Ngày 12 – Không Có Một Phúc Âm Nào Khác

925

Ga-la-ti 1:1-10

1Tôi là Phao-lô, một sứ đồ không phải từ loài người cũng không phải do một người nào ủy nhiệm, nhưng do Chúa Cứu Thế Giê-su “Xristos”, Đấng được xức dầu

và do Đức Chúa Trời là Cha, Đấng đã khiến Ngài sống lại từ cõi chết,Nt: những kẻ chết  2 cùng tất cả anh em đang ở với tôi, Kính gởi các Hội Thánh miền Ga-la-ti.

3 Nguyện xin Đức Chúa Trời là Cha chúng ta và Chúa Cứu Thế Giê-su ban ân sủng và bình an cho anh chị em. 4 Chúa Giê-su đã hy sinh chính mình Ngài vì tội lỗi chúng ta để giải cứu chúng ta thoát khỏi đời gian ác hiện tại đúng theo ý muốn của Đức Chúa Trời, 5 Cha chúng ta. Nguyện Ngài được tôn vinh đời đời vô cùng. A-men.

6 Tôi ngạc nhiên thấy anh chị em vội vã từ bỏ Đấng đã kêu gọi anh chị em bởi ân sủng Chúa Cứu Thế để theo một phúc âm khác. 7 Không có phúc âm nào khác đâu, chỉ có mấy người làm rối trí anh chị em và muốn xuyên tạc Phúc Âm của Chúa Cứu Thế. 8 Nhưng nếu có ai, dù chính mình chúng tôi hay một thiên sứ từ trời truyền bá một phúc âm nào khác với Phúc Âm chúng tôi đã truyền giảng cho anh chị em thì kẻ ấy đáng bị nguyền rủa. 9 Như chúng tôi đã nói, nay tôi xin nói lại: Nếu ai truyền cho anh chị em một phúc âm nào khác với Phúc Âm anh chị em đã nhận, thì kẻ ấy đáng bị nguyền rủa.

10 Vậy, giờ đây tôi cố gắng để được lòng loài người hay Đức Chúa Trời? Hay tôi cố tìm cách làm đẹp lòng loài người chăng? Nếu tôi vẫn muốn làm đẹp lòng loài người thì tôi không phải là đầy tớ của Chúa Cứu Thế.
Suy Gẫm

Câu 1,2. Chúa đã lập Phao-lô là sứ đồ và giao phó cho ông chức vụ rao giảng Lời Chúa. Ngài đã biến đổi Phao-lô, từ một người chống nghịch lại Đấng Christ (Công vụ 9), trở thành một sứ đồ của Đấng Christ. Hãy tin vào quyền năng của Chúa, Đấng biến đổi chúng ta để sống vì Đấng Christ cũng như biến đổi ý nghĩa, mục đích và hướng đi của cuộc đời chúng ta.

Câu 3-5. Chúa là khởi nguồn của ân điển và bình an. Hai điều này đến từ nơi Chúa và được ban cho chúng ta qua Chúa Cứu Thế Giê-su. Bởi Chúa Giê-su đã vâng theo ý muốn của Đức Chúa Trời để cứu chúng ta thoát khỏi quyền lực Sa-tan, chúng ta được nhận lãnh ân điển và bình an. Chính vì vậy, ngay khi chúng ta đang sống trên thế gian này, chúng ta không thuộc về thế gian và không bị nô lệ bởi tội lỗi vì Đấng Christ đã hiến dâng thân thể Ngài và xoá sạch mọi tội lỗi của chúng ta. Hãy dâng vinh hiển lên Đức Chúa Cha như Ngài xứng đáng được tôn vinh, bởi những gì Ngài đã làm cho chúng ta. Hãy cảm tạ Chúa bởi công việc ngày nay Ngài đang làm và nhiệt thành bày tỏ vinh hiển của Ngài ở bất kỳ nơi nào tôi đến.

Câu 6,7. Ngài cảnh báo những ai đã được cứu bởi ân điển nhưng lại mau chóng đi theo một Phúc Âm khác để kiếm tìm sự cứu chuộc. Chúng ta đối đáp lại thế nào với sự dạy dỗ rằng Phúc Âm bởi ân điển cứu chuộc là chưa đủ, mà cần phải tìm kiếm một phương pháp cứu chuộc khác, dễ dàng hơn và hiệu quả hơn? Chúng ta cần phải kiểm tra liệu đức tin của mình có xu hướng chất chứa đầy những “Phúc Âm khác” hay không. Chúng ta có quên mất ân điển cứu chuộc mà nghe theo những sự dạy dỗ sai lạc khác hay không?

Cầu nguyện: Con muốn hàng ngày bám chắc vào Phúc Âm của ân điển và sống một đời sống làm đẹp lòng Chúa.

Bình Luận: