên Bát-sê-ba đến báo cho vua Đa-vít biết âm mưu của A-đô-ni-gia để nhà vua thực hiện lời thề sẽ trao vương miện lập Sa-lô-môn làm người kế vị. Cho dù việc này dường như là một toan tính giành quyền kế vị, thực chất đây là một kế hoạch khôn ngoan của vị tiên tri để tiếp tục thiết lập vương quốc của Đức Chúa Trời qua dòng dõi Đa-vít. Giống như việc Chúa đã dùng chính những âm mưu tội lỗi của các nhà cầm quyền giết chết Đấng Mê-si trở thành một kế hoạch cứu chuộc loài người, giờ đây chúng ta lại thấy Ngài sử dụng kế hoạch xấu xa của con người để quản trị vương quốc của Đức Chúa Trời và mang lại những điều tốt lành.

Câu 15-21:

Bát-sê-ba hoàn toàn vâng theo lời khuyên của tiên tri. Sau khi nói cho vua Đa-vít biết âm mưu của A-đô-ni-gia, bà đề nghị vua thực hiện lời thề lập con bà là Sa-lô-môn, lên làm vua. Bà khiến vua Đa-vít nhanh chóng quyết định tuyên bố vị vua kế vị và bà cũng nói cho vua biết nỗi sợ hãi của bà, sau khi vua Đa-vít băng hà thì bà và Sa-lô-môn sẽ bị giết chết bởi những tham vọng chính trị. Nguyên nhân khiến bà làm theo tất cả những điều tiên tri khuyên bảo một cách dạn dĩ có lẽ là bởi sự thật là bà được sủng ái và nhà vua đã hứa với bà. Khi bạn đang ở trong thời khắc nguy hiểm và khó khăn, bạn có nương dựa vào tính khí bướng bỉnh của mình hay nương dựa vào lời hứa của Đức Chúa Trời?

Cầu nguyện:
Chúng con tin rằng nếu ở bên cạnh Chúa, chúng con sẽ vượt qua tất cả mọi âm mưu xấu xa.
Bình Luận: