Ngày 14 – Tiếng Rên Xiết Của Những Người Ở Dưới Ách Kinh Luật

386

Rô-ma 6:14-25

14 Vì chúng ta biết rằng luật là thiêng liêng, nhưng tôi là con người xác thịt đã bị bán làm nô lệ cho tội lỗi. 15 Vì tôi không hiểu điều tôi làm; tôi không làm điều tôi muốn, nhưng tôi lại làm điều tôi ghét. 16 Nhưng nếu tôi làm điều tôi không muốn thì tôi đồng ý kinh luật là tốt lành. 17 Bây giờ chẳng phải tôi làm điều đó, nhưng là tội lỗi ở trong tôi làm. 18 Vì tôi biết rằng điều lành chẳng ở trong tôi, nghĩa là trong xác thịt tôi; vì ý muốn làm điều lành thì có trong tôi, nhưng tôi không thể làm được; 19 vì tôi không làm điều lành tôi muốn, nhưng lại làm điều ác tôi không muốn. 20 Nhưng nếu tôi làm điều tôi không muốn thì không còn phải là tôi làm nữa, nhưng là tội lỗi ở trong tôi.

21 Vậy tôi tìm thấy có luật này: Đó là khi tôi muốn làm điều lành thì điều ác cứ vương vấn tôi; 22 Vì theo con người bề trong thì tôi thích kinh luật của Đức Chúa Trời, 23 Nhưng tôi nhận thấy trong chi thể tôi một luật khác tranh chiến với luật của tâm trí tôi, và bắt tôi làm nô lệ cho luật tội lỗi là luật ở trong các chi thể tôi. 24

Như vậy, một mặt với tâm trí, tôi phục kinh luật của Đức Chúa Trời, mặt khác với xác thịt, tôi phục luật của tội lỗi.

SUY GẪM
1) Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?
Câu 25
Đức Chúa Trời lắng nghe lời cầu nguyện của chúng ta, kể cả những lời rên rỉ và tuyệt vọng. Phục kinh luật của Đức Chúa Trời trong tâm trí, nhưng thân xác lại phục luật của tội lỗi, sẽ đưa đến sự đau khổ. Sự trông cậy của chúng ta chỉ có trong lời tạ ơn Đức Chúa Trời, Đấng đã cứu chuộc chúng ta khỏi tội lỗi qua Chúa Cứu Thế. Hãy cất lời ca tụng tạ ơn Chúa, Đấng khiến tôi trở nên vinh hiển trong Chúa Cứu Thế Giê-su.
2) Ngài ban cho tôi bài học gì?
Câu 14-20
Những ai sống là nô lệ cho tội lỗi đều bị ràng buộc bởi kinh luật. Người đó công nhận rằng kinh luật là thánh và muốn vâng theo, nhưng không có khả năng thực thi kinh luật. Người đó không thể làm được điều mình muốn làm và từ bỏ những điều mình không muốn làm. Sự tranh chiến chống lại tội lỗi khiến cho lòng anh ta chứa đầy tội lỗi và tuyệt vọng. Tôi có sự tranh chiến trong lòng giữa quyết định không phạm tội và sự yếu đuối của tôi muốn vâng theo tội lỗi?
Câu 21-25
Những câu này ghi lại sự tranh chiến và than khóc của những ai bị ràng buộc bởi kinh luật. Trước khi Chúa Cứu Thế Giê-su trở lại, cuộc tranh chiến này sẽ tiếp tục cho đến khi kinh luật của Đức Thánh Linh sự sống trong Chúa Cứu Thế giải thoát chúng ta. Hãy suy nghĩ về lý do tại sao hôm nay tôi không có sự bình an, và tìm kiếm sự sống dưới kinh luật của Đức Thánh Linh mỗi ngày.
handsbars-1
Khốn khổ cho tôi; ai sẽ giải cứu tôi khỏi thân thể hay chết này; Cảm tạ Đức Chúa Trời, nhờ Chúa Cứu Thế Giê-su, Chúa chúng ta. (c. 24, 25)
Cầu nguyện: Xin giúp con chấp nhận sự yếu đuối của mình và luôn trông mong ân sủng của Đức Chúa Trời.
Bình Luận: