Ngày 13 – Sự Chết Của Kinh Luật Và Tân Lang Giê-su

389

Rô-ma 7:1-13

1Hỡi anh chị em, vì tôi nói với những người biết kinh luật, anh chị em không biết rằng luật chỉ cai trị trên người ta trong thời gian đang còn sống sao? 2 Bởi vậy, người đàn bà có chồng, khi chồng còn sống thì bị luật ràng buộc phải sống với chồng; nhưng nếu chồng chết thì người đàn bà được thoát khỏi luật tòng phu. 3 Vì thế trong lúc chồng đang còn sống nếu người ấy lấy một người đàn ông khác thì sẽ bị gọi là người ngoại tình; nhưng nếu chồng chết thì người ấy được tự do khỏi luật, không còn bị gọi là người ngoại tình khi lấy một người đàn ông khác.

4 Vậy, hỡi anh chị em của tôi, qua thân xác Chúa Cứu Thế anh chị em cũng đã chết đối với kinh luật để anh chị em có thể thuộc về người khác là người từ chết sống lại hầu cho chúng ta kết quả cho Đức Chúa Trời. 5 Vì khi trước chúng ta ở trong xác thịt, thì tham dục tội lỗi nhờ kinh luật khích động, hoạt động trong chi thể chúng ta đưa đến kết quả là sự chết; 6 nhưng bây giờ chúng ta được thoát khỏi luật, chết đối với điều đã giam giữ chúng ta để chúng ta phục vụ trong cách mới mẻ của Thánh Linh chứ không còn trong cách cũ của văn tự nữa.

7 Vậy chúng ta sẽ nói gì? Kinh luật là tội sao? Chẳng hề như vậy; nếu không nhờ kinh luật thì tôi không biết tội là gì; tôi cũng không biết tham lam là gì nếu kinh luật không nói: “Ngươi chớ tham lam;” 8 nhưng qua điều răn, tội lỗi đã nắm lấy cơ hội mà làm ra trong tôi đủ thứ tham dục; vì không có luật thì tội lỗi chết. 9 Xưa kia không kinh luật thì tôi sống; nhưng khi có điều răn thì tội lỗi sống lại, còn tôi thì chết, 10 tôi nhận ra rằng điều răn nhằm đem sự sống thì lại đưa đến chỗ chết; 11 vì qua điều răn, tội lỗi lợi dụng cơ hội lừa dối tôi và giết chết tôi. 12 Cho nên, kinh luật là thánh, điều răn cũng là thánh, công chính và tốt lành.

13 Vậy điều lành lại trở thành sự chết cho tôi sao? Chẳng hề như vậy; nhưng chính tội lỗi, đã lấy điều lành làm cho tôi chết hầu cho nó hiện rõ ra là tội lỗi. Như thế qua điều răn, tội lỗi trở thành cực kỳ ác.

SUY GẪM
Câu 1-4
Đức Chúa Trời ban tự do cho những ai kết hợp với Chúa Cứu Thế qua sự chết của Ngài, thoát khỏi ách của kinh luật để tự do trong vòng tay của Chúa Cứu Thế. Cơ Đốc nhân không còn bị luật pháp cai trị, nhưng ở dưới ân sủng của Đức Chúa Trời. Chính vì điều này, Phao-lô đã minh chứng bằng ví dụ của việc kết hôn theo kinh luật, một người đàn bà có chồng thì bị luật ràng buộc phải sống với chồng khi chồng còn sống, nhưng nếu chồng chết thì người đàn bà đó được thoái khỏi luật tòng phu. Tương tự như vậy, kinh luật đã chết cùng với Chúa Cứu Thế và không còn quyền cai trị trên những người sống cho Đức Chúa Trời. Vì được thoát khỏi ách của kinh luật, chúng ta sống như thế nào với địa vị là cô dâu của Chúa Cứu Thế trong ân sủng cứu chuộc của Đức Chúa Trời? Hãy suy gẫm về tấm lòng yêu thương của Chúa, Đấng đã cho chúng ta được kết hôn với Chúa Cứu Thế để kết quả thánh khiết cho Ngài.
Câu 7-13
Bản thân kinh luật không phải là tội. Kinh luật đóng vai trò phơi bày tội lỗi của chúng ta và dạy dỗ chúng ta. Tuy nhiên, không ai có thể thi hành kinh luật cách hoàn hảo. Những ham muốn tội lỗi được khuấy động bởi kinh luật, và chúng ta là những kẻ không thể thực thi kinh luật nên bị đưa đến sự chết. Cho dù kinh luật là tốt, tội lỗi của con người đã khiến nó trở thành chết. Chúng ta không thể vượt qua quyền năng của tội lỗi, trừ khi với sự nhận biết Lời Chúa và đức tin. Hãy xưng nhận sự bất lực của tôi và cầu xin sự giúp đỡ của Đức Thánh Linh, Đấng làm cho tôi mới lại mỗi ngày.
Cầu nguyện: Xin giúp con từ bỏ nghĩa vụ buộc chặt vào kinh luật, nhưng kết hợp với chú rể mới là Chúa Giê-su và thờ phượng Ngài.
Bình Luận: