Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 9 – Được Bình An Với Đức Chúa Trời

Ngày 9 – Được Bình An Với Đức Chúa Trời

by Ban Biên Tập
30 đọc


Rô-ma 5:1-11

1 Vì vậy, đã được xưng công chính bởi đức tin, chúng ta được bình an với Đức Chúa Trời qua Chúa Cứu Thế Giê-su, Chúa chúng ta. 2 Cũng nhờ Ngài chúng ta được vào trong ân sủng này, là ân sủng mà chúng ta hiện đang đứng vững và hân hoan về niềm hy vọng được hưởng vinh quang của Đức Chúa Trời.

3 Không chỉ có thế thôi, nhưng chúng ta cũng hân hoan trong hoạn nạn nữa, vì biết rằng hoạn nạn làm cho chúng ta kiên nhẫn, 4 kiên nhẫn làm cho chúng ta được tôi luyện, tôi luyện làm cho hy vọng, 5 và hy vọng không làm hổ thẹn. Vì tình yêu thương của Đức Chúa Trời đổ đầy lòng chúng ta bởi Đức Thánh Linh là Đấng đã được ban cho chúng ta.
6 Thật vậy, khi chúng ta thiếu năng lực thì Chúa Cứu Thế theo đúng kỳ hạn đã chết cho kẻ vô đạo. 7 Vì khó có ai chết cho một người công chính, họa may còn có người dám chết cho người tốt. 8 Nhưng Đức Chúa Trời đã tỏ tình yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là tội nhân thì Chúa Cứu Thế đã chết thay cho chúng ta.

9 Huống chi, bây giờ chúng ta đã được xưng công chính bởi huyết của Ngài thì nhờ Ngài chúng ta lại càng được cứu khỏi thịnh nộ là dường nào. 10 Vì nếu khi chúng ta là kẻ thù nghịch mà còn được giải hòa với Đức Chúa Trời qua sự chết của Con Ngài thì khi đã được hòa giải rồi chúng ta lại càng sẽ được cứu bởi chính sự sống của Ngài là dường nào. 11 Không chỉ có thế, nhưng chúng ta cũng hân hoan trong Đức Chúa Trời qua Chúa Cứu Thế Giê-su, Chúa chúng ta, nhờ Ngài mà hiện nay chúng ta nhận được sự hòa giải.

SUY GẪM:
Câu 1,2
Đức Chúa Trời khiến chúng ta được bình an với chính Ngài qua Chúa Cứu Thế Giê-su. Điều này có nghĩa những người đã được xưng công chính bởi đức tin sẽ nhận được ơn phước thuộc linh là sự hoà giải trong mối tương giao với Đức Chúa Trời. Bình an trong Chúa là ơn phước tức thì, được vững lòng đến gần ngai ân sủng (Hê-bơ-rơ 4:16), đó là ơn phước vĩnh cửu.
Câu 5-10
Đức Chúa Trời bày tỏ tình yêu của Ngài đối với chúng ta bằng cách: khi chúng ta vẫn còn yếu đuối, là tội nhân, và là kẻ thù nghịch Đức Chúa Trời thì Chúa Cứu Thế đã chết thay cho chúng ta. Ngài đã tuôn đổ tình yêu vào lòng những người tin bởi Đức Thánh Linh. Với tình yêu thương diệu kỳ của Đức Chúa Trời được đổ đầy trong lòng chúng ta và được bày tỏ qua thập tự giá của Chúa Giê-su, Ngài ban cho chúng ta sự bình an trong Ngài. Tôi kinh nghiệm như thế nào về tình yêu và sự bình an của Chúa trong đời sống của tôi ngày hôm nay?
Câu 11
Chúa khiến chúng ta vui mừng trong Ngài qua Chúa Cứu Thế Giê-su. Chúng ta được hoà giải với Đức Chúa Trời cho dù chúng ta là kẻ thù nghịch với Ngài, được ban cho sự vui mừng đời đời qua Chúa Giê-su.  Niềm hân hoan của sự hoà giải là sự vui mừng thật. Khi gặp nan đề, chúng ta có thể kinh nghiệm được sự hiện hữu của Chúa bất chấp hoàn cảnh của chúng ta như thế nào. Tôi kinh nghiệm nhất điều gì qua cuộc sống hàng ngày, thực tại của tôi hay sự hiện hữu của Chúa trong thực tại của tôi?
Cầu nguyện
Xin Chúa giúp chúng con luôn vui mừng trong Ngài và dâng lời tạ ơn Ngài ngay cả khi chúng con đang trong cơn hoạn nạn.
Bình Luận:

You may also like