Ngày 3 – Sa-lô-môn Làm Vua

716

Đa-vít tiếp tục nghe lời thuật lại của Bát-sê-ba và Na-than, và ngay lập tức thực hiện lời thề của mình. Ông trao vương quyền trị vì vương quốc cho Sa-lô-môn và ra lệnh thực hiện các nghi lễ hoàng gia.

I Các vua 1:28-39

28 Vua Đa-vít phán: “Hãy truyền Bát-sê-ba gặp ta.” Người ta đưa bà vào triều kiến vua, và bà đứng trước mặt vua. 29 Vua thề rằng: “Nguyện Chúa là Đấng hằng sống, Đấng đã giải cứu sinh mạng ta ra khỏi mọi nghịch cảnh, 30 như ta đã thề với ngươi trước mặt CHÚA là Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên rằng: ‘Con trai ngươi là Sa-lô-môn sẽ kế vị ta làm vua, và nó sẽ ngồi trên ngai ta thay thế cho ta.’ Ta sẽ thực hiện điều đó hôm nay.” 31 Bát-sê-ba liền quỳ sấp mặt xuống đất, bái lạy vua và tâu: “Nguyện chúa của tiện thiếp là vua Đa-vít sống đời đời!” 32 Vua Đa-vít phán: “Hãy triệu cho ta thầy tế lễ Xa-đốc, tiên tri Na-than, và Bê-na-gia con trai Giê-hô-gia-đa.” Khi họ đến trước mặt vua, 33 vua bảo họ: “Các ngươi hãy đem các tôi tớ của chúa các ngươi đi theo, đỡ Sa-lô-môn, con trai ta, cỡi trên con lừa của ta, rồi đem nó xuống Ghi-hôn. 34 Tại đó thầy tế lễ Xa-đốc và tiên tri Na-than hãy xức dầu nó làm vua trên Y-sơ-ra-ên. Rồi các ngươi hãy thổi kèn và rao lên rằng: ‘Vua Sa-lô-ôn vạn tuế!’ 35 Sau đó các ngươi hãy theo nó đi lên. Hãy đưa nó vào triều và ngồi trên ngai ta. Nó sẽ làm vua thế cho ta. Vì ta có chỉ định nó trị vì trên toàn cõi Y-sơ-ra-ên và Giuđa.” 36 Bê-na-gia con trai Giê-hô-gia-đa tâu với vua: “A-men! Nguyện CHÚA là Đức Chúa Trời của hoàng thượng, chúa của hạ thần, chuẩn y như vậy. 37 Nguyện Chúa là Đấng đã ở với hoàng thượng, chúa của hạ thần, cũng sẽ ở với Sa-lô-môn, và khiến cho ngôi nước người lớn hơn ngôi nước của vua Đa-vít, là chúa của hạ thần.” 38 Vậy thầy tế lễ Xa-đốc, tiên tri Na-than, Bê-na-gia con trai Giê-hô-gia-đa, những người Kê-rê-thít và người Phê-lê-thít đi xuống, đỡ Sa-lô-môn cỡi lên con lừa của vua Đa-vít và dẫn Sa-lô-môn đi xuống Ghi-hôn. 39 Tại đó thầy tế lễ Xa-đốc lấy cái sừng đựng dầu trong lều và xức dầu cho Sa-lô-môn. Rồi họ thổi kèn và mọi người reo lên: “Vua Sa-lô-môn vạn tuế!”

SUY GẪM:

Tổng quát:

Sự kiện Đa-vít xức dầu cho Sa-lô-môn và trao quyền kế vị, để giữ lời thề hứa đã lập cùng Đức Chúa Trời tiếp tục được làm trọn qua dòng dõi vua Đa-vít là Đấng Mê-si, Chúa Giê-su (Đấng đã được xức dầu để làm vua), chết trên thập tự giá và sống lại. Đức Chúa Trời trung tín với lời hứa Ngài đã lập. Cũng như vậy, Chúa Giê-su, Đấng đã thăng thiên hứa là Ngài sẽ tái lâm.

Trong câu chuyện kế vị ngôi vua, vai trò của Sa-lô-môn hoàn toàn bị loại trừ. Chúng ta có thể nhận thấy sự tương phản với việc A-đô-ni-gia cố gắng để giành vương miện bằng nỗ lực của mình. Salô-môn không hề cố giành giật ngôi vua bằng sức riêng của mình mà chờ đợi Chúa. Hãy kiểm tra xem có phải bạn đang chờ đợi thời giờ của Chúa hay đang cố gắng làm mọi việc bằng sức riêng của mình.

Câu 28-31:

Đa-vít gọi Bát-sê-ba và nói với bà rằng ông sẽ giữ đúng lời hứa trao lại ngai vàng cho Sa-lô-môn, lập lời thề cùng Đức Chúa Trời và làm yên lòng vợ mình. Có điều gì mà bạn đã hứa nhưng lại không giữ lời? Tất cả mọi lời hứa đều được lập trước Chúa. Bạn có phải là người trung thực? Có lý do nào bạn nên làm yên lòng người phối ngẫu của mình không?

Câu 32-35:

Đa-vít sử dụng những người không phải là thân cận của A-đô-ni-gia để thiết lập chính quyền của vua Sa-lô-môn. Cho dù thể xác ông ốm yếu đến mức phải phụ thuộc vào A-bi-sắc, nhưng phần thuộc linh của ông vẫn không hề yếu đuối. Hãy hỏi Chúa xem chúng ta cũng sẽ trở nên giống như Đa-vít cho đến ngày cuối đời mình hay không.

Cầu nguyện:

Cho đến lúc Chúa chỉ định con, con sẽ chờ đợi với sự im lặng, khiêm nhường và trung tín thực thi chức vụ trong đời sống của con.

Bình Luận: